Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Wójt Gminy Drawsko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko
w trybie Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.
(Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458)
Stanowisko pracy:  starszy specjalista -  Koordynator Szkolnego Ośrodka Kariery
 
w projekcie o nazwie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Drawsku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
Wobec faktu, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia dotyczącego realizacji ww. usługi nie przekracza wyrażonej w zł równowartości 14 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, obligatoryjnie stosuje się wyłączenie postanowień ustawy względem niniejszego postępowania. Sposób wyboru Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery określają zasady zawarte w ogłoszeniu o konkursie.
                       I.         Wymagania
1.     Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
a)     obywatelstwo polskie,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c)     brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)     wykształcenie wyższe - preferowane studia nauczycielskie oraz studia podyplomowe z zarządzania oświatą, 
f)     znajomość przepisów samorządowych, prawa oświatowego, Karty nauczyciela. 
g)     doświadczenie w zakresie stażu pracy - w podmiocie prawa prywatnego lub
publicznego zajmującego się pośrednio lub bezpośrednio nadzorem usług edukacyjnych – min. 3 lata.
2.     Wymagania fakultatywne:
a)     znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
b)    znajomość lokalnego i regionalnego rynku pracy;
c)     prawo jazdy kategorii B,
d)    umiejętność pracy w zespole, w tym komunikatywność i kreatywność.
e)     umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
f)     umiejętność interpretacji przepisów prawa i analitycznego myślenia,
 
                     II.         Przedmiot świadczonej usługi
 Przedmiotem świadczonej usługi jest wykonywanie czynności wchodzących w skład zadań koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery w projekcie o nazwie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Drawsku”. Stanowisko na które prowadzone jest postępowanie konkursowe wchodzi w skład kadry kierującej projektem – dalej jako „personel projektu”, odpowiedzialnego za sprawną oraz zgodną z prawem UE i krajowym (w tym wytycznymi właściwymi dla projektu) realizację zadań w nim przewidzianych.
Koordynator Szkolnego Ośrodka Kariery, obowiązany jest rzetelnie wykonywać powierzone mu zadania, w szczególności dbać o zabezpieczenie prawidłowego toku prac nad sprawnym i efektywnym wdrażaniem założeń projektowych. Do obowiązków koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery należą:
a)     Przejęcie odpowiedzialności za funkcjonowanie Szkolnego Ośrodka Kariery, w szczególności zarządzanie jego przedsięwzięciami we wszystkich etapach projektu;
b)    Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
c)     Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak :
• bezrobocie,
• adaptacja do nowych warunków i mobilności zawodowej.
d)    Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
e)     Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
f)     Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
g)     Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów.
h)    Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
i)      Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia.
j)      Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim na temat :
• rynku pracy,
• trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
• wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
• instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
• alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
•   programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
•   porównywalności dyplomów i certyfikatów.
k)    Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
l)      Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej.
m)   Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów : doradców zawodowych, pracowników w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
n)    Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły.
o)    Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
p)    Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie :
• tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
• realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zgodnie z programem wychowawczym szkoły.
q)    Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo).
r)     Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa
•  kuratorium oświaty,
•  centrami informacji i planowania kariery zawodowej,
•  poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
• powiatowymi urzędami pracy, przedstawicielami organizacji zrzeszającymi pracodawców itp.
s)     każdorazowe poddawanie się kontroli na wezwania instytucji (organów) kontrolnych.
 
                    III.         Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków konkursowych:
a)     list motywacyjny;
b)     życiorys (CV);
c)     kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)     kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie np. dyplom; w tym dokument potwierdzający kwalifikacje do zarządzania oświatą;
e)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
f)     oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g)     oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych
i z pełni publicznych,
h)    oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.
i)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
j)      dokument potwierdzający doświadczenie w zakresie stażu pracy w podmiocie prawa prywatnego lub publicznego zajmującego się pośrednio lub bezpośrednio świadczeniem usług edukacyjnych przez okres min. 3 lata.
Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
                   IV.         Opis procedury wyłania kandydata
Kandydat czyniący zadość wymaganiom z pkt I.1 i legitymujący się spełnieniem wymagań z pkt III, zaproszony zostanie do drugiego etapu konkursu. Drugim etapem konkursu jest rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatem, na podstawie której Komisja Konkursowa sprawdzi wiedzę i predyspozycje Kandydata w związku z potencjalnym świadczeniem przez niego usługi Koordynatora SzOK-u. Pytania bezpośrednio dotyczyć będą przedmiotu świadczonej usługi określonej w pkt II. Podczas rozmowy Kandydat przedstawi swoje oczekiwania finansowe; w przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy kwotą przewidzianą w budżecie projektu na wynagrodzenie Koordynatora SzOK-u, a ceną podaną przez Kandydata, Beneficjent dopuszcza negocjacje w celu obniżenia ceny zaproponowanej przez Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko jeden Kandydat.
Po zakończonej ww. czynności – rozmowie kwalifikacyjnej, Komisja wyłoni zwycięzcę konkursu. Przed podjęciem decyzji o wyborze Kandydata członkowie Komisji ocenią oświadczenia woli i dokumenty złożone przez Kandydata
w pierwszym etapie konkursu oraz przebieg rozmowy z drugiego etapu.  Postępowanie ma charakter niejawny i kończy się protokołem końcowym dokumentującym przebieg konkursu.
                     V.         Pozostałe informacje dotyczące konkursu
Aplikacje które wpłyną do siedziby Urzędy po terminie lub będą niekompletne zostaną zwrócone bez rozpatrzenia (termin nieprzekraczalny określony w pkt VI.2).
Z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie telefonicznie ustalony termin rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacje o wyniku konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej http://gminadrawsko.pl, http://bip.gminadrawsko.pl/oraz na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w Urzędzie Gminy Drawsko.
Z wybranym Kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na ½ etatu na okres od 21 maja 2014r. do 31 lipca 2014r.
                   VI.         Wskaźnik zatrudnienia:
W kwietniu 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
 
Wynagrodzenie Koordynatora SzOK-u będzie współfinansowane przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
                 VII.         Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem
1.     Miejsce: Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, biuro nr 10
2.     Termin: do dnia 19 maja 2014 , do godz. 16:00.
3.     Sposób doręczenia: ofertę należy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt VI 1 i 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem konkurs na Koordynatora SzOK-u w projekcie pod nazwą „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Drawsku” lub przesłać pocztą na ww. adres urzędu (decyduje data stempla pocztowego).


Wyświetleń strony: 2113
Data wytworzenia: 09-05-2014, 12:43:28 przez Administrator
Opublikowano: 09-05-2014, 12:44:53 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego