Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Chełście.


Gmina Drawsko
ul. Powstańców Wlkp. 121
64-733 Drawsko

ogłasza nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Chełście w okresie od 1 marca do 30 listopada 2013 r. w ramach projektu „Animator  -Moje Boisko - ORLIK 2012”

 Wymagania niezbędne:

-posiadanie niezbędnych kwalifikacji do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych tj. nauczyciel wychowania fizycznego, trener, instruktor sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej) potwierdzone uprawnieniami (w przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora reakcji ruchowej) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 i art. 42 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857) oraz na podstawie wcześniejszych przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania)

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, pełna zdolność do czynności prawnych.

Wymagania dodatkowe:

 • udokumentowana praca z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, seniorami, osobami niepełnosprawnymi,
 • doświadczenie w organizowaniu imprez sportowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w szczególności dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów oraz osób niepełnosprawnych.
 • współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
 • współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
 • organizowanie i współorganizowanie wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport,
 • organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej,
 • aktywizacja sportowa społeczności,
 • przygotowanie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją, 
 • bieżące utrzymanie porządku na obiekcie,
 • nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i uprawnienia trenerskie lub instruktorskie,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku animatora sportu,
 • oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (załącznik nr 1),
 • program działań „Animatora” (załącznik nr 2),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu „Animator -Moje Boisko – ORLIK 2012” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Drawsko z dopiskiem „Animator -Moje Boisko – ORLIK 2012” w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2013 r

Informacje na temat programu znajdują się na stronie www.szs.pl

Wyświetleń strony: 2318
Data wytworzenia: 25-01-2013, 22:09:37 przez Administrator
Opublikowano: 25-01-2013, 22:12:16 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego