Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku


OS.6220.2.15                                                                         Drawsko 13 sierpnia 2015
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
           Zgodnie z art. 49 i 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz 267 ze zm.) działając na podstawie art. 33 ust. 1
w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz.1235 j.t)
 
 
Wójt Gminy Drawsko
 
podaje do publicznej wiadomości
 
 
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  pn:  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku” 
 
 
 
 
W związku z powyższym informuję, że każdy może się zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19.
Jednocześnie na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 poz. 1235 j.t.)Wójt Gminy Drawsko wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie.
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Kamiennik oraz na bip Drawsko.
                                                
                                                       
Wójt Gminy Drawsko
                                                  Marek Tchórzka                              
                                                                                      Wyświetleń strony: 1837
Data wytworzenia: 13-08-2015, 10:51:16 przez Administrator
Opublikowano: 13-08-2015, 10:52:24 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego