Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Piłka cz. dz. 549/2 pod wiatę


Drawsko, dnia 11 czerwca 2021 roku
N.6840.23,24,2021.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obejmujące – dz. nr 92/4 w obrębie Kawczyn i cz. dz. 549/2 w obr. Piłka, Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectw: Kawczyn, Piłka.
 
   Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko

 
Drawsko, dnia 11.06.2021 roku
N.6845.24.2021.MD
 
Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do wydzierżawienia
 
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 549/2 – o pow. całkowitej 0,9700ha, położonej w obrębie Piłka ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00023872/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w drodze bezprzetargowej, do części ww. działki  o powierzchni 9,72m².
2.      Nieruchomości położone są w obrębie ewidencyjnym Piłka. Cel zawarcia umowy – teren pod lokalizację wiaty.
3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: od 01-07-2021 roku do 30-06-2024 roku.
4.      Całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz za grunty użytkowane pod garażami, wiatami aktualnie wynosi 0,33zł/m² - netto/miesięcznie + podatek Vat. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Piłka i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
 
    Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 


Wyświetleń strony: 89
Data wytworzenia: 14-06-2021, 15:32:05 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 14-06-2021, 15:34:02 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego