Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszcenie o prowadzonym postępowniu w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczego - oświetlenie drogowe dz. 773, 1393 w obr. Drawsko


 

Drawsko, 11.09.2019r.
            N-B.6733.5.2019.MK
                                              
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.)
    Wójt Gminy Drawsko
 informuje, o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej NN-0,4 kV oświetlenia drogowego, na działkach nr ewid.: 773, 1393 położonych w obrębie Drawsko, gmina Drawsko.  
Inwestorem w przedmiotowej sprawie jest  Gmina Drawsko.
Projekt decyzji w przedmiotowej sprawie nie wymagał uzyskania uzgodnień, w związku z tym organ prowadzący postępowanie nie otrzymał żadnych postanowień.
           
 Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wlkp. 121, pokój Nr 11 w godzinach pracy urzędu i składać ewentualne wnioski dowodowe, uwagi i zastrzeżenia do postępowania w terminie 14 dni od dnia publikacji obwieszczenia.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 KPA).
 Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 KPA.
 
                                                                       Bartosz Niezborała
                                                                      Wójt Gminy Drawsko
 
Niniejsze obwieszczenie
opublikowano …………………………...……………..
 
w okresie: ………………………………………………
 
podpis
 

 Wyświetleń strony: 111
Data wytworzenia: 12-09-2019, 07:48:01 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 12-09-2019, 07:50:26 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 12-09-2019, 07:52:19 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego