Remont zaplecza (ogólnodostępnego) sanitarno – szatniowego w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku


GK-ZP.271.1.20                                                             Drawsko 23 lipca 2020
 
 
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12
PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1.       Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
2.       Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:  Remont zaplecza (ogólnodostępnego) sanitarno – szatniowego w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku.                                                                             
Zakres zamówienia obejmuje:
1.      Zakres zamówienia obejmuje:
1.      Roboty rozbiórkowe
2.      Wywóz gruzu
3.      Wykonanie posadzek
4.      Remont ścian i sufitów
5.      Montaż kratek wentylacyjnych
6.      Stolarka okienna i drzwiowa
7.      Remont instalacji sanitarnych
8.      Remont instalacji wodnej
9.      Remont instalacji elektrycznej
10. Zakup sprzętu
 
 
1.        Wartość zamówienia:
162 000,00 zł. netto
2.        Nazwa i adres wykonawcy z którym została zawarta umowa:
Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o, ul. Powstańców Wielkopolskich 121A, 64-733 Drawsko
3.       Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki
W związku z zaistnieniem przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Drawsko udzieliła zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, kontrolowanej przez siebie osobie prawnej, jaką jest spółka komunalna – Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. W związku z bezpośrednim nadzorem Gminy oraz dominującym jej wpływem na cele strategiczne, Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o jest wykonawcą zapewniającym bezpieczeństwo w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej a co z tym związane ciągłości wykonywanych działań. Zakład kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. jako spółka komunalna posiada odpowiedni potencjał techniczny, a także wiedzę i doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych w zakresie wykonywanych prac na terenie naszej Gminy. Niniejsze zamówienie mieści się w podstawowym zakresie działalności Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. przedmiotowe zamówienie należy do zadań własnych jednostki dla których realizacji powołano Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o.
4.        Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 23.10.2020 r. – 31.10.2020 r.
5.       Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia, o którym mowa w art. 66 ust 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane
 
Ogłoszenie nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
6.       Informacja o terminie i miejscy zamieszczenia lub opublikowaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia , którym mowa w art. 95 ust 1 i 2
Ogłoszenie opublikowano dnia 23 lipca 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod  nr 510134096-N-2020 z dnia 23-07-2020 r.
 
Wójt Gminy Drawsko
Bartosz Niezborała
 


Wyświetleń strony: 125
Data wytworzenia: 23-07-2020, 08:05:10 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 23-07-2020, 08:07:48 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego