Konsultacje społeczne 2013


Konsultacje społeczne projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
 
Cel i przedmiot konsultacji:
Wójt Gminy Drawsko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
Termin konsultacji:
od 04.11.2013r. do 08.11.2013r.
Formy konsultacji:
-protokołowane spotkanie z przedstawicielami organizacji, wnoszenie opinii i uwag na piśmie w siedzibie urzędu lub korespondencyjnie.
Uwagi i opinie można przesłać lub dostarczyć ,w formie pisemnej,  na adres: Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko lub elektronicznie na adres: pctdrawsko@poczta.onet.pl z dopiskiem ,,konsultacje-pożytek”.
Osoba odpowiedzialna:
Anna Fręś-Sekretarz Gminy/Z-ca Wójta tel. 67-2569128
Adres strony internetowej na której zamieszczono konsultowany dokument:
www.gminadrawsko.pl oraz bip.gminadrawsko.pl
 

                 Projekt                                                        Załącznik nr 1 do Uchwały nr ………………..

Rady Gminy Drawsko ………………………..

 

Program Współpracy

Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

 

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Gminy Drawsko z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

 zwanym dalej „Programem”, jest mowa o:

1)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 tekst jednolity ze zmianami);

2)   organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje określone w art. 3 ust 2 ustawy,

3)   innych podmiotachnależy przez to rozumieć podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.

§ 2

1.    Celem współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jest podniesienie efektywności działań w sferze wykonywania zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy.

2.    Doskonalenie jakości współpracy oraz sposobu realizacji zadań dokonuje się poprzez poszerzanie zakresu, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz wypracowywanie, ustanawianie i przestrzeganie standardów.

§ 3

1.    Współpraca Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.

2.    Zasada pomocniczości jest zasadą o charakterze ustrojowym i oznacza uporządkowanie wzajemnych relacji oraz podziału zadań między sektorem publicznym a sektorem obywatelskim, ukierunkowane na wspieranie wspólnot mieszkańców i ich organizacji oraz ograniczanie interwencji państwa i administracji lokalnej.

3.    Zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności
i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów

i zadań.

4.    Zasada partnerstwa oznacza, iż strony podejmują współpracę w identyfikowaniu
i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach.

5.    Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.

6.    Zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności zakładają kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego.

§ 4

Współpraca Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 obejmować będzie zadania własne Gminy mieszczące się katalogu zadań z art. 4 ust. 1 ustawy, a w szczególności:

1)   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2)   ochrony i promocji zdrowia;

3)   działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

4)   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ;

5)   nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

6)   krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

7)   ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

8)   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

9)   przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

10) promocji gminy,

11)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

§ 5

W sferze zadań publicznych podejmowane będą działania, polegające na:

1)   rozpoznawaniu potrzeb mieszkańców;

2)   integracji społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, w szczególności, bezrobotnych, bezdomnych i uzależnionych;

3)   integracji społecznej osób niepełnosprawnych;

4)   partnerskiej współpracy różnych podmiotów w realizacji zadań;

5)   aktywizowaniu środowiska lokalnego poprzez inicjowanie przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, twórczym lub rekreacyjnym;

6)   promocji Gminy Drawsko.

§ 6

1.Planuje się realizację zadań mających na celu:

1.    w zakresie pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

a.    poprawę sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dzieci i młodzieży oraz wsparcie rodzin

w ich prawidłowym funkcjonowaniu,

b.    integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych,

2.    w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a.    wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, poprzez między innymi, prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, turniejów, festynów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym oraz w zakresie współzawodnictwa międzyszkolnego,

b.    wspieranie sportowych reprezentacji gminy w imprezach i zawodach sportowych,

c.       wspierania rozgrywek amatorskich w różnych dyscyplinach sportowych,

3.    w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a.    wspieranie działalności kulturotwórczej i edukacji kulturalnej,

b.    upowszechnianie kultury, w szczególności wybitnych osiągnięć artystycznych oraz         organizowania konkursów, wystaw, przeglądów itp.

c.    wspieranie organizacji uroczystości kulturalnych,

d.   wydawanie publikacji upowszechniających historię, tradycję, kulturę gminy,

4.    w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

a.    udzielanie rodzinom, w których występują problemy, pomocy psychospołecznej i prawnej,

b.    prowadzenie profilaktycznej i informacyjnej działalności w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Gminy Drawsko,

c.    realizację programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci

 i młodzieży, stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych,

5.      w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

a.       wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych ( stowarzyszeń i innych organizacji) na rzecz poprawy infrastruktury służącej rekreacji i spędzaniu czasu wolnego.

 

2. Szczegółowe określenie zadań realizujących cele, o których mowa w ust. 1 ustala Wójt.

3.W zakresie pozostałych zadań wymienionych w § 4 Wójt na podstawie rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowych może określić w ciągu roku kolejne, planowane zadania i ogłosić otwarte konkursy ofert na ich realizację.

§ 7

1.    Gmina Drawsko współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w formie:

a)     zlecania organizacjom pozarządowym i innym podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

b)     wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach, w szczególności poprzez publikowanie informacji na stronach internetowych Gminy Drawsko,

c)     udostępniania pomieszczeń na spotkania organizacji pozarządowych,

d)    współpracy przy organizowaniu imprez,

e)      wspieranie organizacji w pozyskiwaniu środków ze źródeł pozabudżetowych m.in. poprzez opiniowanie wniosków o dotacje, promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki z innych źródeł, konsultowanie projektów na etapie ich przygotowywania, wspólne aplikowanie po środki zewnętrzne, informowanie o potencjalnych źródłach finansowania

      i zasadach udzielania dotacji

      f)  innej przewidzianej w art. 5 ust. 2 ustawy.

§ 8

1.    W celu realizacji zadań, o których mowa w § 6 udziela się dotacji z budżetu Gminy Drawsko oraz realizuje zadania poprzez zlecenie realizacji tego zadania po za konkursem w trybie art. 19 a ustawy.

2.    Dotacje nie mogą być udzielone na:

-    realizację zadań finansowanych z budżetu Gminy Drawsko z innego tytułu,

-    zakup nieruchomości,

-    finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

-    działalność polityczną lub religijną.

3.Udzielenie dotacji następuje po przeprowadzeniu konkursu.

4. Konkurs rozstrzyga Wójt po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

5. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej nie są wiążące dla Wójta.

6. Skład komisji jest powoływany każdorazowo w związku z ogłoszonym konkursem ofert zarządzeniem Wójta. W skład komisji każdorazowo wchodzi Sekretarz jako przewodniczący komisji i inni pracownicy urzędu oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy.

7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów, w terminie i miejscu określonym przez przewodniczącego.

8. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składy. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

9. Komisja podejmuje decyzje kierując się następującymi kryteriami:

a. zgodność celu projektu z  celami programu,

b. wielkość kosztów realizacji projektu do kosztów realizacji zadania,

c. doświadczenie organizacji w realizacji projektu,

d. efektywność projektu,

e. perspektywa kontynuacji projektu,

f. dotychczasowa współpraca z gminą,

g. współpraca z innymi podmiotami.

§ 9

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w danym roku określa każdorazowo Wójt w drodze zarządzenia o ogłoszeniu konkursu.

§ 10

Kontrolę prawidłowości i efektywności wykorzystania środków przekazanych w dotacji będą prowadzić uprawnieni pracownicy urzędu.

§ 11

Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji są udostępniane zgodnie z uchwałą Rady Gminy Drawsko w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.

 

 Wyświetleń strony: 3223
Data wytworzenia: 31-10-2013, 13:01:18 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 31-10-2013, 13:02:59 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego