Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Informacja o udzieleniu zamówienia


GK-ZP.271.10.20                                                                                                   Drawsko 11 września 2020
 
 
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12
PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piłka.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Koryta wykonane na całej szerokości jezdni, głębokość 10 cm, kat. Gruntu I-II 3080,00 m2.
2. Nawierzchnie z kruszywa kamiennego warstwa jezdni dolna, rozścielenie kruszywa, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 3080,00 m2
3. Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat. I-II – 616,00 m3
4. Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego potrójna warstwa wiążąca 8/11 mm, 5/8 mm, 2/5 mm z mieszanki grysowej – 2800,00 m2
 Wartość zamówienia:
195121.10 zł. netto
 Nazwa i adres wykonawcy z którym została zawarta umowa:
Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o, ul. Powstańców Wielkopolskich 121A, 64-733 Drawsko
Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki
W związku z zaistnieniem przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Drawsko  udzieliła  zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, kontrolowanej przez siebie osobie prawnej, jaką jest spółka komunalna – Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. W związku z bezpośrednim nadzorem Gminy oraz dominującym jej wpływem na cele strategiczne, Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o jest wykonawcą zapewniającym bezpieczeństwo w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej a co z tym związane ciągłości wykonywanych działań.  Zakład kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. jako spółka komunalna posiada odpowiedni potencjał techniczny, a także wiedzę i doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych w zakresie wykonywanych prac na terenie naszej Gminy. Niniejsze zamówienie mieści się w podstawowym zakresie działalności Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. przedmiotowe zamówienie należy do zadań własnych jednostki dla których realizacji powołano  Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o.
 Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 11.09.2020 r. – 20.11.2020 r.
Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia, o którym mowa w art. 66 ust 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane
 
Ogłoszenie nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Informacja o terminie i miejscy zamieszczenia lub opublikowaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia , którym mowa w art. 95 ust 1 i 2
Ogłoszenie opublikowano dnia 11 września 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod  nr 510173951-N-2020 z dnia 11-09-2020 r.
 
Wójt Gminy Drawsko
Bartosz Niezborała
 


Wyświetleń strony: 63
Data wytworzenia: 11-09-2020, 21:20:38 przez Administrator
Opublikowano: 11-09-2020, 21:21:03 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego