Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy 2013-2014


GK-ZP 271.8.13                                                                                   Drawsko 23 sierpnia 2013

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

 

OTRZYMUJĄ:

                         WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Roboty budowlane                           Dostawy    x                                  Usługi  

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa

Gmina Drawsko

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Dariusz Bielawski

Adres

ul. Powstańców Wielkopolskich 121

Kod pocztowy

64-733

Miejscowość

Drawsko

Województwo

Wlkp

Telefon

67 2569128

Faks

67 2569135

Poczta elektroniczna

pctdrawsko@poczta.onet.pl

Adres internetowy (URL)

www.bip.gminadrawsko.pl

 

2. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA :

  • w Biuletynie Zamówień Publicznych                x
  • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej    

 

Numer ogłoszenia   158131-2013 z dnia 08.08.2013

 

3. NOMENKLATURA

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia  09135100-5

                                           

4. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2013/2014

 

5. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg                 x       Przetarg ograniczony                         Negocjacje bez ogłoszenia 

nieograniczony

Z wolnej ręki                 Licytacja elektroniczna                      Dialog  konkurencyjny        

Zapytanie o cenę          Negocjacje z ogłoszeniem          

 

6.WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERT

Nr

of.

 

Nazwa i adresy wykonawcy

Kryteria oceny ofert – ilość pkt

Łączna ilość pkt

 

 

CENA

 

 

 

1

P.H.U.P „KADIX”

Darlena Kaszkowiak

Ul. Gen. Sikorskiego 37

64-400 Międzychód

 

 

-

 

 

 

 

-

 

2

„MAC-BENZ’ S.j

Z.M.B Kłaczkiewicz

Ul. Lipowa

64-500 Szamotuły

 

 

100,00

 

 

 

100,00

 

3

 

 

 

 

„PETROL-HAWEN” S.j

J. Zmyślony, A. Zmyślona

Ul. Dąbrowskiego 8

64-920 Piła

 

 

 

99,83

 

 

 

 

99,83


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,57

7. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Nazwa Wykonawcy

„MAC-BENZ’ S.j

Z.M.B Kłaczkiewicz

 

 

 

Adres

 ul. Lipowa

 

Kod pocztowy

64-500 Szamotuły

Miejscowość

Szamotuły

Województwo/Kraj

Wielkopolska/Polska

Telefon

61 292 70 37

Faks

61 292 78 51

Poczta elektroniczna

 

Adres internetowy (URL)

 

Cena wybranej oferty

3667,86 zł brutto za 1000 litrów oleju opałowego

 

Uzasadnienie wyboru oferty

Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w SIWZ i zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia

 

 Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drawsku dnia  23.08 2013r.,

Zamieszczono na stronie internetowej www .bip.gminadrawsko.pl dnia 23.08.2013r.

 

 

8. INFORMACJE O ODRZUCENIU OFERT *

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

P.H.U.P „KADIX”

Darlena Kaszkowiak

 

 

Ul. Gen. Sikorskiego 37

64-400 Międzychód

 

Zgodnie z art. 24 ust 4 w związku z art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania

 

 

9. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZAOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA*

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

P.H.U.P „KADIX”

Darlena Kaszkowiak

 

 

 

Ul. Gen. Sikorskiego 37

64-400 Międzychód

 

W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania warunku określonego pkt 12.2 ppkt c i d SIWZ. Termin uzupełnienia dokumentów określono na dzień 22.08.2013 r do godz. 14:00. W oznaczonym terminie Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu co zgodnie z art. 24 ust 2 pkt. 4 skutkuje wykluczeniem z postępowania

  • - pkt. 8 i 9 nie wypełniać dla postępowania prowadzonego w trybie innym niż przetarg nieograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę

                                                                                         

 

  10. INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ).

  

       11. INFORMACJA O TERMINIE PO  KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W       

             SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA

 

Zgodnie z art.94 ust. 1 ustawy Pzp umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
                                       

Wójt Gminy Drawsko

Marek Tchórzka       


                                                 

 

 

 

 

                                                               

                                                                                                                     

                                                                  

                                                                     

 

 

 

                                 

 

                                                                        

                                                                                         

                                                                                                           Wyświetleń strony: 1257
Data wytworzenia: 23-08-2013, 10:43:24 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 23-08-2013, 10:47:47 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego