Przetarg na sprzedaż działki nr 174/1 we wsi Kwiejce, termin przetargu 31 marca 2023 roku


Drawsko, dnia 17 lutego 2023 roku
N.6840.11.2022.MD
 
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY DRAWSKO
 
 
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
            działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 2213) w związku z Uchwałą XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.U. woj.wielkopolskiego Nr 161, poz. 2749 ze zm.) i z Uchwałą nr 1/2022 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony ŚrodowiskaRady Gminy Drawsko z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 91/1 i nr 174/1 położonych w Kwiejcach
 
 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
 
  1. KWIEJCE, działka nr 174/1, o pow. 0,9745ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00022400/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę usługową
      Cena wywoławcza – 380000,00 zł / brutto
Wadium wynosi – 30000,00złotych
Postąpienie wynosi nie mniej niż – 3800,00złotych
 
Przetarg odbędzie się dnia 31 marca 2023 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Drawsko – sala posiedzeń (parter – pokój nr 7).
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (w pieniądzu) na konto Gminy Drawsko w BS Wieleń Nr 41896000030000212120000040 do dnia 28 marca 2023 roku. Dowód wpłaty wadium musi określać nr działki, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu.
 
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do wpłaty ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, na konto Gminy Drawsko w BS Wieleń nr 7589600030000212120000010 nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.
 
Uczestnik przetargu, przed rozpoczęciem przetargu,  składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem  i granicami nieruchomości oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Termin przejęcia nieruchomości w użytkowanie z dniem zawarcia umowy notarialnej.
I przetarg na sprzedaż ww. działki odbył się dnia 27 stycznia 2023 roku.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy  Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 067/2569063,  693223797 (osoba do kontaktu – Mirosława Drózd).
 
 
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 348
Data wytworzenia: 21-02-2023, 10:56:44 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 21-02-2023, 10:58:34 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego