Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn: Przebudowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie


        Drawsko, dnia 3 października 2016r.


GK-OŚ.6220.3.2016.AGOBWIESZCZENIE    Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (dz. U. 2016 poz. 23 j.t) działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 j.t)

Wójt Gminy Drawsko
podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie”.

W związku z powyższym, informuję, że każdy może zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko, pokój nr 19, I piętro. Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Drawski Młyn oraz na BIP Gminy Drawsko.Wójt Gminy Drawsko

 Wyświetleń strony: 1474
Data wytworzenia: 03-10-2016, 17:52:45 przez Administrator
Opublikowano: 03-10-2016, 17:56:50 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego