Wykaz nieruchomości do wydzierżawioenia - Kawczyn, działka nr 92/4


Drawsko, dnia 1 czerwca 2018 roku
N.6845.32,33,34,35,57.2017.MD
N.6845.1,7,8,9.2018.MD
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: Piłka - działka nr 549/2, nr 549/3, nr 489; Kawczyn – działka nr 92/4; Chełst Zachód – działka nr 25/2. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gm. Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectw: Piłka, Kawczyn, Chełst.
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
Drawsko, dnia 1 czerwca 2018 roku
N.6845.7.2018.MD
Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do wydzierżawienia
 
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 92/4 – o pow. 0,2500ha, położona w obrębie Kawczyn, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00022129/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. W skład działki wchodzą RVI-0,2500ha. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w trybie bezprzetargowym na dotychczasowego dzierżawcy.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Kawczyn. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze.
3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: 01-07-2018 r. do 31-07-2021r.
4.      Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz na grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego. Aktualny czynsz wynosi równowartość 0,09q żyta -rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalny czynsz roczny w 2018 roku za dzierżawę gruntów rolnych wynosi zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko nr 122/2017 - 42,00 zł. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Piłka i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
 
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 629
Data wytworzenia: 04-06-2018, 09:29:15 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 04-06-2018, 09:30:33 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego