Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, dz. 549/2 cz. i 549/3 cz.


Drawsko, dnia 1 czerwca 2018 roku
N.6845.32,33,34,35,57.2017.MD
N.6845.1,7,8,9.2018.MD
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: Piłka - działka nr 549/2, nr 549/3, nr 489; Kawczyn – działka nr 92/4; Chełst Zachód – działka nr 25/2. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gm. Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectw: Piłka, Kawczyn, Chełst.
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
Drawsko, dnia 1 czerwca 2018 roku
N.6845.9.2018.MD
Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do wydzierżawienia
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 549/2 – o pow. całkowitej 0,9700ha, położonej w obrębie Piłka ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00023872/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umów dzierżawy nastąpi w drodze bezprzetargowej, na rzecz trzech dzierżawców: do części ww. działki  o powierzchniach: 105m², 132,50m2, 97,20m2.
2.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 549/3 – o pow. całkowitej 3,4365ha, położonej w obrębie Piłka ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00026511/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w drodze bezprzetargowej, na rzecz jednego dzierżawcy do części ww. działki o powierzchni: 117,10m².
3.      Nieruchomości położone są w obrębie ewidencyjnym Piłka. Cel zawarcia umowy – podwórze.
4.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: od 01-07-2018 roku do 30-06-2021 roku.
5.      Roczny całkowity czynsz dzierżawny  naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz za grunty użytkowane pod podwórzami aktualnie wynosi 0,15zł/m² - netto/rocznie +VAT, z zastrzeżeniem, że minimalny czynsz roczny w 2018 roku za dzierżawę gruntów rolnych wynosi zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko nr 122/2017 - 42,00 zł. Czynsz płatny jest w dwóch ratach, płatnych z dołu za każde półrocze: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
6.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Piłka i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
Drawsko, dnia 01.06.2018 roku
N.6845.8.2018.MD
 
Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do wydzierżawienia
 
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 549/2 – o pow. całkowitej 0,9700ha, położonej w obrębie Piłka ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00023872/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w drodze bezprzetargowej, do części ww. działki  o powierzchni 9,72m².
2.      Nieruchomości położone są w obrębie ewidencyjnym Piłka. Cel zawarcia umowy – teren pod lokalizację wiaty.
3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: od 01-07-2018 roku do 30-06-2021 roku.
4.      Całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz za grunty użytkowane pod garażami, wiatami aktualnie wynosi 0,28zł/m² - netto/miesięcznie + podatek Vat, z zastrzeżeniem, że minimalny czynsz roczny w 2018 roku za dzierżawę gruntów rolnych wynosi zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko nr 122/2017 42,00 zł. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Piłka i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 

 Wyświetleń strony: 602
Data wytworzenia: 04-06-2018, 09:22:17 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 04-06-2018, 09:24:41 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 04-06-2018, 09:26:52 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego