Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania - nr N-B.6733.2.2014.MK


 

Drawsko dnia 31 stycznia 2014 r.
 
 
N-B.6733.2.2014.MK
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
     
           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami)
 
 
PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
         że w dniu 31 stycznia 2014 roku Wójt Gminy Drawsko wydał z urzędu postanowienie o zawieszeniu postępowania wszczętego na żądanie  ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań  w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Drawski Młyn obejmującego nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 630 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn.
 
Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
Obwieszczenie niniejsze:
opublikowano w dniu   …………......................
 
zdjęto w dniu ………….....................................

 Wyświetleń strony: 1181
Data wytworzenia: 31-01-2014, 14:35:29 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 31-01-2014, 14:37:21 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 31-01-2014, 14:43:59 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego