Nabór na Podinspektora w Refer.Gosp. Kom., Inwestycji, Zam.Pub.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Drawsko

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko

1. Stanowisko pracy:

Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Drawsko

2. Wymagania niezbędne –konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1)obywatelstwo polskie,

2)pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,

4)nieposzlakowana opinia,

5)wykształcenie wyższe,

6) znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

     - ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie

 

Kodeksu cywilnego,

 

-Kodeksu cywilnego w zakresie najmu lokalu,

 

-ustawy o własności lokali,

 

-ustawy Prawo zamówień publicznych,

 

-rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony

 

Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej,

 

- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w

 

czasie pokoju,

 

-rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w

 

 czasie pokoju,

-ustawy o samorządzie gminnym,

-postępowania administracyjnego,

-instrukcji kancelaryjnej,

-instrukcji archiwalnej.

3.  Wymagania dodatkowe-pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

1)komunikatywność,

2)łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

3)dyspozycyjność,

4)umiejętność pracy w zespole,

5) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

6)umiejętność interpretacji przepisów prawa i analitycznego myślenia,

7)prawo jazdy kat. B.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1)prowadzenie gospodarki lokalowej gminy,

2)prowadzenie pod kierownictwem postepowań zamówień publicznych,

3)prowadzenie spraw zwianych z kwalifikacja wojskową, świadczeniami osobistymi i rzeczowymi oraz akcją kurierską.

5. Warunki pracy:

Pełny wymiar czasu pracy.

6. Wskaźnik zatrudnienia:

W listopadzie 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

7. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie np. dyplomu,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje,
 6. oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7.  oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych
  i z pełni publicznych,
 8.  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 9.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

-osobiście w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp.121, 64-733 Drawsko, biuro nr 10

-lub pocztą na ww. adres urzędu (decyduje data stempla pocztowego),

w kopertach z oznaczeniem nadawcy z dopiskiem „ dotyczy naboru w Ref. Komunalnym UG w Drawsku” w terminie do dnia 15 grudnia 2014 roku do godz. 1500.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 67-2569128.

Informacje o wyniku naboru będą umieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminadrawsko.pl

(-)Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko

 

 

 

 

 

 

 Wyświetleń strony: 2067
Data wytworzenia: 03-12-2014, 20:59:15 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 03-12-2014, 21:00:47 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 04-12-2014, 14:15:51 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego