Nabór na podinspektora w USC w Drawsku


                                                                                                             Drawsko,  07.06.2022r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Drawsko

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko

 

1. Stanowisko pracy:

Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC w Urzędzie Gminy Drawsko.

 

2.Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1)  obywatelstwo polskie,

2)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie z minimum 3-letnim stażem pracy,

5)   znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

a. prawo o aktach stanu cywilnego,

b. ustawa o ewidencji ludności,

c. ustawa o dowodach osobistych,

d. ustawa o opłatach skarbowych,

e. ustawa o samorządzie gminnym,

f. kodeks rodzinny i opiekuńczy,

g. kodeks postępowania administracyjnego,

h. instrukcja kancelaryjna, w tym instrukcja archiwalna.

 

      3. Wymagania dodatkowe - pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

1)  komunikatywność,

2)  dyspozycyjność,

3)  umiejętność pracy w zespole,

4)  umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

5)  umiejętność interpretacji przepisów prawa i analitycznego myślenia,

6)  prawo jazdy kat. B.

7)  posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

 

 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie rejestru urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzanie z tych zdarzeń aktów stanu cywilnego w aplikacji wspierającej System Rejestrów Państwowych „ŹRÓDŁO”;

2) prowadzenie dokumentacji akt zbiorczych do wymienionych wyżej zadań (kompletowanie, zabezpieczenie i przechowywanie);

3) sporządzanie i wydawanie odpisów skróconych, zupełnych, wielojęzycznych aktów stanu cywilnego;

4)  przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk;

5) prowadzenie szczególnego trybu rejestracji stanu cywilnego (transkrypcja, odtworzenie, rejestracja zdarzeń, które nastąpiły poza granicami RP);

6)  uzupełnianie, prostowanie treści aktów stanu cywilnego;

7)  dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego w oparciu o decyzje, postanowienia, orzeczenia innych organów;

8)  przygotowywanie oświadczeń o uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o noszonym nazwisku, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (rozwód);

9)  przygotowywanie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego, gromadzenie wymaganych dokumentów, przygotowywanie oświadczeń co do noszonych nazwisk po zawarciu małżeństwa

10) przygotowanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwo konkordatowe), odbieranie zaświadczeń od strony kościelnej (po zawarciu małżeństwa konkordatowego);

11) współpraca z Parafiami w zakresie realizacji ustawy konkordatowej – wydawanie zaświadczeń;

12) przygotowanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu, przyjmowanie podań dokumentów – dowodów;

13)  przygotowanie zaświadczeń stwierdzających, że obywatel Polski posiada zdolność prawną do     zawarcia związku małżeńskiego za granicą (przyjęcie podania, dokumentów oraz  zapewnienia);

14) przygotowanie zaświadczeń o stanie cywilnym;

15) wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;

16) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu USC;

17) prowadzenie archiwum USC;

18) stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach ważności lub nieważności zawarcia małżeństwa;

19) występowanie do sądu w sprawach unieważnienia, sprostowania lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego;

20) sporządzanie wniosków (w oparciu o akty małżeństw) o przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali ”Za długoletnie pożycie małżeńskie”;

21) organizowanie jubileuszy 50-lecia, 65-lecia pożycia małżeńskiego i 90-lecia oraz        100-lecia urodzin,

22) prowadzenie korespondencji z placówkami dyplomatycznymi poza granicami kraju w sprawach dokumentów stanu cywilnego.

23) obsługa Systemu Rejestrów Państwowych z wykorzystaniem aplikacji Źródło: Rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych oraz Rejestru Mieszkańców, w tym rejestracja danych, dokonywanie zmian i aktualizacji rejestrów;

24) wykonywanie zadań wynikających z obowiązku meldunkowego obywateli polskich i cudzoziemców.

25) przyjmowanie zgłoszeń pobytu stałego i czasowego,

26) przyjmowanie zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,

27) przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,

28) wydawanie zaświadczeń potwierdzających pobyt stały i czasowy (z urzędu i na wniosek),

29) prowadzenie spraw w ramach Polskiego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, w tym przyjmowanie wniosków i nadanie numeru PESEL,

30) udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,

31) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowania lub zameldowania osoby z miejsca pobytu stałego oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji wydanych decyzji,

32) prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych.

33) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,

34) rejestracja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w systemie informatycznym,

35) wydawanie z urzędu potwierdzenia złożenia wniosku  o wydanie dowodu osobistego   generowanego z systemu RDO,

36) przyjmowanie spersonalizowanych dowodów osobistych dostarczonych do Urzędu Gminy    Drawsko przez funkcjonariuszy Policji,

37) wydawanie dowodów osobistych,

38) przyjmowanie zgłoszeń, rejestracja oraz wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

39) informowanie wystawcy dowodu osobistego o jego unieważnieniu w związku z wydaniem nowego dowodu,

40) aktualizowanie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz Lokalnej Bazy Danych w aplikacji „ŻRÓDŁO” w zakresie serii i numeru dowodu osobistego,

41) udostępnianie w trybie jednostkowym danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

42) aktualizacja kopert osobowych,

43) prowadzenie archiwum dowodów osobistych;

44) wydawanie upoważnionym organom i instytucjom dokumentów przechowywanych w kopertach osobowych, prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji oraz udzielanie informacji;

45) prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu i Senatu RP, organów samorządu terytorialnego oraz referendów;

46) prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania;

47) bieżące śledzenie i stosowanie obowiązujących przepisów prawnych.

48) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, udostępnianiu informacji publicznej.

 

5. Informacja o warunkach pracy:

1)  miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733

     Drawsko – Urząd Stanu Cywilnego,

2)  czas pracy - pełny wymiar czasu pracy,

3)  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

4)  w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W czasie trwania zawartej  umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą, zakończoną egzaminem. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Umowa po upływie okresu nie przekraczającego 6 miesięcy, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu służby przygotowawczej, może zostać zawarta na czas nieokreślony.

 

6. Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Drawsko w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys (CV),

3)      kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie np. dyplomu lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje,

5)      oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)       oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych
i z pełni publicznych,

7)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,

8)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (RODO), w celach przeprowadzenia naboru.

9)      osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2   ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp.121, 64-733 Drawsko, biuro nr 10 lub pocztą (za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do urzędu) na ww. adres urzędu, w kopertach z oznaczeniem nadawcy, z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Stanu Cywilnego”, w terminie do dnia 20 czerwca 2022 roku do godz. 1500.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

10. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Drawsko zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 67-2569128.

Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminadrawsko.pl

Nabór na stanowisko zostanie przeprowadzony na zasadach określonych przez przepisy prawa dla wolnych stanowisk urzędniczych.

 

(-) Bartosz Niezborała

Wójt Gminy Drawsko

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Podstawa prawna: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z  2020r. poz. 1320 ze zm.) z art. 6 ust. 1 lit. A oraz lit. B, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), Wójt Gminy Drawsko informuje, że:

  • administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Drawsko z siedzibą w Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko,
  • z Inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez mail: urzad@gminadrawsko.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko;
  • celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja, a ich nie przekazanie spowoduje niemożliwość uczestnictwa w naborze
  • przetwarzanie danych osobowych dotyczy: danych zwykłych: imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe: adres e-mail,  adres    zamieszkania; wykształcenie oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
  • dane osobowe będą przechowywane przez administratora do zakończenia rekrutacji,
  • odbiorcami, którym mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe jest komisja rekrutacyjna, pracownicy Urzędu, pracownicy organów odwoławczych, pracownicy organów kontroli, podmioty zapewniające oprogramowanie przetwarzające dane lub inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ora do cofnięcia zgody na wykorzystanie danych kontaktowych.

 

/-/ Bartosz Niezborała

 Wójt Gminy Drawsko

 

*) niepotrzebne skreślićWyświetleń strony: 649
Data wytworzenia: 07-06-2022, 13:17:32 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 07-06-2022, 13:19:01 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego