Wykaz nieruchomości do sprzedaży działki budowlane w Chełście (nr 78/3-78/5, obręb Chełst Zach.)


Drawsko, dnia  2 lipca 2020 roku

N.6840.5,6.2020.MD

 

INFORMACJA

 

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujące - działki nr 78/3-78/5, obręb Chełst Zachód, działkę nr 371/14 w obrębie Drawsko. Nieruchomości te wchodzą w skład zasobu mienia Gminy Drawsko. Wykaz opublikowany zostanie na stronie internetowej Gminy Drawsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa: Chełst, Drawsko.

 

   Bartosz Niezborała

Wójt Gminy Drawsko

 

 

Drawsko, dnia  2 lipca 2020 roku

N.6840.5.2020.MD

WÓJT  GMINY  DRAWSKO

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.) w zw. z Uchwałą nr 1/2016 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2016  roku w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 78/3-78/8 położonych w obrębie Chełst Zach.

 

  podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:

 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

 

  1. CHEŁST ZACHÓD, działka nr 78/3, o pow. 0,1010 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00026359/3  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

     Cena brutto – 23300,00 złotych.

     Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – przetarg ustny nieograniczony.

 

  1. CHEŁST ZACHÓD, działka nr 78/4, o pow. 0,1010 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00026359/3  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

     Cena brutto – 23 500,00 złotych.

     Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – przetarg ustny nieograniczony.

 

  1. CHEŁST ZACHÓD, działka nr 78/5, o pow. 0,1010 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00026359/3  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

     Cena brutto – 22 700,00 złotych.

     Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – przetarg ustny nieograniczony.

 

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości – po cenie podanej w niniejszym wykazie – przysługuje osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:

1.      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 18 sierpnia 2020 roku,

2.      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 18 sierpnia 2020 roku.

 

W związku z powyższym wzywa się w/w osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu  z pierwszeństwa nabycia nieruchomości i przyjęciu ceny sprzedaży podanej w wykazie. Przedmiotowe oświadczenie należy składać w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w terminie do dnia 18 sierpnia 2020 roku.

W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczenia, o którym mowa wyżej nieruchomości zostaną sprzedane w trybie określonym w niniejszym wykazie.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 67/2569063, wewn, 152, osoba do kontaktu Mirosława Drózd.

 

 

                                                                                          Bartosz Niezborała

       Wójt Gminy Drawsko

 

Wykaz

wywieszono dnia........................................

zdjęto dnia .................................................

 

podpis i pieczęć ..........................................

 Wyświetleń strony: 1006
Data wytworzenia: 07-07-2020, 09:45:23 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 07-07-2020, 09:48:17 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego