Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Dowozy dzieci szkolnych do SP w chelscie, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku


Ogłoszenie z dnia 29.07.2015

Drawsko: „Dowozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku”

Data zamieszczenia 29.07.2015.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Biuletyn Zamówień publicznych Nr 191960 z dnia 29.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko, tel. 067 25 69 128,fax. 067 25 69 135

Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.gminadrawsko.pl,  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Dowozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi „Dowozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku”.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:                              Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe dowozu dzieci do szkół i ze szkół na terenie Gminy Drawsko. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zadania sprawnym technicznie pojazdem każdego dnia nauki szkolnej. Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny brutto za 1 km przejazdu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60 13 00 00-8
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.1.7)  Czy Zamawiający zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów: Nie.

 II.1.8) Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy ramowej: Nie

 II.1.9)  Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.  

          67 ust. 1 pkt 6 i 7: Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 II.1.10) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne; nie

 II.1.11) Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Usługi będą świadczone w roku szkolnym 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:  Nie dotyczy.

                                               .

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym – Zezwolenie lub Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Ponadto aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. opis pojazdu przeznaczonego do wykonania niniejszego zamówienia z jego opisem technicznym (nr rejestracyjny, rok produkcji, marka, ilość miejsc, przebieg) i kserokopiami aktualnych badań technicznych oraz oświadczenie o możliwości  niezwłocznego wysłania pojazdu zastępczego w razie awarii oraz przedstawione zostaną dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - kserokopie prawa  jazdy kierowcy.

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ubezpieczenie pojazdów OC i NW.

d)     potencjał techniczny Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

e)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ustawy.

 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

1.            Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców wymogów określonych w ustawie i SIWZ w zakresie kompletności oferty.

2.            W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności: pod uwagę będą brane oferty w których udokumentowano zgodność prowadzonej działalności gospodarczej z charakterem zamówienia.

3.            W zakresie posiadanej niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym pod uwagę będą brane oferty, w których wykazano tabor samochodowy z uwzględnieniem wymaganej ilości miejsc siedzących oraz kwalifikacje kierowcy.

 

4.  Warunki będą oceniane według formuły (spełnia/nie spełnia).

 

 

 

 

III.3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1.  W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

 

a)  formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ,

b)  koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym – Zezwolenie lub Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

c)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert,

e) aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert,

f)oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24  ustawy.- załącznik nr 2 i 3  do SIWZ,

 

2. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne

i zdrowotne albo, że uzyskał prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert,

 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert – albo oświadczenie złożone przed

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania,

jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

 

3.         W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:

a) opis pojazdu (autobusu) przeznaczonego do wykonania niniejszego zamówienia z jego opisem technicznym (nr rejestracyjny, rok produkcji, marka, ilość miejsc, przebieg) i kserokopiami aktualnych badań technicznych oraz oświadczenie o możliwości  niezwłocznego wysłania pojazdu zastępczego w razie awarii – załącznik nr 7 do SIWZ;

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają

wymagane kwalifikacje i uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

takich uprawnień  – Załącznik nr 4 do SIWZ,

c) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - kserokopie prawa  jazdy kierowcy.

 

4.         W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:

 

a)      polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ubezpieczenie pojazdów OC i NW.

5.      Inne dokumenty

 - oryginał pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę o ile prawo do

reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu

rejestrowego,

 - w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawia pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

- Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (wypełnić odpowiednią część). Grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

 

6  Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą ubiegać się o wspólne udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub mocodawcę.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione  w punkcie III.3.1 c,d,e winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie, natomiast dokumenty wymienione w pkt. III.3.3 i III.3.4 a – wspólnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie lub każdy z nich na odrębnym dokumencie.

 

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń czy pełnomocnictw lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem".

 

 7. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienie [art. 36a ust. 2 ustawy].:

a) Zamawiający nie ustawia wymagań odnośnie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

8. Dodatkowe informacje i aktualne regulacje prawne w zakresie podwykonawstwa:

a) Zgodnie z art. 36a ust. 1 Ustawy, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,

b) Zgodnie z art. 36b ust.1 Ustawy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części, zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

c) Zgodnie z art. 36b ust. 2 Ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

d) Zgodnie z art. 143b Ustawy:

- ust. 2 – termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi.

e) zgodnie z art. 143c Ustawy:

- ust. 1 – zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę.

- ust. 2 – wynagrodzenie, którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- ust. 3 – bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

- ust. 4 – przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwic wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust.1. Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- ust. 5 – W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

            - nie dokonać bezpośredniej zapłaty za wynagrodzenie podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.

            - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

            - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- ust. 6 -  w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- ust. 7 – konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat za sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

           

9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa z dnia 16 kwietnia    1993 r. (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.), jeśli : wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

 

 

Uwaga:

• Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena i
czas zaproponowany przez Wykonawcę na podstawienie autokaru zastępczego w przypadku awarii
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gminadrawsko.pl,
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko, tel. 067 25 69 128,fax. 067 25 69 135

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się Wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli Zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2015 godzina 09
45, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Drawsko –  (pok. Nr 10- sekretariat).

IV.3.5 Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

1)      Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana jest korzysta dla Zamawiającego albo gdy wystąpiły okoliczności, których strony przy dołożeniu należytej staranności na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia.  Wzrost lub spadek cen paliwa o 25 %.

2)      Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT w trakcie realizacji zamówienia

 

3)       W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących możliwość zmiany umowy i dowiedzenia się o tym przez daną stronę, zawiadomi ona pisemnie o tych okolicznościach drugą stronę podając przyczynę chęci dokonania zmiany umowy.

 

IV.3.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.7) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

 

 Wyświetleń strony: 1017
Data wytworzenia: 29-07-2015, 12:20:15 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 29-07-2015, 12:21:59 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego