Nabór na stanowisko urzędnicze


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Wójt Gminy Drawsko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko
1. Stanowisko pracy:
Podinspektor d.s. animacji współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym
2.Wymagania niezbędne –konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
1)obywatelstwo polskie,
2)pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3)brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4)nieposzlakowana opinia,
5)wykształcenie wyższe, preferowane- wychowanie fizyczne,
6)znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:
     - ustawy o sporcie wraz z przepisami wykonawczymi,
      -ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie,
-ustawy o samorządzie gminnym,
- kodeksu postępowania administracyjnego,
-instrukcji kancelaryjnej,
-instrukcji archiwalnej.
3. Wymagania dodatkowe-pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1)komunikatywność,
2)łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
3)dyspozycyjność,
4)umiejętność pracy w zespole,
5)umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
6)umiejętność interpretacji przepisów prawa i analitycznego myślenia,
7)prawo jazdy kat. B.
4. Zadania wykonywane na stanowisku:
 1. inicjowanie współpracy z organizacjami działającymi na terenie Gminy Drawsko,
 2. nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami niż wymienione w pkt 1, 
 3. aktywizowanie grup społecznych,
 4. inicjowanie, organizowanie i współorganizowanie oraz prowadzenie zajęć, imprez, zawodów itp. min. sportowych, rekreacyjnych, promujących aktywność fizyczną dla różnych grup wiekowych w tym dla: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych,
 5. współpraca z dyrektorami szkół i przedszkola oraz innych podmiotów w celu organizacji imprez, zawodów, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz promocji aktywności fizycznej,
 6. inicjowanie, organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu,
 7. realizacja harmonogramu korzystania z boiska ORLIK,
 8. prowadzenie rejestru użytkowników boiska ORLIK,
 9. dbanie o porządek na boisku ORLIK i wokół niego,
 10. prowadzenie dziennika pracy animatora na boisku ORLIK,
 11. prowadzenie zajęć nauki gry tenisa ziemnego na korcie w Drawskim Młynie oraz na innych gminnych obiektach,
 12. prowadzenie dziennika pracy w zakresie zajęć nauki gry tenisa ziemnego,
 13. dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
 14. uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.
5. Warunki pracy:
Pełny wymiar czasu pracy, praca również w soboty, niedzielę i święta.
6. Wskaźnik zatrudnienia:
W październiku 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
7. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie np. dyplomu,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje,
 6. oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7.  oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych
  i z pełni publicznych,
 8.  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 9.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
-osobiście w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp.121, 64-733 Drawsko, biuro nr 10
-lub pocztą na ww. adres urzędu (decyduje data wpływu do urzędu),
w kopertach z oznaczeniem nadawcy z dopiskiem „ dotyczy naboru w Referacie Organizacyjnym UG w Drawsku” w terminie do dnia 04.12.2017r.  do godz. 1500.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 67-2569128.
Informacje o wyniku naboru będą umieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminadrawsko.pl
(-)Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
 
 
 


Wyświetleń strony: 2431
Data wytworzenia: 23-11-2017, 14:36:27 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 23-11-2017, 14:37:25 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego