Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środkow zewnętrznych


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Wójt Gminy Drawsko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko
 
1. Stanowisko pracy:
Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie Organizacyjnym              w Urzędzie Gminy Drawsko
 
2.Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4)  wykształcenie średnie lub wyższe
5)   znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:
-  Ustawy o samorządzie gminnym,
- Ustawy o pracownikach samorządowych
-  Kodeksu postępowania administracyjnego,
-  instrukcji kancelaryjnej,
- instrukcji archiwalnej,
- regulacje prawne w zakresie pozyskiwania zewnętrznego dofinansowania np. PROW,
WRPO, PORYBY, EFS, programy rządowe, dofinansowania samorządu z województwa
i inne.
 
      3. Wymagania dodatkowe - pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1) komunikatywność,
2) dyspozycyjność,
3) umiejętność pracy w zespole,
4)umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
5) umiejętność interpretacji przepisów prawa i analitycznego myślenia,
6) prawo jazdy kat. B.
 
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.      Pozyskiwanie środków zewnętrznych:
-   monitoring dostępnych środków,
- przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej w ścisłej współpracy ze stanowiskami merytorycznymi realizującymi zadanie polegające dofinansowaniu,
- kontrolowanie zgodności realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych z zawartymi umowami i obowiązującym prawem,
- przygotowywanie wniosków o płatność, przygotowywanie sprawozdań i pozostałych dokumentów związanych z realizowanymi projektami,
- prowadzenie kontaktów z instytucjami koordynującymi przydział środków zewnętrznych,
- przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminnych kwalifikujących się dofinansowania ze środków unijnych,
- udzielanie informacji zainteresowanym podmiotom na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
2. Obsługa Rady Gminy:
-   przygotowanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania Radnych Rady oraz wnioski i
pisma kierowane do Rady, Przewodniczącego Rady, Komisji, Przewodniczących
Komisji,
- koordynowanie przygotowania przez poszczególne komórki organizacyjne
materiałów pod obrady Rady i jej organów,
- koordynowanie terminowego przygotowania sprawozdań z realizacji uchwał Rady
Gminy,
- obsługa kancelaryjno-biurowa Rady, Komisji Rady w tym organizacyjne
przygotowanie posiedzeń oraz prawidłowe opracowywanie materiałów z obrad: 
uchwał, wniosków, opinii, protokołów i innych dokumentów oraz przekazywanie ich
odpowiednim organom nadzoru i innym oraz komórkom organizacyjnym Urzędu
Gminy.
- prowadzenie rejestru uchwał i innych dokumentów Rady; wniosków, opinii i innych
dokumentów Komisji; interpelacji, zapytań Radnych,
- obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady oraz innych Radnych,
-przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji.
3. Prowadzenie archiwum zakładowego.
4. Prowadzenie spraw w zakresie promocji gminy.
5. Inne sprawy organizacyjne.
 
 
5. Informacja o warunkach pracy:
1)  miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733
     Drawsko - Referat Organizacyjny
2)  czas pracy - pełny wymiar czasu pracy
3)  w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania zawartej  umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą, zakończoną egzaminem.
Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
Umowa po upływie okresu nie przekraczającego 6 miesięcy, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu służby przygotowawczej, może zostać zawarta na czas nieokreślony. 
 
6. Wskaźnik zatrudnienia:
     W marcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
 
7. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie np. dyplomu,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje,
 6. oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7.  oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych
  i z pełni publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 9. oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (RODO), w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
10. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2   
ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
osobiście w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp.121, 64-733 Drawsko, biuro nr 10 lub pocztą na w. w. adres urzędu, w kopertach z oznaczeniem nadawcy z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym” w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 roku do godz. 1445.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do urzędu.
9. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Na ocenę kandydatów składać się będzie rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Drawsko.
10. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Drawsko zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Informujemy, że złożonych dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, a  po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru są one trwale niszczone. Osoby zainteresowane odbiorem swoich dokumentów prosimy o zgłoszenie się w Referacie Kadr, Płac i Ubezpieczeń Społecznych, pokój nr 22.  Dodatkowe informacje pod nr tel. 67-2569128 w. 141.
Informacje o wyniku naboru będą umieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko oraz Biuletynie Informacji Publicznejwww.bip.gminadrawsko.pl
Nabór na stanowisko zostanie przeprowadzony na zasadach określonych przez przepisy prawa dla wolnych stanowisk urzędniczych.
(-) Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
Drawsko, 15 kwietnia 2019r.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Podstawa prawna: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.) z art. 6 ust. 1 lit. A oraz lit. B, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), Wójt Gminy Drawsko informuje, że:
 • administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Drawsko z siedzibą w Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko,
 • z Inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez mail: urzad@gminadrawsko.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko;
 • celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja, a ich nie przekazanie spowoduje niemożliwość uczestnictwa w naborze
 • przetwarzanie danych osobowych dotyczy: danych zwykłych: imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe: adres e-mail, adres    zamieszkania; wykształcenie oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
 • dane osobowe będą przechowywane przez administratora do zakończenia rekrutacji,
 • odbiorcami, którym mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe jest komisja rekrutacyjna, pracownicy Urzędu, pracownicy organów odwoławczych, pracownicy organów kontroli, podmioty zapewniające oprogramowanie przetwarzające dane lub inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ora do cofnięcia zgody na wykorzystanie danych kontaktowych.
 
/-/ Bartosz Niezborała
 Wójt Gminy Drawsko
 
 
*) niepotrzebne skreślić
 


Wyświetleń strony: 1140
Data wytworzenia: 16-04-2019, 13:49:33 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 16-04-2019, 13:57:06 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego