INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12


GK-ZP.271.7.17                                                                                               Drawsko 27 października 2017
 
 
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12
PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH
1.       Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
2.       Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi na ul. Słonecznej w Drawskim Młynie.
Zakres zamówienia obejmuje:
Roboty ziemne i drogowe, roboty pomiarowe – 0,16 km, roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 1 km koparki o poj. Łyżki 0.40 m3 grunt kat. I-III – 550 m3, wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 - 186 m, krawężniki betonowe wystające 15x30 ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa – 174 m, obrzeża betonowe o wym. 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnianie spoin zaprawą cementową – 12 m, ławy betonowe zwykłe pod krawężniki 13,10 m3, podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr. 25 cm po zagęszczeniu – droga, parkingi – 958 m2, zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt kat. I-II – 240 m3,
Odwodnienie: roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. koparki o poj. łyżki 0,15 m3 grunt kat. III - 77 m3, ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu do 1:2, gr. warstwy 2 cm – 0,0048 ha, wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, grunt kat. III – 464 m2
Roboty nawierzchniowe: podsypka cementowo piaskowa pod kostkę gr. 5 cm 48m3, chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem –droga, parking – 958 m2.
 
3.       Szacunkowa wartość zamówienia:
146 324,96 zł. netto
 
4.        Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o, ul. Powstańców Wielkopolskich 121A, 64-733 Drawsko
5.       Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki
W związku z zaistnieniem przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Drawsko ma zamiar udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, kontrolowanej przez siebie osobie prawnej, jaką jest spółka komunalna – Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. W związku z bezpośrednim nadzorem Gminy oraz dominującym jej wpływem na cele strategiczne, Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o jest wykonawcą zapewniającym bezpieczeństwo w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej a co z tym związane ciągłości wykonywanych działań. Zakład kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. jako spółka komunalna posiada odpowiedni potencjał techniczny, a także wiedzę i doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych w zakresie wykonywanych prac na terenie naszej Gminy. Niniejsze zamówienie mieści się w podstawowym zakresie działalności Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. przedmiotowe zamówienie należy do zadań własnych jednostki dla których realizacji powołano – Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o.
6.       Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 14.11.2017 r. – 31.12.2017 r.
7.       Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane
 
Ogłoszenie nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
 
Wójt Gminy Drawsko
 
 


Wyświetleń strony: 778
Data wytworzenia: 27-10-2017, 11:48:10 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 27-10-2017, 11:49:04 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 14-11-2017, 20:56:38 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego