Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała na 2019


Projekt
                              Uchwała nr……………………..
                              Rady Gminy Drawsko
                              z dnia ……………………………..r.
 
w sprawie przyjęcia,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
 
     Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t Dz. U. z 2018r. poz.450 ze zm. ), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:
 
§ 1
Uchwala się „Program współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań objętych niniejszym   Programem określi uchwała budżetowaGminy na 2019 rok.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wyświetleń strony: 806
Data wytworzenia: 31-10-2018, 09:35:03 przez Administrator
Opublikowano: 31-10-2018, 09:39:12 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego