Przetarg ograniczony na sprzedaz działki nr 780/1 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn


Drawsko, dnia 9 kwietnia 2015 roku
N.6840.10.2012.MD
 
OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY DRAWSKO
 
 
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
            działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 518 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.) w związku z uchwałą 2/2014 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Leśnictwa, Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Drawsko z dnia 04-09-2014r. w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 780/1 położonej w obrębie Drawsko (wieś Drawski Młyn)
ogłasza I przetarg ustny ograniczony
do właścicieli lokali mieszkalnych mieszczących się
w budynku nr 1 przy ul. Szosa Dworcowa w Drawskim Młynie
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
 
  1. DRAWSKO (WIEŚ DRAWSKI MŁYN), działka nr 780/1, o pow. 0,0553ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00023892/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren ogródków działkowych.
Cena wywoławcza wynosi – 6044,00 złotych
Wadium wynosi – 500,00złotych
Postąpienie wynosi nie mniej niż – 60,00złotych
 
Przetarg odbędzie się dnia 12 maja 2015 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Drawsko – sala posiedzeń (parter – pokój nr 7).
Przetarg jest ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku nr 1 przy ul. Szosa Dworcowa w Drawskim Młynie, albowiem tylko te osoby posiadają udział w nieruchomości, przez którą będzie odbywał się dostęp do nabywanych działek.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (w pieniądzu) na konto Gminy Drawsko w BS Wieleń Nr 41896000030000212120000040 do dnia 07-05-2015 roku.Dowód wpłaty wadium musi określać nr działki, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu. Ponadto uczestnik przetargu powinien do dnia 7 maja 2015 roku złożyć oświadczenie, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego w budynku nr 1 przy ul. Szosa Dworcowa w Drawskim Młynie, do oświadczenia należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, odpis księgi wieczystej)
 
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Podane ceny są cenami netto i doliczony zostanie do nich podatek VAT w stawce 23%. Nabywcy nieruchomości zobowiązani są również do pokrycia  kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 2419,00 zł. Koszty te osoby ustalone na nabywców zobowiązani są zapłacić na konto Gminy Drawsko w BS Wieleń nr 7589600030000212120000010 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.
 
Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do wpłaty ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, na konto Gminy Drawsko w BS Wieleń nr 7589600030000212120000010 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.
 
Uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem                      i granicami nieruchomości oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty aktu notarialnego nabycia nieruchomości ponosi nabywca.
 
Termin przejęcia nieruchomości w użytkowanie z dniem zawarcia umowy notarialnej.
 
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 067/2569063, wewn. 152, 693223797 (osoba prowadząca sprawę – Mirosława Drózd).
 
 
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie wywieszono/opublikowano na………………………………………….
 
wywieszono dnia........................................
 
zdjęto dnia .................................................
 
podpis i pieczęć ..........................................


Wyświetleń strony: 2010
Data wytworzenia: 10-04-2015, 13:36:44 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 10-04-2015, 13:38:37 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 10-04-2015, 13:39:21 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego