Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLVI/280/2014 z dnia 19 marca w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE


UCHWAŁA NR XLVI/280/2014
RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 19 marca 2014 r.
 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego
                  z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 t.j. ze zm.) oraz art. 89, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
 
Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w roku 2014 w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 103 232 zł (słownie: stotrzytysiącedwieścietrzydzieścidwa złote) na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie” w części finansowanej ze środków unijnych realizowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, Osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, PROW na lata 2007-2013
 
§ 2
Spłata pożyczki następować będzie ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą po uzyskaniu zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 

 
 


Wyświetleń strony: 1174
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:10:44 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:12:07 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego