Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLVI/281/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła


UCHWAŁA NR XLVI/281/2014

RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 19 marca 2014 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 t.j. ze zm.) w związku z art. 220, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Piła w wysokości
1044,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści cztery złote 00/100) z przeznaczeniem na:

1)     zapewnienie osobom – mieszkańcom Gminy Drawsko, uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, znajdujących się w stanie nietrzeźwym – możliwości doprowadzenia do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zlokalizowanego w Pile przy ulicy Polnej 3, będącego jednostką organizacyjną Gminy Piła.

2)     prowadzenie w Ośrodku Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile działań w zakresie profilaktyki dla osób nietrzeźwych określonych w pkt.1

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wyświetleń strony: 1049
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:12:09 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:13:17 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego