Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Inf. o stanie realizacji zadań oświat. w roku szkolnym 2014_2015


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2014/2015

 

Wstęp

 

Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r.      na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce obowiązek corocznego składania swoim radom informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.

Obowiązek wynikający z dyspozycji art. 5a ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 256, poz. 2572 ze zm.

W celu wywiązania się z ustawowego obowiązku poinformowania Rady Gminy Drawsko     o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, przygotowana została niniejsza informacja na temat realizacji zadań światowych gminy Drawsko, z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w szkołach prowadzonych przez gminę Drawsko,        w roku szkolnym 2014/2015.

 

I.                  Zadania oświatowe Gminy Drawsko

 

 W art. 3 pkt 14 u.s.o. ustawodawca definiuje zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego jako zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. W sposób szczegółowy zadania poszczególnych j.s.t. w dziedzinie oświaty określają przepisy u.s.o. oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, a w szczególności  trzy ustawy tj.:

  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r.          poz. 594 ze zm.)

2.      Ustawa z dnia 7 września 1991 o  systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r.                Dz. U. nr 256, poz. 2572 ze zm.)

3.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (tekst jednolity z 2014 r.             poz. 191) , 

oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

 

Celem niniejszej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jest pokazanie radzie gminy oraz lokalnej społeczności jasnego i zwięzłego obrazu, w jaki sposób gmina wypełnia swoje zobowiązania w obszarze oświaty, a także postępu i trudności w poprawianiu szans oświatowych swoich dzieci i młodzieży. Jakość edukacji kształtuje przyszłość najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

 

 

 

 

 

II.               Stan organizacji

 

Gmina Drawsko jest organem prowadzącym gminne przedszkole publiczne, gimnazjum i 5 szkół podstawowych.

W roku ubiegłym ogólna liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła 439 w gimnazjum natomiast 203 uczniów, z tego uczęszczający do filii w Chełście to 48  uczniów.

Organizacja pracy szkół i przedszkola opierała się na arkuszach organizacji  zatwierdzonych przez Wójta Gminy.

Liczebność uczniów w szkołach w naszej gminie w latach 2008 – 2014 przedstawia tabela poniżej:

Gmina Drawsko

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2008/2009

Szkoły podstawowe

436

416

415

419

412

415

435

Gimnazjum

203

198

202

220

233

245

267

 

W roku szkolnym 2014/2015 szczegółowy stan uczniów w szkołach przestawia tabela nr 1.

 

     Tabela nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015

L.p.

Wyszczególnienie

Liczba oddziałów

Liczba uczniów ogółem

W tym         w klasach:         I

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

VI

1.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku

 

7

 

125

 

25

 

11

 

   18

2 klasy

32

 

22

 

17

2.

Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej         w Drawskim Młynie

 

6

 

64

 

20

 

13

 

6

 

6

 

12

 

7

3.

Szkoła Podstawowa im. J. Noji w Pęckowie

 

6

 

80

 

20

 

12

 

10

 

12

 

11

 

15

4.

Szkoła Podstawowa w Piłce

 

6

 

47

 

12

 

8

 

7

 

7

 

7

 

6

5.

Szkoła Podstawowa im. Józefa Chociszewskiego      w Chełście

 

6

 

120

 

25

 

16

 

23

 

21

 

21

 

14

 

Razem

31

436

102

62

64

81

76

59

6.

Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku

 

11

 

203

 

 

 

 

 

 

-

 

Ogółem

42

      642

----------

-----

-----

-----

----

-

 

 

Liczebność dzieci w Gminnym Przedszkolu w kolejnych latach przedstawiała się następująco:  

- w roku szkolnym 2009/2010 do przedszkola uczęszczało 188 dzieci,    

- w roku szkolnym 2010/2011 do przedszkola uczęszczało 191 dzieci,

- w roku szkolnym 2011/2012 do przedszkola uczęszczało 198 dzieci,

- w roku szkolnym 2012/2013 do przedszkola uczęszczało 215 dzieci,

- w roku szkolnym 2013/2014 do przedszkola uczęszczało 222 dzieci

natomiast w roku szkolnym 2014/2015 do przedszkola uczęszczało 195 dzieci.

 

Tabela nr 2 przedstawia ilość grup oraz dzieci w rozbiciu na poszczególne oddziały.

 

Tabela nr 2. Stan organizacji Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku w roku szkolnym 2014/2015

L.p.

Wyszczególnienie

Liczba grup

Liczba dzieci

1.

Oddział Drawsko

2

43

2.

Oddział Piłka

1

17

3.

Oddział Pęckowo

2

33

4.

Oddział Drawski Młyn

2

37

5.

Oddział Chełst

1

24

6.

Oddział Kamiennik

1

20

7.

Oddział Kawczyn

1

21

 

Razem

10

195

 

 

Tak jak w roku poprzednim sieć szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola nie uległa zmianie.

Sieć szkół i przedszkoli naszej gminy w pełni zabezpieczała aktualne potrzeby edukacyjne mieszkańców.

 

Począwszy od roku 2009 Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło reformę modelu nauczania, polegającą na  objęciu wszystkich pięciolatków edukacją przedszkolną, a dzieciom sześcioletnim umożliwiono realizację nauki w klasach I szkół podstawowych.

Rodzice dzieci sześcioletnich mogli dokonać wyboru czy dziecko będzie realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w tzw. „zerówce”, czy będzie uczęszczało do klasy I szkoły podstawowej.

Od 1 września 2012 r. dzieci w wieku 6 lat, zgodnie z zapisami prawa oświatowego miały rozpocząć obowiązkową naukę w klasie I szkoły podstawowej. 2 marca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która przesunęła obowiązek szkolny dla sześciolatków na 1 września 2014 r.

Zgodnie z najnowszą propozycją resortu edukacji, we wrześniu 2014 r. naukę w I klasie rozpoczęły wszystkie dzieci 7 – letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6 – letnie urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Sześciolatki z drugiego półrocza 2008 roku również  mogły rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego, jeżeli tylko taka była wola ich rodziców.

 

 

Rok szkolny 2015/2016 to rok, gdzie wszystkie dzieci sześcioletnie rozpoczynają naukę w klasie I.

W gminie Drawsko w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie I szkoły podstawowej rozpoczęło 58 dzieci sześcioletnich. Tylko 6 dzieci zostało odroczonych na podstawie opinii z poradni Psychologiczno-pedagogicznej.

 

III. Kadra i system doskonalenia zawodowego

 

W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli, ich wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia.

Dobór kadry pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów placówek.

 

3.1 Zatrudnienie nauczycieli

 

Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonego przez organ prowadzący

arkusza organizacji roku szkolnego.

 

 

Tabela nr 3. Średnie zatrudnienie w jednostkach oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2014/2015

 

L.p.

Pełna nazwa jednostki

Zatrudnienie  ogółem

Etaty               Osoby

         Nauczyciele

Etaty                Osoby

             Obsługa

Etaty                Osoby

1.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku

 

14,20

 

19 osób

 

12,20

 

15 osób

 

2,00

 

4 osoby

2.

Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej          w Drawskim Młynie

 

  9,38

 

14   osób + palacz

 

  7,46

 

11  osób

 

1,92

 

3  + palacz w sezonie 1 et.

3.

Szkoła Podstawowa im. J. Noji w Pęckowie

 

11.29

 

17 osób +  palacz

 

  9,38

 

15  osób

 

1,91

2 osoby + palacz w sezonie 1 et.

4.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II         w Piłce

 

9,51

15 osób +  palacz

 

  7,84

14 osób

 

1,67

1 + palacz w sezonie 1 et.

5.

Szkoła Podstawowa im. Józefa Chociszewskiego       w Chełście

 

13,05

20 osób +  palacz

 

  10,17

16 osób

 

2,88

4 + palacz w sezonie 0,5 et.

6.

Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej             w Drawsku

 

24,94

33 osoby

 

20,44

27  osób

 

4,50

 

6 osób

7.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Drawsku

 

28,40

34 osoby + palacz

 

15,35

20 osób

 

13,05

14 + palacz w sezonie 1,00 et.

 

W stosunku do poprzedniego roku szkolnego nie nastąpiły znaczące zmiany w stanie zatrudnienia nauczycieli. Jedyne różnice, gdzie stan zatrudnienia podwyższył się wynika             z zastępstw za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich, urlopach dla poratowania zdrowia.

Stan zatrudnienia obsługi również nie uległ większym zmianom.

 

3.2 Doskonalenie zawodowe

 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2014/2015, tak jak i w latach poprzednich, zgodnie z wymogami i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zawód nauczyciela, wymaga doskonalenia jest to konieczne zarówno w sensie zwiększenia efektywności kształcenia, jak również w kontekście zaspakajania potrzeb dzieci  i młodzieży w zakresie kształcenia.

 

Doskonalenie zawodowe jest nieodłącznym elementem rozwoju zawodowego nauczyciela. Najczęściej utożsamiane jest z celowym, zaplanowanym i ciągłym procesem jego ustawicznego kształcenia, polegającym na podwyższaniu i modyfikacji jego zawodowych kompetencji i kwalifikacji, wszechstronnym rozwoju osobowości, organizowanym i realizowanym przez wyspecjalizowane w tym kierunku instytucje.

 

Środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczane są z uwzględnieniem kwalifikacji nauczycieli oraz zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb w zakresie ich uzupełniania i podnoszenia, oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli, zadań związanych z realizacją polityki oświatowej gminy.

 

W roku szkolnym 2014/2015 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 15.972,39 zł    

 

Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 przedstawia tabela poniżej.

 

Tabela nr 4. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Drawsko     w roku szkolnym 2014/2015

 

L.p.

Wyszczególnienie

od 01.09.2014 do 31.12.2014 rok

od 01.01.2015 do 31.08.2015 rok

1.

Przedszkole

1928,00

1270,00

2.

Szkoły podstawowe

3969,02

3399,87

3.

Gimnazjum

1668,00

3737,50

 

Ogółem

7565,02

8407,37

 

 

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (w wysokości 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) wyodrębnione w budżecie Gminy Drawsko przeznacza się na dofinansowanie w części lub całości między innymi na:

1)      indywidualne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów szkół (w tym opłat za studia magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne) na kierunkach zgodnych z potrzebami kadrowymi danej szkoły, w której nauczyciel lub dyrektor jest zatrudniony i Gminy,

 

2)      szkolenia rad pedagogicznych,

 

3)      organizacje szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,

 

4)      materiały szkoleniowe, pomoce dydaktyczne oraz materiały informacyjne,

 

5)      koszty przejazdów związanych z doskonaleniem zawodowym.

 

Dofinansowanie, o którym mowa powyżej, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Drawsko               Nr III/20/2014 z dnia 17 grudnia 2014r.,   może być przyznane na następujące formy kształcenia:

- na studia magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące zgodnie z potrzebami szkoły w szczególności w następujących specjalnościach:

1)      zarządzanie oświatą

2)      oligofrenopedagogika

3)      historia

4)      terapia dydaktyczna

5)      rehabilitacja

6)      logopedia

7)      glottodydaktyka

8)      wychowanie do życia w rodzinie

9)      tyflopedagogika

10)   surdopedagogika

11)   język angielski

12)   terapia pedagogiczna

13)   pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

2. Poza specjalnościami określonymi wyżej dopuszcza się również dofinansowanie innych specjalności, jak niżej:

1)      wiedza o społeczeństwie

2)      plastyka

3)      sztuka i wiedza o kulturze

4)      matematyka

5)      wychowanie fizyczne

6)      język polski

7)      język niemiecki

8)      muzyka

9)      technika

10)   doradztwo zawodowe

11)   polski język migowy

12)   z zakresu autyzmu

13)   edukacja dla bezpieczeństwa

14)   edukacja wczesnoszkolna

15)  Przyroda

16)  Biologia

oraz wynikających z nieprzewidzianych, pojawiających się w ciągu roku potrzeb jednostki. 

 

 

3.3 Kwalifikacje zawodowe

 

 

System dokształcania i doskonalenia nauczycieli spowodował, że wszyscy nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje do nauczania, a większość do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.

Odzwierciedleniem prowadzonej polityki kadrowej jest aktualnie bardzo dobra struktura            w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli, co obrazuje tabela nr 5.

 

Tabela nr 5. Poziom wykształcenia nauczycieli na dzień 31.08 2015 roku

L.p.

Wyszczególnienie

Poziom wykształcenia (w osobach)

Wyższe mgr z pp

 Licencjat

Pozostałe wykształcenie

Razem

ilość osób

% ogółu

ilość osób

% ogółu

ilość osób

% ogółu

ilość osób

 1.

 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kutrzeby           w Drawsku

11

73,33

4

26,67

-

 

15

 2.

Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej               w Drawskim Młynie

11

100,0

-

 

-

 

11

 3.

 Szkoła Podstawowa     im. J. Noji w Pęckowie

11

73,33

4

26,67

-

 

15

 4.

Szkoła Podstawowa    im. Jana Pawła II           w Piłce

12

85,71

2

14,29

-

 

14

 5.

 Szkoła Podstawowa     im. Józefa Chociszewskiego            w Chełście

15

93,75

1

6,25

-

 

16

 6.

Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku

25

92,59

2

7,41

-

 

27

 7.

 Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Drawsku

14

70,0

6

30,0

-

 

20

 

 

Ogółem 

99

83,90

19

16,10

-

 

118

 

System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez obowiązujący system awansów zawodowych.

Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec roku szkolnego 2014/2015 obrazuje tabela nr 6.

 

 

Tabela nr 6. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli na koniec roku szkolnego 2014/2015

L.p.

Wyszczególnienie

Stopień awansu zawodowego

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Razem

ilość osób

% ogółu

ilość osób

% ogółu

ilość osób

% ogółu

ilość osób

% ogółu

ilość osób

 1.

 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku

1

 

3

 

4

 

7

 

15

 2.

Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej          w Drawskim Młynie

-

 

1

 

3

 

7

 

11

 3.

 Szkoła Podstawowa im. J. Noji  w Pęckowie

-

 

4

 

7

 

4

 

15

 4.

 Szkoła Podstawowa   w Piłce

-

 

3

 

5

 

6

 

14

 5.

 Szkoła Podstawowa im. Józefa Chociszewskiego       w Chełście

-

 

4

 

4

 

8

 

16

 6.

 Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej              w Drawsku

-

 

4

 

13

 

10

 

27

 7.

 Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Drawsku

-

 

7

 

8

 

5

 

20

 

 Ogółem

1

0,85%

26

22,03%

44

37,29%

47

39,83%

118

 

 

Po zakończeniu  roku szkolnego w lipcu i sierpniu 2015 r. dwóch nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

Najwyższym stopniem nauczyciela dyplomowanego we wrześniu 2015 roku legitymuje się  47 nauczycieli, co stanowi  39,83% ogółu zatrudnionych.

 

Na koniec roku szkolnego 2014/2015 dwóch pracowników obsługi przedszkola na swój wniosek rozwiązało umowę o pracę.

 

 

 

3.4  Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko

 

Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.)  organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową będący jednostką samorządu terytorialnego, po zakończeniu roku budżetowego, przeprowadza analizę poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Po przeprowadzeniu analizy organ prowadzący sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, a następnie upublicznia je przekazując organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (Radzie Gminy Drawsko), Regionalnej Izbie Obrachunkowej, dyrektorom jednostek oświatowych oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

 

Zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego powinno wynosić następujący procent kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej:

- dla nauczycieli stażystów 100 %,

- dla nauczycieli kontraktowych 111 %,

- dla nauczycieli mianowanych 144 %,

- dla nauczycieli dyplomowanych 184 %.

 

Określona w ustawie budżetowej na 2014 r. kwota bazowa dla nauczycieli wynosiła:

- od 1 stycznia 2 717,59 zł.

 

W przypadku nieosiągnięcia w roku 2014 wysokości średnich wymaganych wynagrodzeń, o których mowa powyżej, organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, ustala różnicę między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a minimalnymi wydatkami na ten cel wymaganymi przepisami Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela tak wyliczona kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy i wypłacana w terminie do 31 stycznia roku następnego, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego

 

Organ prowadzący szkołę lub placówkę sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Obwiązujący, jednolity wzór druku sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

W wyniku przeprowadzonej analizy potwierdzono, iż płace nauczycieli w gminie Drawsko w 2014 r. znacznie przekraczały kwoty minimalne określone przepisami Karty Nauczyciela. Tylko nauczyciele stażyści nie osiągnęli w 2014r. minimalnego średniego wynagrodzenia. Wydatki poniesione w 2014 r. na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych zatrudnionych  w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Drawsko wyniosły ogółem 4 144 827,52 zł, tj. 321 263,81 zł powyżej minimum wydatków wymaganych Kartą Nauczyciela.

Na poszczególnych stopniach awansu zawodowego dane te za rok 2014 prezentują się następująco:

 

 

 

 

 

IV.            Poziom nauczania

 

4.1 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

 

Sprawdzian szóstoklasisty odbył się 1 kwietnia 2015 r.

W gminie Drawsko do sprawdzianu przystąpiło 56 uczniów klas szóstych. Część pierwsza trwała 80 minut, a część druga 45 minut. Poszczególne części egzaminu rozdzielone były przerwą i miały charakter pisemny.

 

Każdy uczeń, który przystąpił do sprawdzianu, razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej w dniu 26 czerwca 2015 r. otrzymał zaświadczenie o wynikach, jakie osiągnął na sprawdzianie.

 

Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian nie wyglądał tak, jak do tej pory, ponieważ został podzielony na dwie części.

Pierwsza część obejmowała zadania z języka polskiego i matematyki.

Druga część sprawdzianu to, po raz pierwszy w tym roku, sprawdzian z języka obcego. Szóstoklasiści rozwiązywali zadania sprawdzające znajomość języka, którego uczyli się w szkole podstawowej jako przedmiotu obowiązkowego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego albo rosyjskiego.

Wszystkie arkusze miały identyczną formę, składały się z tych samych części, takiej samej liczby zadań tego samego typu, za które można było otrzymać taką samą liczbę punktów. Zadania sprawdzały, w jakim stopniu szóstoklasiści opanowali umiejętności w zakresie następujących wymagań ogólnych:

* rozumienie wypowiedzi, w tym:

– rozumienie ze słuchu – 4 zadania

– rozumienie tekstów pisanych – 3 zadania

* reagowanie na wypowiedzi – 2 zadania

* znajomość środków językowych – 2 zadania.

 

Wyniki tegorocznego sprawdzianu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego wymagającymi wyszukania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio (ukrytych)

Z matematyki wykazali się między innymi umiejętnością opisywania części danej całości za pomocą ułamka na podstawie informacji przedstawionej graficznie.

Uczniowie przystępujący do sprawdzianu z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu.

 

Sprawdzian wskazał również umiejętności, które uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej opanowali słabiej. W j. polskim trudność sprawiło im zadanie z zakresu świadomości językowej sprawdzające rozpoznawanie formy przypadka wyrazu użytego w wypowiedzi.

Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie, które wymagało umiejętności mnożenia oraz dzielenia ułamków dziesiętnych

W języku angielskim najtrudniejszym dla szóstoklasistów okazało się oparte na tekście zadanie sprawdzające umiejętność stosowania środków językowych.

 

Arkusz standardowy z języka polskiego i matematyki zawierał 22 zadania zamknięte, w tym 11 zadań z języka polskiego i 11 zadań z matematyki, oraz 5 zadań otwartych, w tym 2 zadania z języka polskiego i 3 zadania z matematyki. Wśród zadań zamkniętych dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Były także zadania, które miały inną formę, np. typu prawda-fałsz, na dobieranie oraz zadania, w których uczeń musiał uzasadnić wybraną odpowiedź. Zadania otwarte z języka polskiego wymagały od ucznia udzielenia odpowiedzi na pytanie i uzasadnienia swojego stanowiska oraz napisania opowiadania. Zadania otwarte z matematyki wymagały od ucznia samodzielnego sformułowania rozwiązania.

 

Arkusz standardowy z j. angielskiego zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz oraz zadań na dobieranie, ujętych w jedenaście wiązek. Zadania sprawdzały opanowanie umiejętności w zakresie następujących wymagań ogólnych:       - rozumienie wypowiedzi ustnych oraz pisemnych,

- umiejętność reagowania na wypowiedzi,

- znajomość środków językowych.

 

Zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu były oparte na nagranych tekstach, odtwarzanych podczas sprawdzianu z płyty CD, natomiast zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych oraz jedno zadanie sprawdzające znajomość środków językowych były oparte na tekstach oryginalnych lub adaptowanych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Wiele zadań – oprócz tekstu – zawierało również rysunki, plakaty, fragmenty e-maili czy blogów.

 

Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu szóstoklasiści spełniają wymagania ogólne i szczegółowe z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania w arkuszach egzaminacyjnych mogły również – w myśl zasady kumulatywności przyjętej w podstawie – odnosić się do wymagań przypisanych do I etapu edukacyjnego.

 

 

 

Średnia gminy z podziałem na lata:

Rok

Średnia gminy

Średnia gminy       z j. angielskiego

2009

23,61

-

2010

24,74

-

2011

23,89

-

2012

21,49

-

2013

23,69

-

2014

25,60

-

2015

59,80

66,98

 

 

 

Średnią województwa z podziałem na lata:

Rok

Średnia województwa

Średnia województwa       z j. angielskiego

2009

21,90

-

2010

23,76

-

2011

24,69

-

2012

21,98

-

2013

23,37

-

2014

25,17

-

2015

65,02

76,71

 

 

 

Średnia kraju z podziałem na lata:

Rok

Średnia kraju

Średnia kraju              z j. angielskiego

2009

22,60

-

2010

24,56

-

2011

25,27

-

2012

22,75

-

2013

24,03

-

2014

25,82

-

2015

67,00

78,00

 

Średnie wszystkich szkół podstawowych gminy Drawsko z podziałem na lata:

Rok

SP Dr. Młyn

SP Pęckowo

SP Drawsko

SP Chełst

SP Piłka

2009

27,60

20,83

25,40

24,50

19,90

2010

26,80

22,78

28,13

26,25

19,27

2011

25,09

23,83

24,35

23,71

20,50

2012

24,91

18,20

21,33

22,50

19,64

2013

22,17

23,41

22,88

26,47

20,33

2014

26,09

24,88

25,80

24,82

27,33

2015

66,57 i 72,14

58,43 i 62,21

62,59 i 72,19

52,29 i 60,64

59,80 i 70,40

Szczegółowe informacje o wynikach sprawdzianu klas VI z kwietnia 2015r. z poszczególnych szkół podstawowych naszej gminy stanowią załączniki od nr 1 do nr 5.

 

4.1.1. Szkoła Podstawowa im. Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie

 

To sprawozdanie z analizy wyników sprawdzianu dla uczniów klas szóstych w roku szkolnym 2014/2015 ze Szkoły Podstawowej im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie,          do którego przystąpiło 7 uczniów.

Za poprawne wykonanie wszystkich zadań części pierwszej sprawdzianu uczeń mógł uzyskać maksymalnie 41 punktów.

Za poprawne wykonanie wszystkich zadań części drugiej sprawdzianu uczeń mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów

 

Średni wynik uzyskany z pierwszej części sprawdzianu przez uczniów z Drawskiego Młyna to 66,57 %

Wynik ten jest najlepszym wynikiem uzyskanym w naszej gminie. Jest niższy od średniej kraju tylko o 0,43%,  natomiast od średniej województwa wyższy o 1,55%.

 

Średni wynik uzyskany w drugiej części sprawdzianu to 72,14% i jest to drugi wynik uzyskany w naszej gminie. Jest niższy od średniej kraju o 5,86% natomiast o 4,57% od średniej województwa.

 

 

Tabela poniżej przedstawia średnią Szkoły w Drawskim Młynie z podziałem na lata:

Lata

Średnia ze sprawdzianu

2009

27,60

2010

26,80

2011

25,09

2012

24,91

2013

22,17

2014

26,09

2015

66,57 i 72,14

 

Język polski

Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność wyszukiwania w tekście informacji wdrożonych wprost i bezpośrednio. Bez problemu określali temat tekstu oraz wskazywali fragment tekstu, który jest wypowiedzią narratora.

Gorzej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętności z zakresu świadomości językowej: rozpoznawanie podstawowych funkcji składniowych wyrazów użytych w wypowiedzi oraz rozpoznawanie w tekście formy przypadków.

Bardzo łatwe okazało się zadanie 7 i 10, ponieważ poprawnie rozwiązało je 100% uczniów. Bardzo trudne okazało się zadanie 6.2, ponieważ poprawnie rozwiązało je tylko 14% uczniów oraz zadanie 13 V,  gdyż poprawnie rozwiązało je 29 % uczniów.

 

 

Matematyka

Za rozwiązanie zadań z zakresu matematyki uczniowie uzyskali średnio 66,40% maksymalnej liczby punktów. Najlepiej poradzili sobie z zadaniami 14,18,23 i 25, które sprawdzały umiejętność wykorzystania i tworzenia informacji. Bez problemu odczytywali informacje w zadaniu 14, w którym liczby w systemie rzymskim przedstawiali w systemie dziesiątkowym.

Gorzej uczniowie poradzili sobie z zadaniem 15, które sprawdzało umiejętność mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych.

Bardzo łatwe okazało się zadanie 16, ponieważ poprawnie rozwiązało je 100% uczniów.

Bardzo trudne okazało się zadanie 15, ponieważ poprawnie rozwiązało je tylko 28,50% uczniów.

 

Podsumowując wynik pierwszej części sprawdzianu:

- z odbiorem wypowiedzi i wykorzystaniem zawartych w nich informacji dobrze poradziło sobie 72,70% uczniów,

- z analizą i interpretacją tekstów kultury dobrze poradziło sobie 64,30 % uczniów,

- z tworzeniem wypowiedzi dobrze poradziło sobie 59,20% uczniów,

- ze sprawnością rachunkową dobrze poradziło sobie 66,70% uczniów,

- z wykorzystaniem i tworzeniem informacji dobrze poradziło sobie 71,40% uczniów,

- z modelowaniem matematycznym dobrze poradziło sobie 68,60% uczniów,

- z rozumowaniem i tworzeniem strategii dobrze poradziło sobie 61,20% uczniów.

 

 

 

Wnioski po dokonaniu analizy części pierwszej:

 

W części pierwszej sprawdzianu uczniowie uzyskali stanin 6. Jest to wynik nie odbiegający od wysokiego poziomu szkoły z lat ubiegłych.

Język polski – należy doskonalić wiadomości z gramatyki i składni, a także doskonalić umiejętności ortograficzne i interpunkcyjne uczniów.

Matematyka – należy doskonalić umiejętność mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych.

Na wszystkich przedmiotach należy stawiać na umiejętności złożone tj. nie tylko sprawdzać wiedzę, ale także sprawdzać umiejętność korzystania z tej wiedzy.

 

Część druga sprawdzianu to język angielski.

Zadania z języka angielskiego sprawdzały, w jakim stopniu szóstoklasiści opanowali umiejętności w zakresie następujących wymagań ogólnych:

- rozumienie wypowiedzi (rozumienie ze słuchu 4 zadania, rozumienie tekstów pisanych 3 zadania),

- reagowanie na wypowiedzi – 2 zadania,

- znajomość środków językowych – 2 zadania.

 

Za rozwiązanie zadań uczniowie uzyskali średnio – 29,14 pkt. tj. 72,14%

Najwyższy średni wynik uczniowie uzyskali (powyżej 80%) w zadaniach sprawdzających umiejętność słuchania tj. zadanie 1.1 - 4.5. Znajomość funkcji językowych tj. zadanie 5.1 – 6.5  oraz zadania sprawdzające znajomość środków językowych tj. zadanie 7.1 – 8.3 z tymi zadaniami uczniowie poradzili sobie najlepiej.

Trudność sprawiły uczniom zadania 9.1-11.4, które sprawdzały umiejętność radzenia sobie z tekstem pisanym.

 

Podsumowując wynik II części egzaminu:

- z rozumieniem ze słuchu dobrze poradziło sobie 83,8% uczniów

- ze znajomością funkcji językowych dobrze poradziło sobie 78,6% uczniów

- ze znajomością środków językowych dobrze poradziło sobie 64,3% uczniów

- ze zrozumieniem tekstów pisanych dobrze poradziło sobie 55,0% uczniów

 

Wnioski po dokonaniu analizy części drugiej:

 

W drugiej części sprawdzianu uczniowie uzyskali stanin 4. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność słuchania oraz reagowania językowego. Zdania te okazały się bardzo łatwe dla większości uczniów.

Zadania sprawdzające umiejętność radzenia sobie z tekstem pisanym oraz zastosowaniem środków językowych sprawiły uczniom trudność.

W przyszłości należy usprawniać obie umiejętności poprzez zwiększenie liczby zadań oraz zwrócenie większej uwagi na poprawność gramatyczną.

 

 

 

 

4.1.2 Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji w Pęckowie

 

To sprawozdanie z analizy wyników sprawdzianu dla uczniów klas szóstych w roku szkolnym 2014/2015 ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie, do którego przystąpiło            14 uczniów.

Za poprawne wykonanie wszystkich zadań części pierwszej sprawdzianu uczeń mógł uzyskać maksymalnie 41 punktów.

Za poprawne wykonanie wszystkich zadań części drugiej sprawdzianu uczeń mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów

 

Średni wynik uzyskany z części pierwszej sprawdzianu przez uczniów z Pęckowa to 58,43% i jest to czwarty średni wynik uzyskany w naszej gminie.

Jest niższy od średniej kraju o 8,57% natomiast od średniej województwa niższy o 6,6%.

 

Z części drugiej średni wynik to 62,21% i jest to również czwarty wynik w gminie Drawsko.

Jest niższy od średniej kraju o 15,79%, natomiast od średniej województwa niższy o 14,50%.

 

 

Tabela poniżej przedstawia średnią Szkoły w Pęckowie z podziałem na lata:

Lata

Średnia ze sprawdzianu

2009

20,83

2010

22,78

2011

23,83

2012

18,20

2013

23,41

2014

24,88

2015

58,43 i 62,21

 

 

Język polski

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 58% maksymalnej liczby punktów. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami 1, 6.1, 7, 10, 4 i 10, które sprawdzały umiejętność:

- rozpoznawania podstawowych funkcji składniowych wyrazów użytych w wypowiedziach,

- określania głównej myśli tekstu,

- identyfikowania nadawcy wypowiedzi,

- wyciągania wniosków wynikających z przesłanek zawartych w tekście oraz określania tematu tekstu.

Uczniowie gorzej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność:

- rozpoznawania w tekście form przypadków i rozumienia ich funkcji w wypowiedzi,

- wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i bezpośrednio.

 

Bardzo łatwe okazało się zadanie 13.2, ponieważ poprawnie rozwiązało je 100% uczniów. Zadań bardzo trudnych nie było. Natomiast trudne okazały się zadania 6.2 i 13.3, ponieważ poprawnie rozwiązało je tylko 21% uczniów.

 

Matematyka

Za rozwiązanie zadań z zakresu matematyki uczniowie uzyskali średnio 60% maksymalnej liczby punktów. Najlepiej poradzili sobie z zadaniami nr 14, 18, 20 i 23, które sprawdzały umiejętność:

- przedstawiania liczb zapisanych w systemie rzymskim w postaci liczb naturalnych (na system dziesiątkowy) a zapisanych w systemie dziesiątkowym na system rzymski,

- dodawania i odejmowania w pamięci liczb naturalnych dwucyfrowych,

- opisywania części danej całości za pomocą ułamka,

- obliczania ułamka danej liczby naturalnej,

- rozpoznawania odcinków i prostych prostopadłych i równoległych,

- konstruowania trójkąta o trzech danych bokach, ustalania możliwości zbudowania trójkąta.

Bez problemu uczniowie odczytywali informacje z rysunków, tabel i wykresów. Dobierali odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosowali poznane wzory i zależności oraz przetwarzali tekst zadania na działania arytmetyczne i proste równania.

 

Gorzej uczniowie poradzili sobie z zadaniem nr 15, które sprawdzało umiejętność wykonywania działań na ułamkach dziesiętnych, przy użyciu własnych strategii.

Bardzo łatwe okazało się zadanie nr 18, ponieważ poprawnie rozwiązało je 100% uczniów.

Bardzo trudne okazało się zadanie nr 16, ponieważ poprawnie rozwiązało je tylko 7% uczniów.

 

Podsumowując wynik pierwszej części sprawdzianu:

- z odbiorem wypowiedzi i wykorzystaniem zawartych w nich informacji dobrze poradziło sobie 68,00% uczniów,

- z analizą i interpretacją tekstów kultury dobrze poradziło sobie 46 % uczniów,

- z tworzeniem wypowiedzi dobrze poradziło sobie 50,00% uczniów,

- ze sprawnością rachunkową dobrze poradziło sobie 36,00% uczniów,

- z wykorzystaniem i tworzeniem informacji dobrze poradziło sobie 73% uczniów,

- z modelowaniem matematycznym dobrze poradziło sobie 70% uczniów,

- z rozumowaniem i tworzeniem strategii dobrze poradziło sobie 49% uczniów.

 

Wnioski po dokonaniu analizy części pierwszej

Aby w przyszłości uczniowie lepiej poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego i matematyki należy jeszcze więcej ćwiczyć następujące umiejętności:

- rozpoznawanie w tekście form przypadków – rozumienie ich funkcji w wypowiedzi,

- wyszukiwanie w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio,

- charakteryzowanie i ocenianie bohaterów,

- świadome posługiwanie się różnymi formami językowymi,

- poprawne pisanie pod względem ortograficznym oraz stosowania znaków interpunkcyjnych,

- wykonywanie działań na ułamkach dziesiętnych,

- obliczanie kwadratów i sześcianów liczb.

 

 

Część druga sprawdzianu to język angielski.

Za rozwiązanie zadań z języka angielskiego uczniowie uzyskali średnio 62,21% punktów.

Najwyższy średni wynik, powyżej 90%, uczniowie uzyskali w zadaniach sprawdzających następujące umiejętności:

- wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście słuchanym,

- reagowanie na polecenia,

- wyrażanie swoich emocji,

- posługiwanie się podstawowym zasobem środków językowych.

Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami 1.1 i 7.1. które sprawdzały umiejętność rozumienia intencji rozmówców i w 100% wykonali je poprawnie.

 

Podsumowując wynik drugiej części egzaminu:

- z rozumieniem ze słuchu dobrze poradziło sobie 67,0% uczniów,

- ze znajomością funkcji językowych dobrze poradziło sobie 60,0% uczniów,

- ze znajomością środków językowych dobrze poradziło sobie 60,0% uczniów,

- ze zrozumieniem tekstów pisanych dobrze poradziło sobie 58,0% uczniów.

 

Wnioski po dokonaniu analizy części drugiej:

Na przyszłość należy wykonywać dużo ćwiczeń dotyczących:

- rozpoznawania rodzajów sytuacji komunikacyjnych,

- przedstawiania członków swojej rodziny, wyrażania swoich emocji,

- posługiwania się rozszerzonym zasobem środków językowych,

- rozumienia ogólnego sensu tekstu.

 

 

4.1.3 Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku

 

to sprawozdanie z analizy wyników sprawdzianu dla uczniów klas szóstych w roku szkolnym 2014/2015 ze Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku, do którego przystąpiło 16 uczniów.

 

Średni wynik uzyskany z pierwszej części sprawdzianu przez uczniów z Drawska to 62,59% .

Jest to drugi wynik w naszej Gminie. Jest niższy od średniej kraju o 4,41% i niższy od średniej województwa od 2,43%.

 

Średni wynik uzyskany w drugiej części sprawdzianu to 72,19% i jest to pierwszy  wynik uzyskany w naszej gminie. Jest niższy od średniej kraju o 5,81% natomiast o 4,52% od średniej województwa.

 

 

 

 

Tabela poniżej przedstawia średnią Szkoły w Drawsku z podziałem na lata:

 

Średnia ze sprawdzianu

2009

25,40

2010

28,13

2011

24,35

2012

21,33

2013

22,88

2014

25,80

2015

62,59 i 72,19

 

Język polski

Za rozwiązanie zadań z zakresu języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 67% maksymalnej liczby punktów. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność wyszukiwania  w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Bez problemu określali temat tekstu oraz wskazywali fragment tekstu, który jest wypowiedzią narratora. Uczniowie gorzej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym świadomość językową.

Bardzo łatwe okazało się zadanie nr 1 i zadanie nr 10. Poprawnie rozwiązało je 94% uczniów. Obydwa zadania odnosiły się do pierwszego wymagania ogólnego tj. odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nim informacji.

Zadanie nr 6 okazało się zadaniem trudniejszym od pozostałych. Uczniowie dobrze wskazywali w zdaniu podmiot (zadanie nr 6.1 - uczniowie uzyskali tutaj 87,5 %), ale gorzej radzili sobie z rozpoznawaniem przypadka wskazanego wyrazu (zadanie nr 6.2 – uczniowie uzyskali tutaj tylko 12,5%).

Zadanie nr 12 również było zadaniem trudnym dla uczniów (zdający uzyskali za jego rozwiązanie 47,0%). W zadaniu tym uczeń miał scharakteryzować i ocenić bohaterów. Natomiast zadanie 13.V pokazało, że uczniowie słabo radzą sobie z poprawnym używaniem znaków interpunkcyjnych ( zdający uzyskali tutaj 37,5%).

 

Matematyka

Za rozwiązanie zadań z matematyki uczniowie uzyskali średnio 57,81% maksymalnej liczby punktów. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi, które sprawdzały umiejętność posługiwania się ułamkami zwykłymi, również w kontekście praktycznym. Bez większego problemu odczytywali informacje przedstawione w tabeli i na rysunkach oraz właściwie wykorzystywali je do rozwiązywania zadań. Gorzej uczniowie poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność posługiwania się ułamkami dziesiętnymi.

Bardzo łatwe okazały się zadania nr 16, nr 18 i nr 24.

Zadanie nr 16 poprawnie rozwiązało 87,5% uczniów. Zadanie odnosiło się do pierwszego wymagania ogólnego – sprawności rachunkowej i sprawdzało umiejętność obliczania kwadratu i sześcianu liczb naturalnych oraz stosowania reguł dotyczących kolejności wykonywania działań.

Zadanie nr 18 poprawnie rozwiązało 75,0% uczniów. Zadanie odnosiło się do drugiego wymagania ogólnego – wykorzystania i tworzenia informacji i sprawdzało umiejętność obliczania objętości i pola powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi.

Najtrudniejszym zadaniem okazało się zadanie nr 15, które poprawnie rozwiązało 50% uczniów. Zadanie to sprawdzało znajomość zasad mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych bez konieczności wykonywania tych zadań. Uczeń musiał ocenić, czy wartości dwóch wyrażeń arytmetycznych w każdym zadaniu są sobie równe.

 

Podsumowując wynik pierwszej części sprawdzianu:

- z odbiorem wypowiedzi i wykorzystaniem zawartych w nich informacji dobrze poradziło sobie 75,00% uczniów,

- z analizą i interpretacją tekstów kultury dobrze poradziło sobie 59 % uczniów,

- z tworzeniem wypowiedzi dobrze poradziło sobie 61,00% uczniów,

- ze sprawnością rachunkową dobrze poradziło sobie 65,00% uczniów,

- z wykorzystaniem i tworzeniem informacji dobrze poradziło sobie 66% uczniów,

- z modelowaniem matematycznym dobrze poradziło sobie 51% uczniów,

- z rozumowaniem i tworzeniem strategii dobrze poradziło sobie 52% uczniów.

 

Wnioski po dokonaniu analizy części pierwszej

Należy doskonalić umiejętność prawidłowego użycia znaków interpunkcyjnych w tekstach użytkowych, pracować nad utrwaleniem deklinacji i koniugacji oraz rozpoznawaniu przypadków rzeczownika i przymiotnika w tekstach literackich.

 

 

Część druga sprawdzianu to język angielski.

Za rozwiązanie zadań z języka angielskiego szóstoklasiści uzyskali średnio 72,19% punktów. Najwyższy średni wynik 92,19% uczniowie uzyskali w zadaniu sprawdzającym wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście słuchanym tj. zadanie nr 3.

 

Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały:

- rozumienie intencji rozmówców (zadanie nr 1) – 85,42%,

- umiejętności komunikacyjne (zadanie nr 6) – 82,50%,

- zasób środków językowych (zadanie nr 7) – 85,42%.

 

Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały:

- zasób środków językowych – dobór słowa, które poprawnie uzupełnia tekst (zadanie nr 8) – 31,25%,

- wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście – (zadanie nr 9 i 10) – odpowiednio 64,58% i 54,69%.

 

Podsumowując wynik drugiej części sprawdzianu:

- z rozumieniem ze słuchu dobrze poradziło sobie 82,32% uczniów,

- ze znajomością funkcji językowych dobrze poradziło sobie 74,59% uczniów,

- ze znajomością środków językowych dobrze poradziło sobie 58,35% uczniów,

- ze zrozumieniem tekstów pisanych dobrze poradziło sobie 62,15% uczniów.

 

Wnioski po dokonaniu analizy części drugiej:

Należy położyć większy nacisk na doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, w szczególności na wyszukiwanie w tekście informacji szczegółowych. Należy również poszerzać zasób środków i funkcji językowych, ćwiczyć umiejętności komunikacyjne uczniów oraz doskonalić umiejętność rozumienia wypowiedzi ustnych.

 

 

4.1.4 Szkoła Podstawowa im. Józefa Chociszewskiego w Chełście

 

To sprawozdanie z analizy wyników sprawdzianu dla uczniów klas szóstych w roku szkolnym 2014/2015 ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Chociszewskiego w Chełście, do którego przystąpiło 14 uczniów.

 

Średni wynik uzyskany z pierwszej części sprawdzianu przez uczniów z Drawska to 52,29% .

Jest to piąty wynik w naszej Gminie. Jest niższy od średniej kraju o 14,71% i niższy od średniej województwa od 12,73%.

 

Średni wynik uzyskany w drugiej części sprawdzianu to 60,64% i jest to piąty  wynik uzyskany w naszej gminie. Jest niższy od średniej kraju o 17,36% natomiast o 16,07% od średniej województwa.

 

 

Tabela poniżej przedstawia średnią Szkoły w Chełście z podziałem na lata:

 

Średnia ze sprawdzianu

2009

24,50

2010

26,25

2011

23,71

2012

22,50

2013

26,47

2014

24,82

2015

52,29 i 60,64

 

Język polski

Za rozwiązanie zadań z zakresu języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 64,00% maksymalnej liczby punktów.

Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały sprawność określenia tematu tekstu. Bardzo łatwe okazało się zadanie nr 7, ponieważ poprawnie rozwiązało je 100% uczniów. Bardzo trudne okazało się zadanie nr 12, ponieważ poprawnie rozwiązało je tylko 23% uczniów.

Umiarkowanie trudne okazało się zadanie sprawdzające charakterystykę i ocenę bohaterów.

 

 

Matematyka

Za rozwiązanie zadań z matematyki uczniowie uzyskali średnio 44% maksymalnej liczby punktów. Najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność wykonywania obliczeń procentowych, porównywania różnicowego, obliczeń pieniężnych. Bez problemu odczytywali informacje zawarte w tabeli i diagramie słupkowym.

Gorzej uczniowie poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność szacowania wyników działań. Bardzo

 

Podsumowując wynik pierwszej części sprawdzianu:

- z odbiorem wypowiedzi i wykorzystaniem zawartych w nich informacji dobrze poradziło sobie 63,00% uczniów,

- z analizą i interpretacją tekstów kultury dobrze poradziło sobie 58 % uczniów,

- z tworzeniem wypowiedzi dobrze poradziło sobie 66,00% uczniów,

- ze sprawnością rachunkową dobrze poradziło sobie 49,00% uczniów,

- z wykorzystaniem i tworzeniem informacji dobrze poradziło sobie 54% uczniów,

- z modelowaniem matematycznym dobrze poradziło sobie 51% uczniów,

- z rozumowaniem i tworzeniem strategii dobrze poradziło sobie 30% uczniów.

 

Wnioski po dokonaniu analizy części pierwszej

Należy doskonalić umiejętności, które są najsłabiej opanowane przez uczniów, czyli:

- rozpoznawanie form przypadków oraz rozumienia ich funkcji w wypowiedzi,

- ocenianie i charakteryzowanie bohaterów analizowanych tekstów,

- tworzenie tekstu poprawnego pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym,

-utrwalanie umiejętności wykonywania obliczeń na liczbach całkowitych i ułamkach dziesiętnych,

- sprawdzanie stopnia zrozumienia tekstu matematycznego,

- zwrócenie większej uwagi na kształtowanie pojęć geometrycznych,

- rozwiązywanie większej ilości zadań tekstowych.

W procesie lekcyjnym stosować aktywizujące metody nauczania, które rozwijać będą twórcze i samodzielne myślenie uczniów. W dalszym ciągu ćwiczyć różnorodne techniki rozwiązywania testów nowego typu. Doskonalić na wszystkich lekcjach czytanie ze zrozumieniem.

 

Część druga sprawdzianu to język angielski.

 

Za rozwiązanie zadań z języka angielskiego szóstoklasiści uzyskali średnią 60,64% punktów. Najwyższy średni wynik 72,00% uczniowie uzyskali w zadaniu sprawdzającym umiejętność rozumowania wypowiedzi ze słuchu. Uczniowie najgorzej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały znajomość środków językowych i uzyskali 50% punktów.

 

Podsumowując wynik drugiej części sprawdzianu:

- z rozumieniem ze słuchu dobrze poradziło sobie 72,00% uczniów,

- ze znajomością funkcji językowych dobrze poradziło sobie 61,00% uczniów,

- ze znajomością środków językowych dobrze poradziło sobie 50,00% uczniów,

- ze zrozumieniem tekstów pisanych dobrze poradziło sobie 56,00% uczniów.

 

Wnioski po dokonaniu analizy części drugiej:

Należy utrwalić słownictwo i poznane zagadnienia gramatyczne. Ćwiczyć zwroty językowe stosowane w życiu codziennym oraz doskonalić umiejętności wyszukiwania informacji w tekście słuchanym i czytanym.

4.1.5 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piłce

 

To sprawozdanie z analizy wyników sprawdzianu dla uczniów klas szóstych w roku szkolnym 2014/2015 ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piłce, do którego przystąpiło 5 uczniów.

 

Średni wynik uzyskany z pierwszej części sprawdzianu przez uczniów z Drawska to 59,80% .

Jest to trzeci wynik w naszej Gminie. Jest niższy od średniej kraju o 14,71% i niższy od średniej województwa od 12,73%.

 

Średni wynik uzyskany w drugiej części sprawdzianu to 70,40% i jest to trzeci  wynik uzyskany w naszej gminie. Jest niższy od średniej kraju o 7,60% natomiast o 6,31% od średniej województwa.

 

Tabela poniżej przedstawia średnią Szkoły w Piłce z podziałem na lata:

 

Średnia ze sprawdzianu

2009

19,90

2010

19,27

2011

20,50

2012

19,64

2013

20,33

2014

27,33

2015

59,80 i 70,40

 

 

Język polski

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 69% maksymalnej liczby punktów.

Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami nr 2,7,9,10,13.2, które sprawdzały umiejętność wyszukiwania w tekście informacji, określania głównej myśli tematu, identyfikowania nadawcy, charakteryzowania i oceniania bohaterów.

Dobrze poradzili sobie z zadaniami 1,5,12,13.3, które sprawdzały umiejętność określania tematu tekstu, dostrzegania relacji między częściami składowymi wypowiedzi, wyciągania wniosków wynikających z przesłanek w tekście, poprawnego pisania pod względem ortograficznym.

Trudne okazały się dla uczniów zadania nr 3,4,6.1,8,11,13.1,13.5, które sprawdzały umiejętność odróżniania zawartych w tekście informacji ważnych od drugorzędnych, wyciągania wniosków, rozpoznawania podmiotu w zdaniu, wyodrębniania akcji, charakteryzowania bohaterów i tworzenia spójnego tekstu i operowania słownictwem z określonych tekstów tematycznych.

Bardzo trudne natomiast okazały się zadania 6.2 i 13.4, które sprawdzały umiejętność rozpoznawania w tekście przypadków oraz poprawnego używania znaków interpunkcyjnych.

 

Matematyka

Za rozwiązanie zadań z matematyki uczniowie uzyskali średnio 48% maksymalnej liczby punktów.

Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami nr18,20,23, które sprawdzały umiejętność opisywania części danej całości za pomocą ułamka, obliczanie ułamka danej liczby naturalnej oraz rozpoznawania odcinków i prostych prostopadłych i równoległych.

Dobrze poradzili sobie z zadaniami 14,16 i 21, które sprawdzały umiejętność zapisywania liczby w systemie rzeczywistym i dziesiątkowym, obliczania kwadratów i sześcianów liczb, stosowania reguł dotyczących kolejności wykonywania zadań oraz obliczania procentów danej wielkości.

Trudne okazały się dla uczniów zadania nr 17,22,24,26 i 27, które sprawdzały umiejętność wykonywania rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych, porównywania różnicowego i ilorazowego liczb naturalnych, dostrzegania zależności między podanymi informacjami, obliczania objętości prostopadłościanów, stosowania jednostek objętości i pojemności oraz obliczania rzeczywistej długości odcinka.

 

Podsumowując wynik pierwszej części sprawdzianu:

- z odbiorem wypowiedzi i wykorzystaniem zawartych w nich informacji dobrze poradziło sobie 74,00% uczniów,

- z analizą i interpretacją tekstów kultury dobrze poradziło sobie 56,00 % uczniów,

- z tworzeniem wypowiedzi dobrze poradziło sobie 67,00% uczniów,

- ze sprawnością rachunkową dobrze poradziło sobie 38,00% uczniów,

- z wykorzystaniem i tworzeniem informacji dobrze poradziło sobie 58,00% uczniów,

- z modelowaniem matematycznym dobrze poradziło sobie 59,00% uczniów,

- z rozumowaniem i tworzeniem strategii dobrze poradziło sobie 38,00% uczniów.

 

Wnioski po dokonaniu analizy części pierwszej

Wynik sprawdzianu w szkole jest porównywalny do innych gminnych szkół. Jest on adekwatny do ocen otrzymanych przez uczniów na koniec klasy szóstej. Aby w przyszłości poprawić umiejętności uczniów należy ćwiczyć z uczniami rozpoznawanie w tekście przypadków, poprawne używanie znaków interpunkcyjnych, wykonywać działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych oraz rozwiązywać zadania osadzone w kontekście praktycznym.

 

Część druga sprawdzianu to język angielski.

 

Za rozwiązanie zadań z języka angielskiego uczniowie uzyskali 70,40% punktów.

Najwyższy średni wynik uczniowie uzyskali w zadaniach sprawdzających umiejętność słuchania (zadanie nr 1.1 - 4.5 i wyniósł on ponad 80%. Uczniowie najlepiej poradzili sobie, oprócz zadań powyżej wymienionych z zadaniami ze znajomości funkcji językowych (zadanie nr 5.1 – 8.3) oraz zadaniami sprawdzającymi znajomość środków językowych (zadanie nr 7.1 – 8.3).

Trudność sprawiły uczniom zadania nr 9.1 – 11.4, które sprawdzały umiejętność radzenia sobie z tekstem pisanym.

 

 Podsumowując wynik drugiej części sprawdzianu:

- z rozumieniem ze słuchu dobrze poradziło sobie 80,00% uczniów,

- ze znajomością funkcji językowych dobrze poradziło sobie 62,50% uczniów,

- ze znajomością środków językowych dobrze poradziło sobie 73,00% uczniów,

- ze zrozumieniem tekstów pisanych dobrze poradziło sobie 60,00% uczniów.

 

Wnioski po dokonaniu analizy części drugiej:

Zadania sprawdzające umiejętność radzenia sobie z tekstem pisanym sprawiły uczniom najwięcej trudności, dlatego w przyszłości należy usprawniać tę umiejętność poprzez zwiększenie liczby zadań oraz zwrócenie większej uwagi na poprawność gramatyczną.

 

4.2 Wyniki egzaminu gimnazjalnego

W dniach 21, 22 i 23 kwietnia 2015 roku przeprowadzono egzamin gimnazjalny. Każdą część egzaminu gimnazjalnego przeprowadza się innego dnia.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w ostatnim roku nauki w gimnazjum na mocy art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie określa podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Egzamin gimnazjalny sprawdza opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie kształcenia ogólnego.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej    i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.

W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym                  i rozszerzonym.

W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego.

W Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło

65 uczniów klas trzecich.

Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków  ukończenia szkoły.

Analiza egzaminu gimnazjalnego podzielona na następujące części:

- w pierwszym dniu:

a) język polski,

b) historia i wiedza o społeczeństwie,

- w drugim dniu:

c) matematyka,

d) przedmioty przyrodnicze

- w trzecim dniu:

e) język angielski,

f) język niemiecki.

Ad. a)

Język polski.  Występuje jako przedmiot egzaminacyjny na sprawdzianie w szkole podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i na maturze.

 

Do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego przystąpiło 65 uczniów, w tym uczeń z dysleksją oraz uczeń z niedosłuchem, rozwiązujący arkusze dostosowane do specjalnych potrzeb. Oprócz tego, należy zwrócić uwagę na fakt, iż wśród zdających egzamin znalazło się 14 uczniów z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, którzy mieli trudności w nauce, objętych w gimnazjum pomocą w ramach zespołów wyrównawczo-dydaktycznych.

Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wykonywali zadania zawarte w arkuszu standardowym.

Arkusz egzaminacyjny składał się z 22 zadań, wśród nich było 11 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, 7 zadań zamkniętych typu prawda – fałsz, 2 zadania zamknięte na dobieranie, oraz 2 zadania otwarte. W tym roku po raz pierwszy licząc od 2002 roku uczniowie zamiast rozprawki musieli napisać opowiadanie. Tę formę wypowiedzi uczniowie poznają i ćwiczą w IV-VI klasy szkoły podstawowej.  

Za poprawnie rozwiązany arkusz uczeń mógł zdobyć 32 punkty. Egzamin trwał 90 minut, natomiast dla uczniów rozwiązujących zadania w arkuszu dostosowanym 135 minut.

Zadania z zakresu języka polskiego sprawdzały treści zapisane w podstawie programowej dla III etapu edukacyjnego, ale niektóre zadania odnosiły się również do wymagań przypisanych do

wcześniejszych etapów edukacyjnych.

Test z języka polskiego okazał się dla uczniów umiarkowanie trudny a poziom opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności przedmiotowych można określić jako średni.

Osiągnięty średni wynik jest niestety niższy od średniego wyniku uzyskanego w zeszłym roku a także niższy od średniego wyniku w tym roku szkolnym od powiatu i województwa.

 

Wartość wskaźnika jaki uzyskali uczniowie w Drawsku wyniósł 17,64 na 32 punkty. Był tym razem niższy od poziomu  powiatu o 0,34 a od poziomu województwa  o 1,23 punktu.

 

 

Ad. b)

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą. Są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Do egzaminu przystąpiło 65 uczniów.

 

Arkusz egzaminacyjny składał się z 25 zadań zamkniętych różnego typu: 20 zadań z historii i 5 z wiedzy o społeczeństwie. Dominowały zadania wielokrotnego wyboru, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Podstawę zadań stanowiły teksty kultury m.in.: teksty historyczne, ilustracje, mapy, tablica genealogiczna. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 32 punkty.

 

Egzamin gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie badał poziom opanowania przez gimnazjalistów umiejętności w zakresie chronologii, analizy i interpretacji, tworzenia narracji historycznej oraz wykorzystywania i tworzenia informacji, znajomości podstaw ustroju i procedur demokracji.

 

Test z historii i wiedzy o społeczeństwie okazał się dla uczniów gimnazjum umiarkowanie trudny, a poziom opanowania przez nich wiedzy i umiejętności przedmiotowych można określić jako średni. Na podstawie uzyskanych przez uczniów wyników, można stwierdzić, że gimnazjaliści dobrze poradzili sobie z wszystkimi zadaniami. Żadne z zadań nie okazało się szczególnie trudne. Zadanie 9 sprawiło uczniom trochę trudności, gdzie w oparciu o mapę uczniowie mieli ocenić wpływ odkryć geograficznych na życie społeczno–gospodarcze Europy.

 

Wartość wskaźnika jaki uzyskali uczniowie w Drawsku wyniósł 20,30 punktu na 32  (najwyższy wynik w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim). Był wyższy od poziomu  powiatu o 3,97 a od poziomu  województwa wyższy o 0,83 punktu.

 

 

Ad. c)

Matematyka również występuje jako przedmiot egzaminacyjny na sprawdzianie w szkole podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i na maturze.

Zadania z matematyki w gimnazjum mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą.

Do egzaminu gimnazjalnego z matematyki przystąpiło 64 uczniów, egzamin trwał 90 minut, dla uczniów z dysfunkcjami mógł być przedłużony do 135 minut.

Arkusz zawierał 23 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte.

Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń otrzymywał maksymalnie 29 punktów, w tym 20 punktów za zadania zamknęte i 9 punktów za zadania otwarte. Egzamin trwał 90 minut, zaś dla uczniów z dysfunkcjami mógł być przedłużony do 135 minut.

Wartość wskaźnika jaki uzyskali uczniowie w Drawsku wyniósł 13,36 punktu na 28. tj. 46,09%

Był wyższy od poziomu powiatu o 0,43 punktu a od poziomu województwa niższy o 0,26 punktu.

 

Test matematyczny okazał się dla uczniów gimnazjum trudny, podobnie jak w powiecie, województwie i okręgu.

Na podstawie uzyskanych przez uczniów wyników można stwierdzić, że zadania zamknięte okazały się być dla uczniów umiarkowanie trudne. Napisali je na miarę współczynnik a0,50.

Wśród zadań zamkniętych większość stanowiły zadania wyboru wielokrotnego, w których należało wybrać jedna z podanych odpowiedzi. W czterech zadaniach typu prawda/fałsz należało ocenić prawdziwość zdań. Zadania otwarte wymagały od gimnazjalistów samodzielnego sformułowania rozwiazania. Część uczniów nie podejmowała próby rozwiązywania tych zadań, stą współczynnik łatwości wynosi tylko 0,38.

 

Do mocnych stron uczniów należy umiejętność wykorzystania i tworzenia informacji. Tutaj najłatwiejsze okazało się zadanie nr 2 (73%) i po nim zadanie nr 1 (70%), które odnosiły się do rozwiązywania problemów praktycznych – obliczeń czasu przy podanej drodze i prędkości oraz do zastosowania obliczeń na liczbach wymiernych. Uczniowie dobrze poradzili sobie również z odczytywaniem informacji z wykresu funkcji opisującego zjawiska z życia codziennego.

 

Najwięcej trudności sprawiło uczniom rozwiązanie zadania zamkniętego nr 4 (17%), w którym musieli ocenić prawdziwość podanych przybliżeń, korzystając z zamieszczonej informacji.

Następnie zadania otwarte nr 23 (21%) i zadanie nr 22 (34%) oraz zamknięte nr 20 (33%), zadanie nr 11 (34%) i zadanie nr 14 (34%). Zadania otwarte wymagały przeprowadzenia samodzielnego rozumowania matematycznego, argumentowania, tworzenia i użycia strategii rozwiązania problemu. Trudności te wynikały z braku wyobraźni przestrzennej oraz nieznajomości wlasności figur geometrycznych.

 

Posumowując uzyskane wyniki można stweirdzić, że do słabych stron gimnazjalistów należą:

- brak umiejętności związanych z rozwiązywaniem zadań problemowych wymagających twórczego i niealgorytmicznego myślenia,

- trudności z planowaniem strategii rozwiązywania zadań złożonych z kilku następujących po sobie, w ściśle określonej kolejności, etapów,

- małej umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy, szczególnie w sytuacji nietypowej

 

Wnioski po dokonaniu analizy:

w następnym roku szkolnym należy położyć nacisk na rozwiązywanie zadań z geometrii wykorzystujące własności figur płaskich i wymagające przekształcenia wzorów na pola lub objętości figur. Zwiększyć ilość ćwiczeń związanych z przekształcaniem pierwiastków, wykorzystaniem informacji tworzących ciąg zapisów, rozpoznawania siatek graniastosłupów i ostrosłupów oraz związkami miarowymi trójkąta prostokątnego o miarach kątów ostrych 30° i 60°. Należy wdrażać uczniów do rozwiązywania prostych zadań na dowodzenie (nauka poprawnej argumentacji i formułowanie wniosków) oraz rozwiązywać zadania otwarte, które wymagają twórczego i niealgorytmicznego myślenia.

 

Ad. d)

Przedmioty przyrodnicze – arkusz egzaminacyjny zawierał 24 zadania zamknięte i składał się z czterech części przedmiotowych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Każdy z przedmiotów reprezentowany był przez sześć zadań różnego typu: wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz, na dobieranie. Każdy uczen mógł uzyskać maksymalnie 28 punktów, egzamin trwał 60 minut, dla uczniów z dysfunkcjami mógł być przedłużony o 20 minut.

Wartość wskaźnika jaki uzyskali uczniowie w Drawsku wyniósł 45,89% punktów

Był  wyższy od poziomu  powiatu o 0,19 punktua, a od poziomu województwa niższy o 3,30.

Test z przyrody osiągnął współczynnik łatwości 0,46 wskazując, że okazał się dla uczniów trudny.

 

Łatwym zadaniem, jako jedynym z pisanego testu, okazało się dla uczniów gimnazjum w Drawsku zadanie 16.1 z fizyki, sprawdzające umiejętność analizowania i porównywania wartości sił wyporu dla cial zanurzonych w cieczy.

 

Jednym z trudniejszych zadań okazało się zadanie z biologii nr 1.2, które sprawdzało systematyzowanie, klasyfikowanie, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów. Uczeń potrafił wymienić cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do poszczególnych grup oraz identyfikuje nieznany organizm jako przedstawieciela jednej z wymienionych grup na podstawie obecności tych cech. Uczeń potrafi również porównać cechy morfologiczne grup zwierząt, posiada ogólną wiedzęna temat różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych.

Trudne dla uczniów okazały się zadania z chemii nr 12 oraz geografii nr 24. Zadanie z chemii dotyczyło węgla i jego związków z wodorem. Uczeń musiał wykazać się zaprojektowaniem doświadczenia pozwalającego odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych. Zadanie z geografii natomiast wymagało powiązania wiedzy teoretycznej z sytuacją praktyczną. Zadanie to sprawdzało umiejętność czytania i interpretowania informacji z mapy, a także sprawdzało wiedzę na temat cech klimatu Polski oraz czynników, które go kształtują.

 

Wnioski po dokonaniu analizy

W nowym roku szkolnym należy położyć szczególny nacisk na:

- doskonalenie umiejętności zastosowania posiadanych wiadomości w sytuacjach wymagających łączenia różnych umiejętności tak, aby uczeń potrafił nie tylko operowac pojęciami i definicjami aleprzełożyć je na czynności prkatyczne,

- doskonalenie umiejętności tekstów szczególnie w zakresie nauk przyrodniczych,

- doskonalenie umiejętności odczytywania informacji w postaci wykresu,

- ćwiczyć praktyczne zastosowanie wzorów w zadaniach z treścią,

- wykonywać więcej eksperymentów na przedmiotach przyrodniczych, dokładnie je opisywać,

- planować i zapisywać wnioski na przedmiotach przyrodniczych.

 

Ad. e)

Język angielski – zestaw egzaminacyjny zawierał 11 zadań zamkniętych. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów. Egzamin trwał 60 minut, dla uczniów z dysfunkcjami mógł być przedłużony do 30 minut.

 

Test sprawdzał poziom uczniów w czterech standardach:

  1. Rozumienie ze słuchu,
  2. Rozumienie tekstów pisanych,
  3. Znajomość funkcji językowych,
  4. Znajomość środków językowych

Rozumienie ze słuchu okazało się dla uczniów umiarkowanie trudne.

Rozumienie tekstów pisanych okazało się dla uczniów łatwe.

Znajomość funkcji językowych okazała się dla uczniów łatwa.

Znajomość środków językowych okazała się dla uczniów łatwa.

 

Wartość wskaźnika jaki uzyskali uczniowie w Drawsku wyniósł 73,80% punktów.

Był  wyższy od poziomu  powiatu o 9,18 punktu, od poziomu województwa wyższy o 8,85 pkt.

Egzamin z języka angielskiego dla uczniów okazał się łatwy a poziom opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności językowych można określić jako dobre.

 

Wnioski po dokonaniu analizy.

Mimo, że test z języka angielskiego okazał się dla uczniów łatwy, w kolejnych latach należy utrwalać słownictwo z 15 dziedzin określonych w standardach egzaminu gimnazjalnego, systematycznie pracować nad kształceniem wiadomości i umiejętności uczniów, określonych standardami wymagań egzaminacyjnych. Należy również więcej pracować nad podstawami gramatyki, przeprowadzać większą ilość odsłuchów a także pracowac z tekstem autentycznym ukierunkowanym nie tylko na odnajdywanie głównego sensu danego fragmentu.

 

Ad. f)

Język niemiecki – zestaw egzaminacyjny zawierał 11 zadań zamkniętych. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów. Egzamin trwał     60 minut, dla uczniów z dysfunkcjami mógł być przedłużony do 30 minut.

Procent poprawnych odpowiedzi na 40 uczniów piszących egzamin wyniósł 44%.

Był niższy od powiatu o 7,88% a od województwa niższy o 10,63%

 

Test sprawdzał poziom uczniów w czterech standardach:

  1. Rozumienie ze słuchu,
  2. Rozumienie tekstów pisanych,
  3. Znajomość funkcji językowych,
  4. Znajomość środków językowych

 

Rozumienie ze słuchu – najłatwiejsze w tym standardzie okazało się zadanie nr 2, za które gimnazjaliści uzyskali 58% poprawnych odpowiedzi. Najtrudniejsze okazało się zadanie nr 3, za które uczniowie uzyskali 45% poprawnych odpowiedzi.

Rozumienie tekstów pisanych – najłatwiejsze w tym standardzie okazało się zadanie nr 8, za które uczniowie uzyskali 46% natomiast najtrudniejsze okazało się zadanie nr 9. Tylko kilkoro uczniów poradziło sobie z tym zadaniem bezbłędnie.

Znajomość funkcji językowych – najłatwiejsze w tym standardzie okazało się zadanie nr 6, gdzie zdający udzielili 58% poprawnych odpowiedzi. Najtrudniejsze okazało się zadanie nr 5, na które zdający udzielili tylko 27% poprawnych odpowiedzi.

Znajomość środków językowych – najłatwiejsze w tym standardzie okazało się zadanie nr 11, za które uczniowie udzielili 50% poprawnych odpowiedzi. Natomiast zadanie nr 10 okazało się najtrudniejsze, za które gimnazjaliści uzyskali tylko 32% poprawnych odpowiedzi.

 

Wnioski po dokonaniu analizy

Test z języka niemieckiego okazał się dla uczniów Gimnazjum w Drawsku trudny, w związku z tym należy:

- systematycznie ćwiczyć umiejętności określone w podstawie programowej, zwracając uwagę na wszystkie cztery standardy,

- wykorzystywać rozmaite techniki motywujące uczniów do poznawania języka niemieckiego,

- zwracać uwagę na uważne czytanie poleceń do zadań,

- ćwiczyć tworzenie dialogów dotyczących sytuacji z życia codziennego.

4.3 Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty

 

Od 1 września 2011r. do 30 czerwca 2015r. przeprowadzono w naszej gminie cztery ewaluacje zewnętrzne w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa. Dwie z nich to ewaluacje całościowe przeprowadzone w Szkole Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku oraz w Szkole Podstawowej im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie. Pozostałe dwie to ewaluacje problemowe przeprowadzone w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Drawsku oraz w Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

- Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

- Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

- Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

- Uczniowie są aktywni.

- Respektowane są normy społeczne.

- Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

- Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

- Promowana jest wartość edukacji.

- Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

- Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

- Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

- Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

 

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom    E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom    C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom    B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę

 

 

 

 

 

 

 

1.Wnioski po ewaluacji ze Szkoły Podstawowej im. gen dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku – ewaluacja całościowa.

 

Badanie zostało zrealizowane w terminie od 21 listopada 2011r. do 9 grudnia 2011r. przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

Wymaganie:

Poziom spełniania wymagania:

Obszar: Efekty

 

Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

C

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

B

Uczniowie są aktywni

B

Respektowane są normy społeczne

B

Obszar: Procesy

 

Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

B

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowe

C

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

C

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

B

Kształtuje się postawy uczniów

B

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

C

Obszar: Środowisko

 

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

B

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

B

Promowana jest wartość edukacji

C

Rodzice są partnerami szkoły

C

Obszar: Zarządzanie

 

Funkcjonuje współpraca w zespołach

B

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

B

Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

D

 

Szkoła konsekwentnie (zgodnie z założeniami koncepcji pracy) podejmuje różnorodne działania w celu podnoszenia wyników nauczania, zwiększenia aktywności uczniów i zapewnienia im poczucia pełnego bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego.

Różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych w szkole umożliwia wszechstronny rozwój zainteresowań i predyspozycji uczniów, co się przekłada na wzrost akceptacji rodziców.

Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w zakresie wymiany doświadczeń podczas pracy zespołów zadaniowych i zebrań rady pedagogicznej, a także wspierają się przy organizacji różnych imprez, uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz konkursów, co sprzyja podejmowaniu decyzji koniecznych, zmianom w realizacji procesów edukacyjnych.

Sposób, w jaki szkoła wychowuje uczniów odpowiada potrzebom dzieci oraz ich rodziców, a promowane przez szkołę postawy są zgodne z ich zachowaniami i w zdecydowanej większości są dla nich ważne w życiu.

Prowadzone w szkole analizy ilościowe i w mniejszym stopniu jakościowe przekładają się na bardzo dobre wyniki sprawdzianu zewnętrznego, które w ostatnich latach plasują się od wysokiego po średni stanin.

Rada Rodziców jest traktowana jak partnerzy szkoły, ponieważ uczestniczą w podejmowanych przez nią działaniach i współdecydują w sprawach wychowawczych, organizacyjnych i dydaktycznych. Jednak większość rodziców nie korzysta ze swoich uprawnień.

Wewnętrzny nadzór pedagogiczny jest planowany i wdrażany, a wnioski wypływające z jego realizacji przyczyniają się do modyfikacji pracy szkoły i jej doskonalenia.

Zdaniem respondentów w szkole podejmuje się działania w kierunku wzbogacenia warunków lokalowych i wyposażenia, ale nie są one wystarczające do potrzeb.

 

2.Wnioski po ewaluacji z Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku – ewaluacja problemowa: procesy, środowisko

 

Badanie zostało zrealizowane w dniach 10 czerwca 2013 – 24 czerwca 2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

Obszar: Procesy

 

Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

B

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowe

B

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

B

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

B

Kształtuje się postawy uczniów

B

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

B

Obszar: Środowisko

 

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

B

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

B

Promowana jest wartość edukacji

B

Rodzice są partnerami szkoły

B

 

Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

Przedszkole kładzie szczególny nacisk na: bezpieczeństwo dzieci, tolerancję, wychowanie i edukację oraz zaspokajanie potrzeb dzieci. Jest otwarte na ich potrzeby.

Nauczyciele obserwują zachowania dzieci i stosują odpowiednie metody i formy pracy stymulujące ich zachowania i uwagę.

Aktywna współpraca z rodzicami, partnerami, organem prowadzącym i innymi instytucjami sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci i kształtowaniu postaw społecznych wśród przedszkolaków.

Upowszechniana przez przedszkole informacja o osiągnięciach dzieci, udziale w akcjach charytatywnych i społecznych promuje w środowisku wartość wychowania przedszkolnego i jest pozytywnie oceniana przez środowisko lokalne.

Przedszkole dba o jakość kształcenia. Świadczy o tym m.in. zaspokajanie specjalnych potrzeb dzieci, które korzystają z pomocy wielu specjalistów.

Działania wychowawcze i edukacyjne podejmowane przez przedszkole wpływają na właściwe kształtowanie zachowań dzieci oraz poczucie bezpieczeństwa.

W przedszkolu tworzy się warunki sprzyjające aktywności ruchowej dzieci poprzez maksymalnie długi czas przebywania na placu zabaw, spacery i wycieczki.

W przedszkolu panuje przyjazna i rodzinna atmosfera, dzięki czemu dzieci chętnie tam uczęszczają, a rodzice pozytywnie postrzegają pracę przedszkola. Nauczycielom i innym pracownikom przedszkola zależy na bliskiej współpracy z rodzicami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Wnioseki po ewaluacji ze Szkoły Podstawowej im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie – ewaluacja całościowa.

 

Badanie zostało zrealizowane w dniach 8 września 2014 – 22 września 2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

C

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

C

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

C

Uczniowie są aktywni

D

Respektowane są normy społeczne

C

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

B

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

C

Promowana jest wartość edukacji

C

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

C

Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

B

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

B

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

C

 

 

 

Założenia koncepcji pracy szkoły odzwierciedlają potrzeby rozwojowe uczniów i środowiska lokalnego.

Działania, mające na celu poprawę wyników sprawdzianu, przyniosły pozytywny efekt w stosunku do ubiegłego roku szkolnego. Niemniej jednak, zarówno spadkowe tendencje rozwojowe szkoły z ostatnich dwóch lat, jak i niewystarczające opanowanie przez uczniów niektórych umiejętności kluczowych, wskazują na konieczność wzmocnienia podejmowanych działań dydaktycznych.

W szkole panuje przyjazna atmosfera, jednak cześć uczniów uważa, że niektórzy z nich są lekceważeni przez innych.

Uczniowie czują się w szkole raczej bezpiecznie. Podejmowane są działania mające na celu zmniejszenie zagrożeń oraz wzmocnienie pożądanych zachowań. W proces kształtowania norm regulujących funkcjonowanie szkolnej społeczności nie zawsze angażuje się uczniów.

Szkoła z reguły dostrzega pomysły i inicjatywy zgłaszane przez dzieci i rodziców.

Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, rozpoznaje jego potrzeby, inicjuje i prowadzi działania na rzecz ich zaspokojenia.

Nauczyciele pomagają uczniom i są wobec nich życzliwi, choć zdaniem niektórych dzieci nie dotyczy to wszystkich nauczycieli.

Szkoła nie stosuje nowatorskich rozwiązań.

W celu promowania wartości edukacji szkoła od ubiegłego roku szkolnego gromadzi, upowszechnia i wykorzystuje losy swoich absolwentów.

 

4.Wnioski po ewaluacji ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie- ewaluacja problemowa: procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

 

Badanie zostało zrealizowane w dniach 3 marca 2015 – 17 marca 2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

E

 

 

Podczas planowania procesów edukacyjnych uwzględniane są potrzeby rozwojowe

i możliwości psychofizyczne uczniów, ale część nauczycieli nie podejmuje działań, które

mają na celu kształtowanie umiejętności uczenia się i motywowania wszystkich uczniów

do aktywnej pracy na lekcjach.

 

Nauczyciele stosują różne metody i formy pracy na zajęciach lekcyjnych, jednak

w niewielkim stopniu wykorzystują potencjał uczniów w celu zaangażowania ich

w organizację procesów edukacyjnych. Uczniowie na lekcjach rzadko mają możliwość

wyrażania opinii, zgłaszania i realizowania własnych pomysłów, a także rozwiązywania

problemów badawczych.

 

Dzieci nie są skuteczne zachęcane przez nauczycieli do wymiany doświadczeń, współpracy

i współdziałania w grupie rówieśników.

 

Informowanie o postępach dziecka w nauce i ocenianie nie przyczynia się do skutecznego

planowania własnego rozwoju uczniów.

 

Praca dydaktyczno – wychowawcza związana z patronem szkoły, olimpijczykiem Józefem

Noji, angażowanie się uczniów w uroczystości o charakterze patriotycznym i okolicznościowym, udział w zajęciach dodatkowych, projektach i wycieczkach edukacyjnych powoduje, że dzieci mają możliwość lepszego postrzegania i rozumienia świata oraz funkcjonowania w społeczności lokalnej.

 

 

 

4.4 Działania szkół nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

W szkołach w naszej gminie prowadzone są działania ukierunkowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na każdym etapie edukacyjnym.  Wyłącznie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność nadaje dziecku status ucznia niepełnosprawnego w szkole, a co za tym idzie, obliguje szkołę do organizowania zajęć rewalidacyjnych i realizowania zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Oznacza to, że dyrektorzy przyjmują do szkoły wszystkie dzieci z danego obwodu także dzieci niepełnosprawne. Jeżeli stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły i kiedy z takim wnioskiem wystąpią rodzice dziecka. wówczas organizowane jest nauczanie indywidualne zgodnie z orzeczeniem.

I tak w roku szkolnym 2014/2015 do szkół w naszej gminie  uczęszczało 18 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (waga w metryczce oświatowej od P4 do P7 oraz P34 z przedszkola). Zgodnie z orzeczeniem oraz wolą rodziców organizowane było nauczanie indywidualne w domu ucznia lub w szkole, stosowano również edukację włączającą, która uwzględnia indywidualne możliwości i potrzeby każdego dziecka, koncentrując się na tym, jak efektywnie uczyć i wspierać samodzielność i indywidualny potencjał ucznia.

Organizowano  zajęcia rewalidacyjne oraz rehabilitacje ruchową.

Wszystkie szkoły współpracowały jednocześnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krzyżu Wlkp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Stan realizacji zadań oświatowych gminy

 

W roku szkolnym 2014/2015, tak jak i w latach ubiegłych realizowano zadania wynikające         z ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Między innymi zabezpieczono       na odpowiednim poziomie środki finansowe jednostkom oświaty, zorganizowano dowóz          do szkół dzieciom niepełnosprawnym, wspomagano uczniów w formie stypendiów oraz            w zakresie zakupu podręczników, wsparto pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników a także czyniono stałe działania dla poprawy stanu technicznego i funkcjonalności budynków szkolnych poprzez liczne inwestycje.

 

Gmina Drawsko, jako partner w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach”, gdzie liderem było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckim z Piły,   pozyskała sprzęt komputerowy do szkół podstawowych i bibliotek szkolnych – po jednym zestawie komputerowym wraz z drukarka dla każdej jednostki.

 

5.1 Dowozy uczniów

 

Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono                     lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół.

W roku szkolnym 2014/2015 wydatki te opiewają na kwotę w wysokości 232.864,18 ,  z tego wydatkowano na dowóz uczniów zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół kwotę            w wysokości oraz uczniów niepełnosprawnych 213.192,65 zł oraz na dowóz dzieci na salę gimnastyczną 19.671,63 zł

 

Na wniosek rodziców na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami) dla 4-ch uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego gmina zorganizowała transport i opiekę w czasie przewozu dla dwóch uczennic i jednego ucznia do Szkoły Specjalnej w Gębicach.

 

5.2 Pomoc materialna dla uczniów

 

Wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. Ustawa o systemie oświaty przewiduje możliwość przyznania stypendium szkolnego uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje m.in. niepełnosprawność lub ciężka i długotrwała choroba.

Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.

Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 456,- zł

na jednego członka rodziny.

Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego

w kwocie 61.848,83 zł w 2014r.  

W 2013r. 82.949,44 zł

W 2012r.  71.206,40 zł

W 2011r.  90.933,00 zł

 

Tabela nr 7 pokazuję liczbę przyznanych stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2014/2015,

z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę.

 

 

Tabela nr 7. Stypendia szkolne w roku szkolnym 2014/2015

L.p.

Wyszczególnienie

Stypendium szkolne

1.

Liczba wniosków ogółem

119 + 2 zasiłki losowe

2.

Liczba wniosków pozytywnie załatwionych:

118 + 2 zasiłki losowe

w tym odnoszących się do uczniów

szkół podstawowych

58

gimnazjum

29

innych

32

3.

Nakłady finansowe ogółem (w zł)

77.311,04

(w tym zasiłki losowe 2.120,- zł)

Dotacja: 61.848,83 zł ( w tym zasiłki losowe 1.696,- zł)

 

 

Wszystkie placówki oświatowe organizują dożywianie, przede wszystkim w formie posiłku obiadowego. Udzielanie pomocy w zakresie dożywiania to zadanie własne gminy, realizowane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie to realizowane jest poprzez Ośrodek Opieki Społecznej. Jednym z kryteriów udzielenia pomocy w postaci bezpłatnego obiadu jest dochód na 1 członka rodziny.

 

            Tak jak i w latach ubiegłych za rok szkolny 2014/2015 przyznano nagrody uczniom zdolnym. Nagrody te przyznawane są na podstawie Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczących się lub zamieszkujących na terenie Gminy Drawsko (załącznik do uchwały nr XX/114/2008 z dnia 15 kwietnia 2008r.)

W tym roku nagrody otrzymało 17 uczniów w kwocie po 400 zł każda. Sześć z nich to prymusi szkoły ze średnią ocen 5,1 i wyższą, posiadający co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz udzielający się społecznie, kulturalnie i sportowo. Jedenastu uczniów to uczniowie , którzy mogą pochwalić się bardzo dobrymi osiągnięciami sportowymi na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Wyprawka szkolna

 

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” dla klasy II, III i VI szkoły podstawowej oraz dla uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

Do tej formy pomocy we wrześniu 2014r. zostało na podstawie kryterium dochodowego, zakwalifikowanych 60 uczniów – kwota dotacji 14.827,08 zł,  poza kryterium dochodowym (5%) otrzymało 9 uczniów – kwota dotacji 2207,80 zł, na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności 12 uczniów- kwota dotacji 3078,75 zł.

Ogółem z wyprawki skorzystało 81 uczniów.

Na realizację zadania ogółem wykorzystano kwotę  20.113,63 zł,  sfinansowaną z dotacji od Wojewody.

 

5.4 Doskonalenie młodocianych pracowników

 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje na wniosek pracodawcy dofinansowanie kosztów kształcenia. Aby otrzymać  dofinansowanie pracodawcy muszą złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Drawsko wnioski rozpatrywano zgodnie z dyspozycją  art. 70b ustawy o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256 , poz. 2572 z póź. zm.). W art. 70b ust. 11 u.s.o. dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis, udzielaną zgodnie         z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r.    w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis. (Dz. Urz. UE L 352               z 24.12.2013, str. 1)

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkiwania młodocianego pracownika.

 

Tabela nr 8 pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków, oraz poniesione wydatki z tego tytułu.

 

Tabela nr 8.  Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w 2014r.

Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie

Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu, przyuczenie do wykonywania określonej pracy:

Kwota jaką wypłacono w roku 2014 pracodawcom w ramach dofinansowania

Wysokość dotacji od Wojewody Wielkopolskiego

Ogółem

w tym w cyklu kształcenia:

22 mies.

36 mies.

9

9

1

8

70.236,00

70.236,00

 

Na realizację powyższego zadania w 2014 r. otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 70.236,00 zł.

 

5.5 Wyrównywanie szans edukacyjnych

 

Bardzo ważnym zadaniem gminy jest wypełnianie funkcji opiekuńczej w stosunku do uczniów, głównie poprzez działalność świetlic szkolnych, które funkcjonują we wszystkich placówkach szkół podstawowych i w gimnazjum. Czas pracy tych świetlic pozwala na zapewnienie uczniom niezbędnej opieki przed zajęciami lekcyjnymi, a także po ich zakończeniu.

 

Zarówno w szkołach podstawowych jak i w gimnazjum prowadzone są dodatkowe zajęcia i koła zainteresowań. Uczniowie zdolni mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w pracach kółek zainteresowań, konkursach i zawodach sportowych. Uczniowie mający trudności w nauce otrzymują pomoc na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.
Zajęcia wyrównawcze organizowane są z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. W zależności od typu zajęć uczniowie są kwalifikowani również na podstawie opinii PPP, opinii nauczyciela przedmiotu, opinii pedagoga szkolnego, prośby rodzica lub ucznia, a także zainteresowań ucznia.

 

Każda placówka w naszej gminie dysponuje salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, biblioteką, świetlicą, dostępem telefonu i internetu.

Baza lokalowa jest zróżnicowana, z różnymi warunkami do pracy dydaktycznej. Na bieżąco jednak jest ulepszana, w miarę potrzeb  i możliwości finansowych Gminy.

 

 

5.6 Pozostałe zadania, zrealizowane w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2013/2014  -  inwestycje i remonty.

 

 

W Szkole Podstawowej w Pęckowie wymieniono okna, pomalowano klasy, naprawiono oświetlenie w klasach oraz dokonano konserwacji komina na co wydatkowano ogółem 16.487,73 zł

W Szkole Podstawowej w Piłce wykonano remont pomieszczenia serwerowni na co wydatkowano kwotę 3.754,51 zł.

W Szkole Podstawowej w Chełście naprawiono instalację centralnego ogrzewania, naprawiono sprzęt komputerowy na co wydatkowano kwotę 5.910,59 zł.

W Szkole Podstawowej w Drawsku na drobne naprawy takie jak naprawa drzwi wejściowych, naprawa sprzętu komputerowego oraz zbudowanie kawałka chodnika i wykonanie ogrodzenia wydatkowano kwotę 6.944,99 zł.

W Szkole Podstawowej w Drawskim Młynie na naprawę centralnego ogrzewania, ułożenie kostki brukowej na tarasie oraz wymianę oświetlenia w klasach wydatkowano kwotę 28.312,65 zł.

W Gimnazjum wydatkowano ogółem kwotę 19.393,50 zł z czego wyremontowano dach na pawilonie szkoły, wymieniono podłogi i rynny oraz naprawiono ogrodzenie.

W Gminnym Przedszkolu Publicznym w oddziale Pęckowo wyremontowano kominy na co wydatkowano kwotę 4.701,79 zł. W oddziale Piłka wymieniono grzejniki na co wydatkowano kwotę 5.559,60 zł. W Drawsku uzupełniono docieplenie na kwotę 2.870,64 zł, wykonano drobne naprawy w łazienkach na kwotę 492,- zł oraz rozebrano taras na co wydatkowano kwotę 12.360,66 zł.

W oddziale Kamiennik wymieniono grzejniki na kwotę 1.899,77 zł oraz wyremontowano łazienkę na co wydatkowano kwotę 1.538,23 zł.

Na placach zabaw przedszkola na naprawę urządzeń wydatkowano kwotę 6.389,85 zł.

W oddziale Pęckowo wymieniono grzejniki na co wydatkowano kwotę 2.064,19 zł

 

Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowić będzie treść sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 i 2015.

 

 

 

Opracowała:

Monika Dolna

Kierownik referatu  kadr, płac  i ubezpieczeń społecznych

Koordynator  pracy szkół i przedszkoli

 

na podstawie danych otrzymanych  z  Referatu finansowego, Referatu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych Urzędu Gminy w Drawsku oraz  informacji przekazanych od dyrektorów  jednostek oświatowych Gminy Drawsko., sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30.09.2014 oraz wg stanu na dzień 30.03.2015., inną źródłową dokumentację.

Wykorzystano również informację ze stron  www.oke.poznan.pl oraz www.cke.edu.pl

 

Niniejszy dokument informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko za rok szkolny 2014/2015 przekazano w dniu 22 października 2015r. Radzie Gminy w Drawsku

 Wyświetleń strony: 1188
Data wytworzenia: 23-10-2015, 09:48:50 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 23-10-2015, 09:50:26 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego