Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Chełst Zachód, działka nr 310/3


Drawsko, dnia 30 grudnia 2016 roku

N.6840.8.2015.MD

 

 

INFORMACJA

 

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz..U z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 310/3, obręb Chełst Zachód). Wykaz opublikowany jest na stronie internetowej Gm. Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicy ogłoszeń sołectwa Chełst.

 

 

   Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko

 

Drawsko, dnia   30 grudnia 2016 roku

N.6840.8.2015.MD

WÓJT  GMINY  DRAWSKO

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) w związku z §5 Uchwały XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (dz.u. woj.wielkopolskiego Nr 161, poz. 2749 ze zm.) i Uchwałą nr 3/2016 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Leśnictwa, rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Drawsko z dnia 15-06-2016 roku

 

podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:

 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 310/3, o pow. 0,1456 ha, położona w obrębie Chełst Zachód. Działka ujawniona jest w księdze wieczystej nr PO2T/00027720/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Nieruchomość ta położona jest w Chełst Zachód, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową. Nieruchomość jest niezabudowana.

CENA NIERUCHOMOŚCI:

- 27 960,00 zł/ brutto

 

Informacja o sposobie sprzedaży – tryb bezprzetargowy na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działki nr 312 w obr. Chełst Zachód.

 

Sprzedaż nieruchomości, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami) i §5  Uchwały Nr XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia  24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, nastąpi z uwzględnieniem pierwszeństwa w ich nabyciu dla osoby:

  1. której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 17-02-2017 roku,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 17-02-2017 roku.

W związku z powyższym wzywa się w/w osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu  z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości i przyjęciu ceny sprzedaży podanej w wykazie.

Należność za nabycie nieruchomości płatna będzie w całości  przelewem na konto Gminy Drawsko w BS Wieleń nr 75896000030000212120000010 w terminie poprzedzającym dzień zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wpisów w księdze wieczystej ponoszą nabywcy.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Drawsku, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 067/2569063, wewn, 152, osoba do kontaktu Mirosława Drózd.

 

 

MAREK TCHÓRZKA

       WÓJT GMINY DRAWSKO

 

 

 

 

 Wyświetleń strony: 1561
Data wytworzenia: 30-12-2016, 12:11:53 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 30-12-2016, 12:14:23 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego