Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLIX/290/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Woj. Wielk.


 

Uchwała Nr XLIX/290/2014

                                            Rady Gminy Drawsko

z dnia 16.04.2014 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zmianami) w związku z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zmianami) Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 4695,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań, o których mowa w art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zmianami)  dla właścicieli działek o numerach: 6/3, 7/1, 8/1, 10/1 położonych w obrębie Chełst Zachód, które zostaną wydzielone pod drogę publiczną (wojewódzką).

2. Warunki udzielenia pomocy finansowej określi umowa.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIX/290/2014

                                            Rady Gminy Drawsko

z dnia 16.04.2014 r.

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich realizuje inwestycję budowy chodnika w pasie drogi wojewódzkiej w m. Chełst. Gmina Drawsko będzie współfinansowała przedmiotową inwestycję. Podczas realizacji projektu dla ww. inwestycji ustalono, że niezbędne będzie przeprowadzenie podziałów geodezyjnych działek prywatnych, których części wydzielone zostaną na część pasa drogi publicznej (wojewódzkiej). Za wydzielone działki o numerach: 6/3, 7/1, 8/1, 10/1 o łącznej powierzchni 0,0313ha, zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zmianami), zostanie ich właścicielom wypłacone odszkodowanie. Środki za wypłatę ww. odszkodowań przekaże Gmina Drawsko.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

 Wyświetleń strony: 1085
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:27:09 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:28:13 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego