Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego- działki nr 744/8 i nr 744/13 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn


Drawsko, dnia 14 kwietnia 2017 roku
N-ZP.6721. 9.2016.MD
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, na terenie wsi Drawsko Młyn
 
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXV/175/2016 z dnia 27-10-2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawski Młyn, obejmującego działki nr 744/8, 744/13 oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami)
zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko obejmującego działki nr 744/8, 744/13, w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 kwietnia 2017 roku do 19  maja 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, pokój nr 11 w godz. pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 maja 2017 roku w Sali narad urzędu (pokój nr 7) o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do planu, prognozy i ww. postępowania. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Drawsko.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Drawsko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2017 roku.
 
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 872
Data wytworzenia: 14-04-2017, 09:23:01 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 14-04-2017, 09:26:01 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego