Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, cz. dz. 242 w obr. Drawsko


Drawsko, dnia 30 października 2020 roku
N.6845.32, 34.2020.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i dzierżawę obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: Drawsko, cz. działki nr 242; Marylin, cz dz. 43/8. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa: Drawsko i Marylin.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
Drawsko, dnia 30 października 2020 roku
N.6845.32.2020.MD
W Y K A Z

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
 
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 242 – o pow. całkowitej 0,1200ha, położonej w obrębie Drawsko ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00022142/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi do części ww. nieruchomości – powierzchnia 18m2 (w tym: RIVa-18m2).
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Drawsko.
3.      Cel zawarcia umowy – lokalizacja budynku gospodarczego/garażu.
4.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: od 01-12-2020 roku do 30-11-2023 roku.
5.      Całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz na grunty użytkowane pod budynki gospodarcze aktualnie wynosi 0,32zł/m² - miesięcznie/netto +VAT. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia – na podstawie wystawianej przez Wydzierżawiającego faktury VAT.
6.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Drawsko; publikuje na stronie internetowej – www.gminadrawsko.pl, www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 182
Data wytworzenia: 02-11-2020, 10:03:36 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 02-11-2020, 10:13:32 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego