Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:


GK-ZP.271.3.17                                                                                             Drawsko 19.07.2017 r.
 
 
 
                                                                                                                Wg. rozdzielnika
 
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
W trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:
„Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie”
 
Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 541796-N-2017
 
Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz 2164 z późn. zm) Zamawiający Gmina Drawsko unieważnia postępowanie na realizację zadania: „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie”
Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz 2164 z późn. zm) Zamawiający Gmina Drawsko unieważnia postępowanie na realizację zadania: „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
Uzasadnienie
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiajacy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty..
Zamawiający stosownie do art. 86 ust 3 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 4 635 320,19 zł. Brutto ( słownie: czterymilionysześćsettrzydzieścipięćtysięcytrzystadwadzieściazłotych 19/100)
 


Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 852
Data wytworzenia: 19-07-2017, 11:24:48 przez Administrator
Opublikowano: 19-07-2017, 11:26:16 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego