Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Gm. Drawsko dla wsi Pęckowo i Kwiejce Nowe


Drawsko, dnia 9 stycznia 2015 roku
N-ZP.6721.3-4.2013.MD
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, na terenie wsi: Pęckowo, Kwiejce Nowe
 
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 ze zmianami) oraz:
1.       uchwały Nr XXXV/201/2013 z dnia 28-03-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo, obejmującego działki nr: 194/1cz. 195/1cz, 196cz, 197cz., 633;
2.       uchwały Nr XXXV/202/2013 z dnia 28-03-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Kwiejce Nowe, obejmującej działkę nr 168/6, w obrębie Kwiejce Nowe,
 
zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko obejmującego: część działki nr 197 w Pęckowie i działkę nr 168/6, w obrębie Kwiejce Nowe, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 stycznia 2015 roku do 12  lutego 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, pokój nr 11 w godz. pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 stycznia 2015 roku w Sali narad urzędu (pokój nr 7) o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do planu, prognozy i ww. postępowania. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Drawsko.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Drawsko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2015 roku.
 
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 1444
Data wytworzenia: 09-01-2015, 12:06:23 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 09-01-2015, 12:16:47 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego