Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr VIII/55/2015 Z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko


 

UCHWAŁA NR VIII/55/2015

RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 28 maja 2015 r.

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania  i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ) uchwala się co następuje:

 

§1. Rada Gminy Drawsko wyraża wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały nr VIII/55/2015

Rady Gminy Drawsko

z dnia 28.05.2015 r.

 

W związku z wystąpieniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko” niezbędne jest załączenie Uchwały Rady Gminy o woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. W nowym okresie programowania 2014-2020 dokument ten będzie podstawą do otrzymania wsparcia w ramach obszaru gospodarka niskoemisyjna.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

Wykonanie planów gospodarki niskoemisyjnej otwiera drogę do uzyskania dofinansowania na inwestycje wynikające z planów. W praktyce więc, dofinansowanie wszelkich działań związanych  np. z termomodernizacją obiektów, modernizacją kotłowni i sieci ciepłowniczych, energooszczędnego oświetlenia publicznego czy też wspieraniem wszelkich inicjatyw sprzyjających zwiększeniu efektywności energetycznej i ograniczeniu emisji uzależnione będzie od tego czy są one odpowiednio ugruntowane w aktualnych dokumentach planistycznych gminy, a plan gospodarki niskoemisyjnej jest w tym aspekcie kluczowy.

W ramach przygotowania planu zostanie stworzona w gminie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych. W planie zostaną także przedstawione długoterminowa strategia, cele i zobowiązania, a także krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki). Ustalone ostaną zasady monitorowania  i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej. Projekt zakłada również edukację mieszkańców oraz przeszkolenie pracowników UG w zakresie problematyki związanej  z planem gospodarki niskoemisyjnej.Wyświetleń strony: 1108
Data wytworzenia: 29-05-2015, 08:11:09 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 29-05-2015, 08:17:11 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego