Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Drawsko


GK-ZP.271.5.20
Drawsko, 27 lipca 2020 r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia publicznego o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro 
 
 
I. Zamawiający: 
Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
NIP 7632087298
Tel. 67 2569128
e-mail: urzad@gminadrawsko.pl
 
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Drawsko. 
2. Zakres prac obejmuje:
1) Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Drawsko. 
Zadanie obejmuje:
a)demontaż, zabezpieczenie, załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest 
w przewidywalnej ilości 5 000 kg (5 Mg)
b)zabezpieczenie, załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest 
w przewidywalnej ilości 45 000 kg (45 Mg)
2) Wskazane w pkt 1 i 2 ilości wyrobów zawierających azbest mogą ulec zmianie, na skutek dokonania faktycznego pomiaru masy usuwanych wyrobów.
3) Ostateczna ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia w ramach niniejszego zadania zależy od ilości tych wyrobów ujętych we wnioskach o ich likwidację złożonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drawsko, w obrębie którym występują wyroby azbestowe.
4) Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierającym azbest realizowane będą w porozumieniu Wykonawcy z właścicielami nieruchomości.
5) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z warunkami umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia oraz z obowiązującymi przepisami, w tym 
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. 
w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2014r. Nr 71, poz 649 ze zm.) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).
6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zadania.
7) Wykonawca zapewnia organizację i zabezpieczenie placu robót oraz uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac.
8) Przy realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp oraz przepisów w zakresie postępowania  z wyrobami azbestowymi.
9) Z czynności demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest należy spisać protokół odbioru prac pomiędzy właścicielem nieruchomości, Zamawiającym i Wykonawcą, stwierdzający:
a) ilość zdemontowanych i usuniętych wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości (należy podać ilość w kg);
b) ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości (należy podać ilość w kg);
c) rodzaj usuniętych wyrobów zawierających azbest (płyty faliste/ płaskie lub inne);
d) zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w protokole, pod rygorem odpowiedzialności z tytułu poświadczenia nieprawdy;
e) prawidłowe wykonanie prac związanych z demontażem, zabezpieczeniem, usuwaniem, transportem, w tym załadunkiem wyrobów zawierających azbest oraz, że teren został oczyszczony z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów, w szczególności przepisów technicznych i sanitarnych. 
f) w przypadku stwierdzenia wad bądź jakichkolwiek nieprawidłowości w realizacji zadania, zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia wraz ze wskazaniem konkretnego terminu usunięcia stwierdzonych wad i nieprawidłowości. 
3. Szczegółowy zakres prac oraz obowiązki Wykonawcy wskazano w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
 
III. Termin wykonania zadania do 30 września 2020 r.
 
IV. Opis sposobu przygotowania ofert. 
Dokumenty wymagane przy składaniu ofert: 
1) Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia,
2) Oświadczenie Wykonawcy (Oświadczenie nr 2 do zaproszenia) o spełnieniu następujących warunków:
- posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,
- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień na prowadzenie działalności 
w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych , wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2015 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).
4) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 4 do zaproszenia)- powinna zostać podpisana przez upoważnioną osobę reprezentującą Wykonawcę
 
V. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
Cena – 100%
 
VI. Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu oferty oraz złożyć z zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: 
,,Oferta cenowa na realizację zadania polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Drawsko’’.
VII. Miejsce i termin złożenia oferty
1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w terminie od dnia 27.07.2020 r. do dnia 04.08.2020 r. do godz. 09:45 
2. komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 04.08.2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego – sala narad.
 
VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:
Wykonawca może uzyskać od Zamawiającego wszelkie interesujące go informacje w sprawie przedmiotu oferty i warunków zawartych w zapytaniu ofertowym.
Zapytania należy składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@gminadrawsko.pl.
Do kontaktowania się ze składającymi oferty wyznaczony został Pan Seweryn Rembarz oraz Pani Kinga Mumot– Podinspektorzy ds. Ochrony Środowiska w Referacie Technicznym, tel. 67 2569135 wewn.150, godziny urzędowania poniedziałek 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku 7:00 – 15:00, siedziba Zamawiającego – Referat Techniczny, pokój nr 19, II piętro
 
UWAGA
· Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem ofert.
· Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
· Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi
· Zamawiający zastrzega sobie unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny
 
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy. 
 


Wyświetleń strony: 242
Data wytworzenia: 27-07-2020, 12:34:30 przez Administrator
Opublikowano: 27-07-2020, 12:37:00 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego