Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty


Zarządzenie Nr 16/2013
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 12 marca 2013

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591tekst jednolity ze zm.), oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity ze zm.) Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje:

§ 1

 1. Zatwierdza się wybór oferentów na realizację zadań publicznych w 2013r.

-Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Drawsku

-Ludowy Zespół Sportowy ,,ORZEŁ” Pęckowo

-Ludowy Zespól Sportowy ,,SOKÓŁ” Drawsko.

2. Wybranym oferentom udziela się dotacji w wysokości::

-Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Drawsku -2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) ,,Paraolimpiada 2013”,

-Ludowy Zespół Sportowy ,,ORZEŁ” Pęckowo -35.000,00 zł ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) Prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, turniejów, festynów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, zajęć treningowych oraz w zakresie współzawodnictwa międzyszkolnego- rozgrywki piłkarskie w OZPN Piła,

-Ludowy Zespól Sportowy ,,SOKÓŁ” Drawsko -32.000,00 zł ( słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) Prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, turniejów, festynów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, zajęć treningowych oraz w zakresie współzawodnictwa międzyszkolnego- rozgrywki piłkarskie w OZPN Piła.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marek Tchórzka
Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 3622
Data wytworzenia: 12-03-2013, 14:32:43 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 12-03-2013, 14:36:13 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 14-01-2021, 08:51:00 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego