Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.25.2022.MD z dnia 20.02.2023 roku


 

Drawsko, dnia 21 lutego 2023 roku
N-ZP.6730.25.2022.MD
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
 
 
Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2022 r., poz. 503 ze zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), zawiadamia się, że Wójt Gminy Drawsko w dniu 20 lutego 2023 roku wydał decyzję nr N-ZP.6730.25.2022.MD o warunkach zabudowy dla inwestycjipolegającej na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą, o łącznej mocy do 10 MW, do realizacji na działkach o nr ewid.: 164 i 165 oraz na części działek o nr ewid.: 683 i 685, położonych w obrębie ewidencyjnym Pęckowo, w gminie Drawsko.
W związku z powyższym można zapoznać się z treścią wydanej decyzji (w załączeniu) oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Drawsko (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 67 256 9063). Udostępnienie dokumentacji sprawy może nastąpić zgodnie z przepisami działu II ustawy OOŚ z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie zawiadamia się, że publiczne udostępnienie treści przedmiotowej decyzji następuje w dniu
21 lutego 2023 roku.
 
                                                                                         (-) Bartosz Niezborała
                                                                                            Wójt Gminy Drawsko
 

 Wyświetleń strony: 73
Data wytworzenia: 21-02-2023, 09:42:29 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 21-02-2023, 09:52:27 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 21-02-2023, 09:57:06 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego