Wykaz nieruchomości do oddania w najem, Drawsko, cz. działki nr 152/1 w Drawsku


Drawsko, dnia 4 maja 2021 roku
N.6840.14,15.2020.MD
N.6845.10,13,14,15,16.2021.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujące - działkę nr 77/4, obręb Kwiejce Nowe, działkę nr 69/11 w obrębie Kwiejce; wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obejmujące – cz. dz. nr 152/1 w obrębie Drawsko i cz. dz. 549/2 w obr. Piłka, cz. dz. 25/2 w obr. Chełst Zach, wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie obejmujący – cz. dz. 122/8 w obr. Kamiennik. Nieruchomości te wchodzą w skład zasobu mienia Gminy Drawsko. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectw: Kwiejce, Kwiejce Nowe, Drawsko, Piłka, Kamiennik, Chełst.
 
   Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
Drawsko, dnia 30 kwietnia 2021 roku
N.6845.14.2021.MD
W Y K A Z

dot. nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Drawsko, przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym
 
1.      Przedmiotem oddania w najem jest część działki nr 152/1 – w części o  pow. do 9,75m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00015590/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie, położonej w obrębie ewidencyjnym Drawsko.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Drawsko, w centralnej części wsi Drawsko, przy dawnym boisku szkoły podstawowej. Cel zawarcia umowy – lokalizacja paczkomatu (teren o długości 6,5mb).
3.      Okres  zawarcia umowy najmu: 3 lata.
4.      Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Stawka w 2021 roku wynosić będzie 520,00 zł/netto – miesięcznie. Czynsz płatny jest w ratach miesięcznych na podstawie comiesięcznie wystawianej przez Gminę faktury Vat.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Drawsko i publikuje na stronie internetowej – www.gminadrawsko.pl, www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
                                                                
 
 
 
 
Publikacja wykazu
miejsce publikacji ………………………………………
wywieszono dnia ……………………………………….
zdjęto dnia ……………………………………………...
 
podpis ………………………………………..
 
 


Wyświetleń strony: 72
Data wytworzenia: 10-05-2021, 10:27:00 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 10-05-2021, 10:39:16 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego