Wykaz nieruchomości do sprzedaży, Drawsko działka budowlana nr 371/14


Drawsko, dnia 2 lipca 2020 roku
N.6840.5,6.2020.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujące - działki nr 78/3-78/5, obręb Chełst Zachód, działkę nr 371/14 w obrębie Drawsko. Nieruchomości te wchodzą w skład zasobu mienia Gminy Drawsko. Wykaz opublikowany zostanie na stronie internetowej Gminy Drawsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa: Chełst, Drawsko.
 
                                                                                                                   Bartosz Niezborała
                                                                                                                   Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
Drawsko, dnia 2 lipca 2020 roku
N.6840.6.2020.MD
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.) w zw. z Uchwałą nr 1/2020 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony ŚrodowiskaRady Gminy Drawsko z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 371/14 położonej w obrębie Drawsko
 
 podaje do publicznej wiadomości w y k a z  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
 
DRAWSKO, działka nr 371/14, o pow. 0,1200 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00022142/1  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena brutto – 66300,00 złotych.
Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – przetarg ustny nieograniczony.
 
Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości – po cenie podanej w niniejszym wykazie – przysługuje osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
1.      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 18 sierpnia 2020 roku,
2.      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 18 sierpnia 2020 roku.
 
W związku z powyższym wzywa się w/w osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości i przyjęciu ceny sprzedaży podanej w wykazie. Przedmiotowe oświadczenie należy składać w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w terminie do dnia 18 sierpnia 2020 roku.
W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczenia, o którym mowa wyżej nieruchomości zostaną sprzedane w trybie określonym w niniejszym wykazie.
Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 67/2569063, wewn, 152, osoba do kontaktu Mirosława Drózd.
 
 
                                                                                          Bartosz Niezborała
       Wójt Gminy Drawsko
 
Wykaz
wywieszono dnia........................................
zdjęto dnia .................................................
 
podpis i pieczęć ..........................................
 


Wyświetleń strony: 942
Data wytworzenia: 07-07-2020, 09:41:14 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 07-07-2020, 09:43:17 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 07-07-2020, 09:45:11 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego