Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, grunt pod pojemnki na odzież uzywaną


Drawsko, dnia 28 sierpnia 2020 roku
N.6845.24-27,29,30.2020.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: Pęckowo, dz. 365/1; Piłka, cz. dz. 504 i 406. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa: Pęckowo i Piłka.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
Drawsko, dnia 28 sierpnia 2020 roku
N.6845.29.2020.MD
W Y K A Z
dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Drawsko, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
1.       Przedmiotem oddania w dzierżawę są poniżej wymienione części nieruchomości, ujawnione w niżej wymienionych księgach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w drodze bezprzetargowej, na rzecz jednego dzierżawcy z przeznaczeniem na ustawienie pojemników na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstyliów. Nieruchomości położone są w obrębach ewidencyjnym Piłka.
 
Lp.
 
wieś
 
obręb geodezyjny
 
nr działki
nr księgi
wieczystej j
ilość pojemników
 
powierzchnia
całej działki
powierzchnia do wydzierżawienia
1
Piłka
Piłka
406
PO2T/00022120/1
1
0,0800 ha
1m2
2
Piłka
Piłka
504
PO2T/00022120/1
1
0,3900 ha
1m2
2.       Okres  zawarcia umowy dzierżawy: od 01-11-2020 roku do 31-12-2022 roku.
3.       Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko.Aktualnie stawka czynszu wynosi równowartość 6,10 zł/netto – od jednego pojemnika na miesiąc + podatek VAT. Czynsz płatny jest w z góry za dany rok.
4.       Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Piłka i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
 Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 182
Data wytworzenia: 01-09-2020, 09:53:28 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 01-09-2020, 09:54:40 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego