Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp dla wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko, Kwiejce, Drawski Młyn


Drawsko, dnia 26 października  2017 roku
N-ZP.6721.1-5,7,8,10.2016.MD
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, na terenie wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko, Kwiejce, Drawski Młyn
 
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami) oraz uchwał Rady Gminy Drawsko: Nr XXII/143, 144, 145, 146, 147, 149, 150/2016 z dnia 13-07-2016 roku, Nr XXIV/160,161/2016 z dnia 28-09-2016,  Nr XXV/177/2016 z dnia 27-10-2016 oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami)
zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko obejmujących: dz. 160/4 cz., 171 w obr. Marylin; dz. 187 w obr. Kawczyn; cz. dz. 445 w obr. Piłka; cz. dz. 292 w obr. Pęckowo; dz. 19/3 w obr. Chełst i dz. 78/9 i 78/10 w obr. Chełst Zachód; cz. dz. 683 i 684/3, dz. 479/2, 7009/3, dz. 256/1, 257, 258 w obr. Drawsko; dz. 69/1 w obr. Kwiejce; cz. dz. nr 686 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młynwraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 listopada 2017 roku do 5 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, pokój nr 11 w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 roku w Sali narad urzędu (pokój nr 7) o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do planu, prognozy i ww. postępowania. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Drawsko.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Drawsko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2017 roku.
 
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 1167
Data wytworzenia: 30-10-2017, 11:44:21 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 30-10-2017, 11:46:36 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 30-10-2017, 12:34:44 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego