Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe


GK-ZP 271.2.14                                                                                 Drawsko 13 czerwca 2014
 
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz. U. z 2013 r. , poz. 907)
 
 
OTRZYMUJĄ:
                         WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
Roboty budowlane   x                        Dostawy                                      Usługi  
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa
Gmina Drawsko
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Dariusz Bielawski
Adres
ul. Powstańców Wielkopolskich 121
Kod pocztowy
64-733
Miejscowość
Drawsko
Województwo
Wlkp
Telefon
67 2569128
Faks
67 2569135
Poczta elektroniczna
pctdrawsko@poczta.onet.pl
Adres internetowy (URL)
www.bip.gminadrawsko.pl
 
2. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA :
  • w Biuletynie Zamówień Publicznych                x
  • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej    
 
Numer ogłoszenia  112325 -2014 z dnia 26.05.2014
 
 
 
3. NOMENKLATURA
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia     45000000-7; 45232410-9; 45231300-8; 45310000-3; 31122000-7
 
                                      
 
                                           
 
4. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe
 
5. TRYB POSTĘPOWANIA
Przetarg                 x       Przetarg ograniczony                        Negocjacje bez ogłoszenia 
nieograniczony
Z wolnej ręki                Licytacja elektroniczna                     Dialog  konkurencyjny        
Zapytanie o cenę          Negocjacje z ogłoszeniem           
 
 
 
6.WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERT
 
Nr
of.
 
Nazwa i adresy wykonawcy
Kryteria oceny ofert – ilość pkt
Łączna ilość pkt
 
 
CENA
 
 
 
1
Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewania i Ślusarstwo Daniel Turostowski, ul. Polna 12, 64-710 Połajewo
 
100,00
 
 
 
 
100,00
 
 
 
 
7. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
 
Nazwa wykonawcy
 
Instalatorstwo Sanitarne ogrzewania i Ślusarstwo Daniel Turostowski
 
 
 
Adres
 ul. Polna 12
 
Kod pocztowy
64-710 Połajewo
Miejscowość
Połajewo
Województwo/Kraj
Wielkopolskie/Polska
Telefon
67 256 76 57
Faks
67 256 76 57
Poczta elektroniczna
 
Adres internetowy (URL)
 
Cena wybranej oferty
 361 005,00  zł brutto
 
Uzasadnienie wyboru oferty
Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w SIWZ i zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drawsku dnia  13.06 2014r.,
Zamieszczono na stronie internetowej www .bip.gminadrawsko.pl dnia 13.06.2014r.
 
 
 
 

8. INFORMACJE O ODRZUCENIU OFERT *
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne i prawne
-
 
-
-
 
 
9. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZAOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA*
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne i prawne
-
 
-
-
  • - pkt. 8 i 9 nie wypełniać dla postępowania prowadzonego w trybie innym niż przetarg nieograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę
                                                                                         
 
  10. INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907).
 
 
 
       11. INFORMACJA O TERMINIE PO  KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W       
             SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
 
Zgodnie z art.94 ust. 1 ustawy Pzp umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w sposób określony w art. 27 ust. 2 lub 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.
                                                 
 
 
 
Dariusz Bielawski
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
                                                               
                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                        
 


Wyświetleń strony: 1052
Data wytworzenia: 13-06-2014, 12:35:03 przez Administrator
Opublikowano: 13-06-2014, 12:39:19 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego