Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko
ogłasza  nabór na stanowisko Referenta w Świetlicy Wiejskiej w Chełście
1. Stanowisko pracy:
Referent
 
2.Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4)  wykształcenie średnie,
5)   znajomość regulacji prawnych w zakresie działalności kultury, sportu i rekreacji
 
3. Wymagania dodatkowe - pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1) umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą
2) komunikatywność,
3) dyspozycyjność,
4) umiejętność pracy w zespole,
5)umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
6) umiejętność interpretacji przepisów prawa
7) prawo jazdy kat. B.
 
4. Zadania wykonywane na stanowisku, między innymi:
- prowadzenie świetlicy,
- opracowanie planów działalności świetlicy wiejskiej w zakresie organizacji imprez, spotkań kulturalnych, sportowych i innych,
- organizowanie imprez, spotkań kulturalnych, sportowych i innych zgodnie z planem działalności,
- współdziałanie z Urzędem Gminy w zakresie organizacji imprez gminnych i innych spotkań
- planowanie niezbędnych środków n dla funkcjonowania świetlicy w uzgodnieniu z Dyrektorem,
- dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniach świetlicy.
5. Warunki pracy:
    ½ etatu.
 
6.  Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje,
 6. oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7.  oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych
  i z pełni publicznych,
 8.  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 9.  oświadczenia,  kandydata o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp.140/1, 64-733 Drawsko,  lub pocztą na w. w. adres (decyduje data stempla pocztowego), w kopertach z oznaczeniem nadawcy z dopiskiem „dotyczy naboru na Referenta” w terminie do dnia 22 listopada 2018 roku do godz. 1600.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia tych dokumentów).
Dodatkowe informacje pod nr tel. 67-2569818.
Informacje o wyniku naboru będą umieszczane na stronie www.bip.gminadrawsko.pl
 


Wyświetleń strony: 1182
Data wytworzenia: 16-11-2018, 18:28:55 przez Administrator
Opublikowano: 16-11-2018, 18:29:48 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego