Nabór na Dyrektora Centrum Kultury w Drawsku


OGŁOSZENIE

O KONKURSIE NA STANOWISKO

DYREKTORA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020 r. poz. 194 t.j. ze zm.),

 

Wójt Gminy Drawsko

ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy:

DYREKTOR CENTRUM KULTURY W DRAWSKU

 

Warunki konkursu:

1.      Instytucja kultury, której dotyczy konkurs, miejsce wykonywania pracy:

Centrum Kultury w Drawsku, ul. Powstańców Wlkp.121, 64 – 733 Drawsko;

2.      Stanowisko, wymiar etatu, okres zatrudnienia:

Dyrektor Centrum Kultury w Drawsku z wymiarem etatu – 1 (pełen etat), zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony na okres 3 lat.

3.      Opis kwalifikacji wymaganych od kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Drawsku, umiejętności i kompetencji, jakie ma posiadać kandydat na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury oraz zadań, jakie ma realizować Dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury;

Od kandydata wymaga się posiadania:

1)      obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku obcokrajowca - dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie).

2)      wykształcenia wyższego magisterskiego (preferowane wykształcenie kierunkowe, w tym m. in. zarządzanie kulturą, kulturoznawstwo, menedżer sportu i rekreacji, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filologia polska, zarządzanie).

3)      co najmniej 5-letniego stażu pracy,

4)      znajomości problematyki będącej przedmiotem działalności kulturalnej (w tym bibliotecznej), sportowej, turystycznej, rekreacyjnej, edukacyjnej,

5)      pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

6)      braku karalności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub

umyślne przestępstwo skarbowe,

7)      braku karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U 2021 r. poz. 289 t.j. ze zm.),

8)      stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

 

Wymagania dodatkowe (preferowane):

1) doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, sportowej i innej wymienionej w ww. pkt 4),

2) predyspozycje menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem ludzkim,

3) doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, seniorskimi, artystycznymi, sportowymi oraz z innymi środowiskami,

4) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów,

5) znajomość zagadnień dotyczących min. finansowania, marketingu i promocji instytucji kultury,

6) znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych (unijnych) i innych środków pozabudżetowych,

7) znajomość lokalnych organizacji i grup nieformalnych aktywnie działających w środowisku Gminy Drawsko,

8) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista.

 

Do zakresu zadań Dyrektora CKD należy w szczególności:

1) reprezentowanie instytucji na zewnątrz,

2) składanie oświadczeń woli za CKD,

3) prowadzenie obiektów wymienionych w § 1 ust.2 Statutu CKD,

4) dysponowanie budżetem CKD w ramach przyznanych środków i dochodów własnych,

5) nadzór nad majątkiem CKD,

6) planowanie, koordynowanie, organizowanie i realizacja zadań - celów instytucji określonych w statucie CKD

 

 

4. Wymaga się złożenia przez osoby przystępujące do konkursu programu realizacji zadań na lata 2024, 2025 i 2026 w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury, z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji.

 

5. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na stanowisko przystępujących do konkursu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1)        program realizacji zadań Centrum Kultury w Drawsku opracowany na lata 2024, 2025 i 2026 r. w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury, z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji,

2)        list motywacyjny/podanie o pracę,

3)        życiorys w szczególności z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV),

4)        kwestionariusz osobowy kandydata na stanowisko,

5)        kserokopia dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata

potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje (m. in. dyplomów, świadectw, certyfikatów),

6)        kserokopie świadectw pracy, dotyczące udokumentowania wymaganego stażu pracy,

7)        pisemne oświadczenia kandydata:

- o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego niż Polska

państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o braku karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.289 ze zm.),

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa, a podanych przez niego dodatkowo.

Dokumenty aplikacyjne należy podpisać własnoręcznym czytelnym podpisem.

 

6. Informuje się, że dokumenty i informacje, dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury oraz inne ogólne informacje na temat działalności instytucji kultury są dostępne na BIP Gminy Drawsko oraz w Urzędzie Gminy Drawsko; o ich udostępnienie należy zgłosić się do Sekretarz Gminy Drawsko tel. 67 2569128

 

7. Dokumenty aplikacyjne (oferty) należy składać w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko,  z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na Dyrektora CK w Drawsku” w terminie do dnia: 04.09.2023r. do godz. 15:00.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data dostarczenia dokumentu).

 

8. Wójt Gminy Drawsko informuje, że do przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuje zarządzeniem Komisję konkursową, której zadaniem jest zaproponowanie wyboru kandydata na stanowisko.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap: wybór osób spełniających wymagania niezbędne (formalne),

II etap: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne.

Przewidywany termin rozpoczęcia II etapu postępowania konkursowego - 3 dni po upływie terminu składania ofert.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji

Publicznej, na stronie www oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

9. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: Wójt Gminy Drawsko, z siedzibą w Urzędzie Gminy Drawsko przy ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, dalej: ADO.

2) CEL PRZETWARZANIA DANYCH: przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Centrum kultury w Drawsku.

3) DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY:

a. podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, obywatelstwa, posiadania pełnej

zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych, daty urodzenia, danych

do kontaktu (dowolnie: adresu do korespondencji, adresu e-mail albo nr telefonu),

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia

oraz stanu zdrowia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy, ustawy o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej będziemy przetwarzać  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO,

b. podanie informacji o karalności tj. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe jest

obowiązkowe i wynika z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz

art. 10 RODO.

c. natomiast podanie dodatkowych danych, takich jak zdjęcia umieszczonego w CV,

informacji w zakresie wymagań dodatkowych oraz innych informacji podanych w CV

lub innych dokumentach jest dobrowolne. Dane te będziemy przetwarzać na podstawie

wyrażonej przez kandydata zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a

RODO. Niepodanie tych danych nie wykluczy z prowadzonego postępowania

rekrutacyjnego.

4) CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

a. dokumenty aplikacyjne osób, które wzięły udział w procesie rekrutacji, a nie zostały

wybrane na stanowisko dyrektora będą dostępne do osobistego odebrania w Urzędzie Gminy Drawsko. W przypadku ich nieodebrania zostaną odesłane przesyłką pocztową.

b. dokumenty aplikacyjne wybranego kandydata zostaną dołączone do akt osobowych.

5) INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH:

Dane osobowe będą ujawniane członkom Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem

Wójta Gminy Drawsko. Informacja o wyniku naboru w zakresie imienia i nazwiska,

miejsca zamieszkania oraz uzasadnienia wyniku naboru udostępniania będzie na tablicy

ogłoszeń w siedzibie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ADO na stronie www Gminy Drawsko, w związku z czym odbiorcą danych osobowych, może być każda osoba, która zapozna się z powyższą informacją.

Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz ADO, takim

jak dostawcy oprogramowania, wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z

zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania.

6) PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:

Wyrażoną zgodę będzie można wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej wysłanej

na adres siedziby ADO lub na adres e-mail: urzad@gminadrawsko.pl  Wycofanie zgody

nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Poza tym kandydat posiada prawo dostępu do swoich

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.

7) KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH:

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Magdalena Adamczewska, do której można kierować pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: urzad@gminadrawsko.pl

 

11. Załączniki do niniejszego ogłoszenia:

1.      Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.

2.      STATUT Centrum kultury w Drawsku: UCHWAŁA NR XLVIII/305/2023 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/213/2001 Rady Gminy Drawsko z dnia 6.07.2001 r. w sprawie powołania i nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko oraz

UCHWAŁA NR L/330/2023 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 7 czerwca 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania i nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko zmieniającej uchwałę nr XXX/213/2001 Rady Gminy Drawsko w sprawie powołania i nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko.

 

/-/ Bartosz Niezborała

 Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 575
Data wytworzenia: 24-08-2023, 10:30:16 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 24-08-2023, 10:32:12 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego