Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr LII/309/2014 z dnia 10 września 2014 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z Ceglanego Kortu Tenisowego w Drawskim Młynie


UCHWAŁA NR LII/309/2014

RADY GMINY DRAWSKO

 z dnia 10.09.2014 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Ceglanego Kortu Tenisowego w Drawskim Młynie

 

Na podstawie art. 40 ust. 2pkt. 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin korzystania z Ceglanego Kortu Tenisowego w Drawskim Młynie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

 

§ 3      
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.       

Załącznik do uchwały nr LII/309/2014

Rady Gminy Drawsko

z dnia 10.09.2014r.

Regulamin Ceglanego Kortu Tenisowego w Drawskim Młynie  

1.      Ceglany kort tenisowy w Drawskim Młynie jest własnością Gminy Drawsko. Gmina Drawsko-Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, jest Administratorem ceglanego kortu tenisowego.

2.      Każda osoba korzystająca z kortu tenisowego zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

 1. Kort jest ogólnodostępny w godzinach od godz. 800 do godz. 2200 zgodnie z zatwierdzonym planem zajęć i w oparciu o złożone zamówienie-rezerwację. Rezerwacja korzystania z kortu następuje u gospodarza obiektu. Rezerwujący oraz gospodarz obiektu powinien wziąć pod uwagę terminy, kiedy kort jest niezbędny dla potrzeb Administratora.
 2. Przebywanie na obiekcie poza w/ w godzinami jest zabronione.

5.      Przebywanie na korcie dozwolone jest wyłącznie w godzinach jego funkcjonowania  oraz w okresie od marca do października każdego roku               

( w zależności od panujących warunków pogodowych) we wszystkie dni tygodnia, wyłącznie w sposób do tego przeznaczony (gry singlowe, deblowe, zajęcia edukacyjne).

6.      Każdy korzystający z obiektu  ma bezwzględny obowiązek posiadania odpowiedniego obuwia  sportowego przystosowanego do nawierzchni ceglanej (bezwzględnie na gładkich, płaskich spodach, powierzchnia buta nie rysująca). Na korcie obowiązuje odpowiedni strój sportowy.

7.      Korzystanie z obiektu jest  nieodpłatne. Korzystanie z kortu obejmuje wejście na kort, efektywny czas gry, wyrównanie-wyszczotkowanie, wysiatkowanie kortu przez użytkownika po skończonej grze i zejście z kortu. Czas użytkowania jest również czasem do uporządkowania nawierzchni kortu tj. wyrównaniu nawierzchni (paca drewniana, szczotkowanie, zaciągnięcie matą).

 1. Zabrania się wchodzenia i przebywania na terenie obiektu osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków odurzających lub psychotropowych.
 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania na teren obiektu broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
 3. Zabrania się palenia tytoniu na obiekcie.
 4. Zabrania się wchodzenia i przebywania ze zwierzętami, za wyjątkiem osób niewidomych, używających psów jako przewodników.

12.  Zabrania się również wprowadzanie rowerów, motorowerów, motocykli, deskorolek, rolek, wózków itp.

13.  Zabrania się wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe.

 1. Zabrania się zakłócania porządku i używania wulgarnych słów, zaśmiecania.
 2. Zabrania się niszczenia i przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia na terenie kortu.

16.  Osoby  niszczące z premedytacją  urządzenia kortu, nawierzchnię, siatki, ogrodzenie i inne jego elementy będą pociągane do odpowiedzialności finansowej przez odpowiednie organy. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane są do pokrycia kosztów jego naprawy lub zakupu nowego sprzętu, jeżeli naprawa nie będzie możliwa.

 1. Wszystkie uwagi, nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu, a szczególnie wypadki, należy natychmiast zgłaszać odpowiednim organom.
 2. Wszyscy korzystający z kortu winni posiadać ubezpieczenie NW. Gmina Drawsko nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia – wypadki powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

20.  Użytkownicy korzystają z kortu na własną odpowiedzialność.

 1. Jednorazowo na korcie tenisowym mogą przebywać maksymalnie cztery osoby, z wyjątkiem grup zorganizowanych, nauki gry w tenisa ziemnego.
 2. Użytkownicy obiektu zobowiązani są do korzystania z kortu w sposób odpowiedzialny nie powodujący zagrożenia dla zdrowia własnego i pozostałych osób oraz stosowania się do poleceń zarządzających i służb porządkowych, do korzystania z wszystkich urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Na terenie kortu, dzieci do lat 13, mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które ponoszą odpowiedzialność za szkody ewentualnie wyrządzone przez dzieci.
 4. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem z obiektu, a wobec sprawcy naruszenia może zostać orzeczony przez organizatora czasowy lub całkowity zakaz wstępu.
 5. Gmina Drawsko zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie kortu tenisowego szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku.

Telefony alarmowe:

Numer alarmowy        112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna              998

Policja                        997

Administrator            67- 2569128

 

 

 Wyświetleń strony: 1111
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:55:34 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:56:58 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego