Wykaz nieruchomości przezn. do dzierżawy - Chełst Zachód, działka nr 214/2


Drawsko, dnia 27 kwietnia 2018 roku
N.6845.39.2017.MD
N.6840.3.2018.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy:
-  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujące nieruchomość stanowiącą własność Gminy Drawsko. Nieruchomość położona jest w obrębie Chełst Zachód - działka nr 214/2;
- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujące nieruchomość stanowiącą własność Gminy Drawsko. Nieruchomość położona jest w obrębie Kawczyn - działka nr 154/4.
 Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gm. Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa Chełst i Kawczyn.
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko


 

Drawsko, dnia 27 kwietnia 2018 roku

N.6845.39.2017.MD
Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do wydzierżawienia
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 214/2 – o pow. całkowitej 2,2097ha, położonej w obrębie Chełst Zachód ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00040760/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umów dzierżawy nastąpi na rzecz dwóch dzierżawców: do części ww. działki  o powierzchniach: 1,1200ha (RIVa - 0,4216ha, RV – 0,6100ha, ŁV – 0,0884ha ) i 0,7216 ha - ŁV.
2.      Nieruchomości położone są w obrębie ewidencyjnym Chełst. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze.
3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: do 31-12-2020 roku.
4.      Roczny całkowity czynsz dzierżawny  naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz za grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego. Aktualny czynsz wynosi rocznie równowartość odpowiednio: 1,02q, 0,31q, z tym zastrzeżeniem, że minimalny czynsz roczny w 2018 roku za dzierżawę gruntów rolnych wynosi zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko nr 122/2017  42,00 zł. Czynsz płatny jest w dwóch ratach, płatnych z dołu za każde półrocze: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Chełst i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 

 

 


Wyświetleń strony: 605
Data wytworzenia: 02-05-2018, 09:15:00 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 02-05-2018, 09:18:35 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego