Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 724/6 obreb Drawsko, wieś Drawski Młyn


Drawsko, dnia 5 września 2019 roku
N.6840.3.2019.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujące – działki: nr 724/6, nr 724/9 obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn. Nieruchomości te wchodzą w skład zasobu mienia Gminy Drawsko. Wykaz opublikowany zostanie na stronie internetowej Gminy Drawsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa: Drawski Młyn.
 
   Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko

 

Drawsko, dnia 4 września 2019 roku
N.6840.3.2019.MD
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.) w zw. z Uchwałą nr 1/2019 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony ŚrodowiskaRady Gminy Drawsko z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 724/6 położonej                 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn.
 
 podaje do publicznej wiadomości w y k a z  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
 
  1. OBRĘB DRAWSKO, WIEŚ DRAWSKI MŁYN, działka nr 724/6, o pow. 0,1050 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00023892/0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
     Cena brutto – 47393,00 złotych.
     Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – przetarg ustny nieograniczony.
 
 
Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości – po cenie podanej w niniejszym wykazie – przysługuje osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
1.      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 23 października 2019 roku,
2.      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 23 października 2019 roku.
 
W związku z powyższym wzywa się w/w osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości i przyjęciu ceny sprzedaży podanej w wykazie. Przedmiotowe oświadczenie należy składać w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w terminie do dnia 23 października 2019 roku.
W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczenia, o którym mowa wyżej nieruchomości zostaną sprzedane w trybie określonym w niniejszym wykazie.
Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 67/2569063, wewn, 152, osoba do kontaktu Mirosława Drózd.
 
 
                                                                                          BARTOSZ NIEZBORAŁA
       WÓJT GMINY DRAWSKO
Wykaz
wywieszono dnia........................................
zdjęto dnia .................................................
 
podpis i pieczęć ..........................................


Wyświetleń strony: 999
Data wytworzenia: 06-09-2019, 11:30:57 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 06-09-2019, 11:35:39 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego