Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Ogłoszenie nr 571801-N-2017 Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie


Ogłoszenie nr 571801-N-2017 z dnia 2017-08-14 r.
Gmina Drawsko: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Inwestycja dofinansowana jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 4 ,, Środowisko" Działania 4.3 "Gospodarka wodno-ściekowa" Poddziałania 4.3.1 "Gospodarka wodno - ściekowa"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawsko, krajowy numer identyfikacyjny 00053578700000, ul. ul. Powstańców Wielkopolskich  121 , 64733   Drawsko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 067 2569128, e-mail pctdrawsko@poczta.onet.pl, faks 067 2569135.
Adres strony internetowej (URL): www.bipgminadrawsko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gminadrawsko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze lub pismem odręcznym.
Adres:
Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie"
Numer referencyjny: GK-ZP.271.6.17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej -wykonawczej i na jej podstawie wykonanie robót dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie" w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 2. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych, dostaw oraz robót określa Program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”) 3. Zakres zamówienia obejmuje: a) sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego b) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wynikających z przepisów: opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę w zakresie "Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie " c) sporządzenie projektów wykonawczych d) wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową (po uzyskaniu pozwolenia na budowę) wszystkich robót budowlanych, prac montażowych i prób technologicznych, związanych z niezbędnymi urządzeniami, instalacjami technologicznymi (w tym rozruchu i próby eksploatacyjne) oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni w użytkowanie. e) dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, sprzętu i maszyn na podstawie powyższych projektów, f) dostawa i montaż systemu zasilania obiektowego w energie elektryczną, sterowania, AKPiA i monitorowania stanów pracy zmodernizowanych i rozbudowanych obiektów, z odwzorowaniem sygnałów w budynku oczyszczalni, (na podstawie wykonanego projektu), g) opracowanie dokumentacji powykonawczej, kosztorysu powykonawczego dla zrealizowanej inwestycji. Przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie musi zapewnić, że jakość oczyszczonych ścieków odpływających z oczyszczalni do odbiornika będzie co najmniej zgodna (lub lepsza) z: • normami polskimi określonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. 2014 poz. 1800. • normami europejskimi określonymi w Dyrektywie Rady Wspólnoty Europejskiej 91/271 z dnia 21.05.1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzupełnieniem nr 98/151/UE z dnia 27.02.1998 roku • wymagania określonymi w niniejszym opracowaniu. Ma uwzględniać założenia i uwarunkowania przedstawione w Programie funkcjonalno-użytkowym w szczególności podstawowe parametry określające wielkość oczyszczalni. Zgodnie ze sporządzonym bilansem ścieków do oczyszczalni dopływać będą następujące ścieki: a) ilość ścieków (zdolność do oczyszczania planowanej granicznej ilości ścieków dopływających): Qd/śr = 615m3/d Qd/max = 810 m3/d Qh/max1 = 100m3/h Qh/max2 = 40m3/h b) jakość ścieków (dopływających) SoBZT5 = 530 g O2/m3 SoCHZT = 1050 g O2/m3 Soz.og = 500 g/m3 SoN.og = 100 N/m3 SoP.og = 15 g P/m3 c) równoważna liczba mieszkańców RLM = 5.433Mk Obliczenia bilansu ścieków stanowią załącznik nr 17 i 18 do PFU . Bilans został zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz wykonanie kompletnych robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W szczególności zakres zamówienia obejmuje : • ubezpieczenie całego zadania • projektowanie, • realizację robót budowlano-montażowych, • realizację robót rozbiórkowych, • realizację wycinki drzew ( w razie potrzeby) • zagospodarowanie odpadów powstających w trakcie budowy łącznie z osadami, szlamami z obiektów adaptowanych, • przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni ścieków wraz ze szkoleniem personelu wyznaczonego przez Zamawiającego, • dostarczenie kompletnego wyposażenia BHP i p.poż, • oznakowanie obiektów i pomieszczeń • uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać i zweryfikować dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (dane wyjściowe do projektowania), wykonać wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego, w tym: a) wykonać dodatkowe badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym projektu Robót) i późniejszej realizacji Robót; b) uzyskać inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym projektu Robót) i późniejszej realizacji Robót: materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania. Wykonawca opracuje i zatwierdzi przez Zamawiającego dokumenty Wykonawcy obejmujące: a) koncepcję rozwiązań techniczno-technologicznych wraz ze schematem, zawierającą wszystkie charakterystyczne parametry i rozwiązania technologiczne i techniczne, w tym sporządzenie wstępnego projektu zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych w skali 1:500, b) projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z 7.VII.1994r (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.), a także z przepisami zawartymi w powiązanych aktach prawnych oraz zgodnie z decyzjami i postanowieniami uzyskiwanymi na etapie projektowania; c) inne opracowania i uzgodnienia konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, d) dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze w poszczególnych branżach będą uszczegółowieniem dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego; e) dokumentację powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci; f) projekt rozruchu (projekt prób końcowych) z założeniem utrzymania obiektu w ruchu i prowadzeniem rozruchów częściowych; g) instrukcje bhp, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe; h) Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów oczyszczalni; i) sprawozdanie z rozruchu, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów pracy obiektu zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej. Raport zostanie opracowany po okresie zgłaszania wad. Zamawiający wymaga, aby rozwiązania projektowe oraz sposób prowadzenia robót zapewniał utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach i przewodach oczyszczalni. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatwierdził przez Zamawiającego każdorazowo, przed przystąpieniem do kolejnego etapu projektowania dany etap procesu projektowania. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania oczyszczalni do rozruchu i następnie eksploatacji. Akceptacja wszystkich dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji umowy, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy. Wykonawca wykona Oczyszczalnię zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego, Koncepcją, Projektem Budowlanym oraz Dokumentacją Wykonawczą Oczyszczalni. W szczególności wykonane zostaną: 1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: a) zagospodarowanie placu budowy, w tym: - zaplecze budowy, - doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, - ogrodzenia tymczasowe, - drogi dojazdowe do obiektów, - urządzenia ppoż. i BHP, b) pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie wierceń geologicznych. 2. Roboty budowlane, rozbiórkowe i wykończeniowe, w tym: - roboty ziemne, betonowe i żelbetowe, murarskie - montaż konstrukcji stalowych wyprodukowanej u specjalistycznego wykonawcy posiadającego Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji - roboty budowlane wraz z ich kompletnym wykończeniem, - pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe. 3. Wykonanie obiektów technologicznych wraz z zainstalowanymi maszynami i urządzeniami oraz prace montażowo – instalacyjne pozwalające na osiągnięcie całkowitego założonego efektu robót. 4. Wykonanie sieci, w tym: - sieci kanalizacyjne sanitarne, - sieć kanalizacyjna deszczowa (jeśli będzie konieczna), - sieć wodociągowa, - sieć wody technologicznej, - sieci technologiczne pozostałe - sieć energetyczna - sieci międzyobiektowe, 5. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA: - wykonanie przebudowy stacji transformatorowej (jeśli będzie wymagana), - montaż i instalacja rozdzielnic, - instalacje siłowe, sterownicze, uziemiające i połączeń wyrównawczych, - instalacje oświetlenia i gniazd ogólnych, - instalacje piorunochronne, - instalacja zasilania urządzeń technologicznych oczyszczalni, - instalacje wewnętrzne dla potrzeb własnych oczyszczalni, - instalacje oświetlenia zewnętrznego, - instalacje systemu AKPiA (w tym m.in.: sterowniki PLC, urządzenia pomiarowe, elementy wizualizacji i synoptyki, wyposażenie rozdzielnic związane ze sterowaniem), 6. Zagospodarowanie terenu - drogi i ciągi komunikacyjne na terenie oczyszczalni, w tym parkingi i chodniki, place oraz opaski - odwodnienia powierzchniowe placów, dróg i płyt szczelnych. Zbiorczą kanalizację deszczową wykonać w przypadku zaistnienia konieczności jej realizacji. - uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów naruszonych, - ukształtowanie terenu i zieleń, 7. Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania oczyszczalni, uzyskania pozwoleń wymaganych prawem oraz przekazania oczyszczalni do eksploatacji i użytkowania – w tym wyposażenie p.poż i BHP. 8. Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji. W ramach zamówienia należy wykonać także następujące prace: 1. Przeprowadzenie badań, prób końcowych obejmujących: - badanie radiologiczne spawów ( reaktor biologiczny, rurociągi technologiczna ) - rozruch elektryczny, - rozruch mechaniczny, - rozruch hydrauliczny, - rozruch technologiczny, 2. Nadzór nad próbami eksploatacyjnymi. 3. Przeprowadzenie szkolenia Personelu Zamawiającego. W zakresie projektowania Wykonawca zastosuje się do wymagań " PFU" w szczególności: Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu: a) Projekt budowlany – w 5 egzemplarzach, b) Dokumentację geotechniczną – w 4 egzemplarzach, c) Projekt wykonawczy – w 4 egzemplarzach. d) Dokumentacja powykonawcza, kosztorys powykonawczy – w 4 egzemplarzach Uwaga: Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w ramach realizacji zamówienia zamiast Projektu budowlanego oraz Projektu wykonawczego wykonał tylko Projekt budowlano-wykonawczy (w 6- ciu egzemplarzach) będący podstawą do wystąpienia o pozwolenie na budowę, czyli projekt spełniający oprócz wszystkich wymagań wynikających z ustawy Prawo Budowlane, także przedstawiający wszelkie niezbędnie uszczegółowienia rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych – jak w projekcie wykonawczym. e) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – w 4 egzemplarzach, Całość opracowania należy sporządzić w wersji papierowej, w wersji elektronicznej edytowalnej oraz z rozszerzeniem PDF na nośniku elektronicznym. Uwagi i wymagania dodatkowe: a) Rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia i wyposażenie były wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach były wykonane zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w tym: - wszystkie zaproponowane urządzenia winny pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na rynku producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części zamiennych; nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w poprawnej eksploatacji, - przy doborze urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów, - dla wytwórcy konstrukcji stalowej reaktora biologicznego wymagany np. certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji lub certyfikowany system zarządzania jakością w spawalnictwie wg. normy PN-EC, certyfikowany system zarządzania jakością PN-EN ISO, - elementy konstrukcji urządzeń winny być wykonane z materiałów odpornych na działanie korozyjne środowiska, w którym będą zainstalowane, - Prace budowlane i technologia powinny być wykonane w standardzie nie niższym niż określonym w PFU. b) W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym zakresu wprowadzanych rozwiązań oraz planowanych do zastosowania urządzeń i obiektów. c) Na każdym etapie projektowania będzie wymagane zachowanie ścisłego kontaktu z Zamawiającym oraz uwzględnienie jego sugestii i weryfikacji dotyczących rozwiązań technicznych i lokalizacyjnych, a w szczególności uzgodnienie z Zamawiającym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, d) Sugestie Zamawiającego dotyczące szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujące z ogólnym rozwiązaniem proponowanym przez Wykonawcę, będą wiążące dla Wykonawcy. e) Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego praw własności intelektualnej oraz udzielenia licencji na zasadach określonych we wzorze umowy f) Roboty budowlane będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie, w tym przy obecności obsługi istniejącej oczyszczalni, co winien uwzględnić Wykonawca w przewidywanej organizacji placu budowy. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w warunkach czynnych obiektu, w związku z czym, Zamawiający stawia Wykonawcy poniżej określone wymagania: - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób powodujący jak najmniejszą uciążliwość obsługi istniejącej oczyszczalni oraz jej funkcjonowania, - na czas prowadzenia robót należy przewidzieć zabezpieczenia funkcjonujących obszarów przeciwpyłowo i przeciwhałasowo w zakresie nieograniczonej komunikacji, - Wykonawca w ramach własnych kosztów jest zobowiązany zabezpieczyć przegrodami odcinki robót, w których wykonywane są prace powodujące pylenie, w sposób uniemożliwiający zapylenie pracujących obszarów, - organizację robót, a w szczególności wszystkie roboty uciążliwe np. o wysokim poziomie hałasu lub pylenia Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo ustalać z wskazanym przedstawicielem Zamawiającego i inspektorem nadzoru budowlanego, - należy każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym ograniczenia w poborze mediów – tj. informować z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanych wyłączeniach uzyskując jednocześnie zgodę Zamawiającego. Ograniczenia w poborze mediów może być przeprowadzony wyłącznie pod warunkiem nie zakłócania ciągłości funkcjonowania oczyszczalni. W zakresie wykonania robót wykonawca zastosuje się do wymagań PFU w szczególności: Wykona oczyszczalnię zgodnie z zaakceptowaną Koncepcją, Projektem Budowlanym oraz Dokumentacją Wykonawczą Oczyszczalni zaakceptowaną przez, Zamawiającego. Szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia zostanie przedstawiony przez wybranego Wykonawcę w dniu zawarcia umowy celem akceptacji przez Zamawiającego i stanowił będzie załącznik do zawartej umowy. Po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca zaktualizuje harmonogram rzeczowo-finansowy. Za rozwiązania równoważne uznane zostaną rozwiązania o parametrach nie gorszych niż podane w „PFU”. Materiały równoważne muszą być w ofercie wskazane z nazwy i zestawione w tzw. wykazie oferowanych kluczowych urządzeń/materiałów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ. Do oferty należy dokumenty potwierdzające równoważność. Ciężar udowodnienia zachowania parametrów materiałów i urządzeń kluczowych wymaganych przez Zamawiającego ciąży na składającym ofertę. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dany materiał/ urządzenie kluczowe nie jest prototypem tj. jest sprawdzone w działaniu w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych robotach. Za sprawdzone w działaniu uznaje się materiały/urządzenia eksploatowane na innych zrealizowanych obiektach (oczyszczalniach ścieków komunalnych) co najmniej przez okres jednego roku. Dla kluczowych urządzeń/materiałów określonych w SIWZ wymaga się przedstawienia co najmniej jednej lokalizacji, w której dany materiał/ urządzenie zostało sprawdzone w działaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów potwierdzających równoważność łącznie z wizytą na obiekcie, na którym są one użytkowane. Zamawiający wymaga, aby dobór materiałów i urządzeń dokonywać w oparciu o wytyczne zawarte w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający wyznacza następujące materiały/urządzenia kluczowe: a) zblokowana oczyszczalnia mechaniczna, b) stacja zlewcza ścieków dowożonych, c) przekrycie dachowe zbiornika retencyjnego, d) hydro – ejektor, e) pompy zatapialne, f) mieszadła zatapialne, g) dyfuzory membranowe, h) urządzenia stacji odwadniania i higienizacji osadu, i) dmuchawy napowietrzające 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów / urządzeń kluczowych w takim zakresie i w taki sposób, aby łącznie: 2.1. gwarantowały wykonanie robót w zgodzie z wydanymi wcześniej decyzjami i pozwoleniami stanowiącymi załączniki do Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 2.2. zastosowane materiały / urządzenia miały parametry techniczne spełniające wymogi określone w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, przy czym ustala się następujące kryteria oceny równoważności: Ustala się następujące kryteria oceny równoważności urządzeń: • średnice wlotów/wylotów tożsame, • powierzchnie filtracyjne tożsame, • wydajności/przepustowości nie więcej niż ± 1,5%, • ciśnienia/wysokości podnoszenia tożsame, • masa urządzenia nie więcej niż + 10%, • moc zainstalowana nie więcej niż + 10%, • zużycie mediów nie więcej niż + 1%, • typ ochrony nie gorszy, • klasa szczelności nie gorsze, • uzyskiwane efekty technologiczne nie gorsze, Ustala się następujące kryteria oceny równoważności materiałów: • wykonanie materiałowe – nie gorsze • wytrzymałość – nie gorsza • klasa wodoszczelności - nie gorsza • klasa mrozoodporności - nie gorsza • klasa ekspozycji - nie gorsza • izolacyjność - nie gorsza • odporność ogniowa - nie gorsza • antypoślizgowość - nie gorsza • zabezpieczenia antykorozyjne - nie gorsze • pozostałe zgodnie z dokumentacją techniczną, Ustala się następujące kryteria oceny równoważności dla branży elektrycznej i AKPiA: • napięcie znamionowe tożsame, • prąd znamionowy nie więcej niż + 5%, • moc znamionowa aparatów, urządzeń elektrycznych nie więcej niż + 10%, • wielkość strumienia świetlnego nie więcej niż + 20%, • zakres pomiarowy aparatury AKPiA nie więcej niż ± 10%, • dokładność pomiaru aparatury AKPiA nie więcej niż ± 10%, • metoda pomiaru aparatury AKPiA tożsama • poziom izolacji tożsamy, • średnica żył kabli i przewodów, średnica zwodów, bednarek tożsama, • prąd zwarciowy aparatów nie więcej niż ± 10%, • ilość żył w kablach, przewodach sterowniczych nie więcej niż + 20% • wymiary nie więcej niż + 10%, • typ ochrony nie gorszy, • klasa szczelności nie gorsza, • wykonanie materiałowe nie gorsze, • zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze, • pozostałe zgodnie z dokumentacją techniczną. Dla potwierdzenia spełnienia, że oferowane materiały lub urządzenia kluczowe spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia dla materiałów/urządzeń kluczowych: 1) złożenia wykazu ofertowanych kluczowych urządzeń/materiałów (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ), 2) pochodzących od producenta lub potwierdzonych przez producenta dokumentów określających dane techniczne oferowanych kluczowych urządzeń/materiałów (np.: specyfikacje lub karty techniczne producenta urządzenia / materiału), pozwalających jednoznacznie stwierdzić, że są one zgodne z z założeniami Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz nie są urządzeniami prototypowymi ani testowymi. 3) wymaganych prawem certyfikatów lub innych dokumentów dopuszczających oferowane kluczowe urządzenia/ materiały do użytkowania Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. Ocena równoważności dokonana zostanie na podstawie określonych w SIWZ kryteriów ocen równoważności. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Ustawy musi wykazać, że oferowane materiały lub urządzenia równoważne spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym niż wskazany w SIWZ lub załącznikach. Jeżeli proponowane rozwiązania w stopniu równoważnym nie spełniają określonych wymagań, będzie to skutkowało uznaniem oferty za niezgodną z SIWZ oraz PFU, a w konsekwencji jej odrzuceniem. Każdy oferent może zapoznać się z planowaną inwestycją w terenie oraz sprawdzić warunki na podstawie których wykonawca opracuje projekt a także w jakich warunkach prowadzone będą roboty.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
74230000-0
74232000-4
45000000-7
45110000-1
45112710-5
45200000-9
45231300-8
45252200-0
45262311-4
45262310-7
45262500-6
45261000-4
45300000-0
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1,7 mln PLN w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 3,0 mln PLN. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w ppkt 2) a) wykonawcy musza spełniać łącznie - warunek określony w ppkt 2) b) musi spełniać jeden z Wykonawców samodzielnie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: – wykonał (zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 600 m3/d średnio dobowo z koniecznością utrzymania obiektu w ruchu. - wykonał co najmniej 1 kompletny projekt budowlano-wykonawczy dotyczący budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z pełną dokumentacją geotechniczną, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, które uzyskały pozwolenie na budowę dla oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 600 m3/dobę, - dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie branży konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu. Minimalne doświadczenie zawodowe: przy projektowaniu min 1 obiektu oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 600 m3/d średnio -dobowo - dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Minimalne doświadczenie zawodowe : przy projektowaniu min 1 obiektu oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 600 m3/d średnio dobowo - dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Minimalne doświadczenie zawodowe : min 5 lata od daty uzyskania uprawnień w tym przy projektowaniu min 1 obiektu oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 600 m3/d średnio - dobowo - dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży drogowej w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Minimalne doświadczenie zawodowe : min 5 lata od daty uzyskania uprawnień - dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej . Minimalne doświadczenie zawodowe : na stanowisku Kierownika Budowy - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy (liczone od dnia uzyskania uprawnień), w tym przy realizacji minimum jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 600 m3/d, - dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót - minimalne doświadczenie zawodowe: * na stanowisku Kierownika Robót Sanitarnych - co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót Sanitarnych, liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym przy realizacji minimum jednej oczyszczalni ścieków, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń * na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych - co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych, liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym przy realizacji minimum jednej oczyszczalni ścieków, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych * na stanowisku Kierownika Robót Budowlanych - co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót, liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym przy realizacji minimum jednej oczyszczalni ścieków, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu bez ograniczeń * na stanowisku Kierownika Robót Drogowych – co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót, liczone od dnia uzyskania uprawnień, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika robót w specjalności drogowej bez ograniczeń. Wszyscy w/w specjaliści muszą być członkami okręgowej izby inżynierów budownictwa ( i mieć aktualne zaświadczenie z tej izby ). Muszą posiadać w/w uprawnienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. - dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą przeprowadzającą rozruch oczyszczalni ścieków – technologiem, wykształcenie wyższe, który w przeciągu ostatnich 5 lat przeprowadził min 1 rozruch oczyszczalni ścieków, Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy i kierownika robót. 9.3. Korzystanie przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy. 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 6.1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 6.2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy złożonej oferty, przy zastosowaniu kryterium „spełnia", „nie spełnia". Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia postawione warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełniająca wymagania otrzyma ocenę „spełnia", natomiast oferta niespełniająca postawionych wymagań otrzyma ocenę „nie spełnia".
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 8 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 9 do SIWZ. 3) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1.700.000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia ( pkt.9.1 ppkt.4 ). 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 1).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający wymaga, aby dobór materiałów i urządzeń dokonywać w oparciu o wytyczne zawarte w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający wyznacza następujące materiały/urządzenia kluczowe: a) zblokowana oczyszczalnia mechaniczna, b) stacja zlewcza ścieków dowożonych, c) przekrycie dachowe zbiornika retencyjnego, d) hydro – ejektor, e) pompy zatapialne, f) mieszadła zatapialne, g) dyfuzory membranowe, h) urządzenia stacji odwadniania i higienizacji osadu, i) dmuchawy napowietrzające 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów / urządzeń kluczowych w takim zakresie i w taki sposób, aby łącznie: 2.1. gwarantowały wykonanie robót w zgodzie z wydanymi wcześniej decyzjami i pozwoleniami stanowiącymi załączniki do Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 2.2. zastosowane materiały / urządzenia miały parametry techniczne spełniające wymogi określone w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, przy czym ustala się następujące kryteria oceny równoważności: Ustala się następujące kryteria oceny równoważności urządzeń: • średnice wlotów/wylotów tożsame, • powierzchnie filtracyjne tożsame, • wydajności/przepustowości nie więcej niż ± 1,5%, • ciśnienia/wysokości podnoszenia tożsame, • masa urządzenia nie więcej niż + 10%, • moc zainstalowana nie więcej niż + 10%, • zużycie mediów nie więcej niż + 1%, • typ ochrony nie gorszy, • klasa szczelności nie gorsze, • uzyskiwane efekty technologiczne nie gorsze, Ustala się następujące kryteria oceny równoważności materiałów: • wykonanie materiałowe – nie gorsze • wytrzymałość – nie gorsza • klasa wodoszczelności - nie gorsza • klasa mrozoodporności - nie gorsza • klasa ekspozycji - nie gorsza • izolacyjność - nie gorsza • odporność ogniowa - nie gorsza • antypoślizgowość - nie gorsza • zabezpieczenia antykorozyjne - nie gorsze • pozostałe zgodnie z dokumentacją techniczną, Ustala się następujące kryteria oceny równoważności dla branży elektrycznej i AKPiA: • napięcie znamionowe tożsame, • prąd znamionowy nie więcej niż + 5%, • moc znamionowa aparatów, urządzeń elektrycznych nie więcej niż + 10%, • wielkość strumienia świetlnego nie więcej niż + 20%, • zakres pomiarowy aparatury AKPiA nie więcej niż ± 10%, • dokładność pomiaru aparatury AKPiA nie więcej niż ± 10%, • metoda pomiaru aparatury AKPiA tożsama • poziom izolacji tożsamy, • średnica żył kabli i przewodów, średnica zwodów, bednarek tożsama, • prąd zwarciowy aparatów nie więcej niż ± 10%, • ilość żył w kablach, przewodach sterowniczych nie więcej niż + 20% • wymiary nie więcej niż + 10%, • typ ochrony nie gorszy, • klasa szczelności nie gorsza, • wykonanie materiałowe nie gorsze, • zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze, • pozostałe zgodnie z dokumentacją techniczną. Dla potwierdzenia spełnienia, że oferowane materiały lub urządzenia kluczowe spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia dla materiałów/urządzeń kluczowych: 1) złożenia wykazu ofertowanych kluczowych urządzeń/materiałów (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ), 2) pochodzących od producenta lub potwierdzonych przez producenta dokumentów określających dane techniczne oferowanych kluczowych urządzeń/materiałów (np.: specyfikacje lub karty techniczne producenta urządzenia / materiału), pozwalających jednoznacznie stwierdzić, że są one zgodne z z założeniami Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz nie są urządzeniami prototypowymi ani testowymi. 3) wymaganych prawem certyfikatów lub innych dokumentów dopuszczających oferowane kluczowe urządzenia/ materiały do użytkowania Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. Ocena równoważności dokonana zostanie na podstawie określonych w SIWZ kryteriów ocen równoważności. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Ustawy musi wykazać, że oferowane materiały lub urządzenia równoważne spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym niż wskazany w SIWZ lub załącznikach. Jeżeli proponowane rozwiązania w stopniu równoważnym nie spełniają określonych wymagań, będzie to skutkowało uznaniem oferty za niezgodną z SIWZ oraz PFU, a w konsekwencji jej odrzuceniem. Każdy oferent może zapoznać się z planowaną inwestycją w terenie oraz sprawdzić warunki na podstawie których wykonawca opracuje projekt a także w jakich warunkach prowadzone będą roboty.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy, zobowiązanie podmiotu trzeciego- jężeli dotyczy, pełnomocnictwo - jezeli - powinno być załączone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 70.000,00 zł -(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy, kwota wadium musi zostać zaksięgowana przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu , 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r, poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). W przypadku wnoszenia wadium w innej formie aniżeli pieniężna, do oferty należy dołączyć oryginalny dokument gwarancji/poręczenia, oraz kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy Pzp. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, natomiast Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium również w przypadkach określonych w art. 46 ust 5 ustawy Pzp. Rachunek bankowy Zamawiającego: BS Wieleń Nr konta: 418960000300002120000040

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
Gwarancja
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
22.1. Projekt umowy został zawarty w załączniku do SIWZ 22.2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie : 1. Przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu)uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni, wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o okres występowania tych opadów, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. h) wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2÷ 6 ustawy Pzp. 2. Zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, c) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia i/lub terminu w przypadku wystąpienia robót dodatkowych. 3.1 Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności. 3.2. Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania. 3.3. Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy. 4. Zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem , że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, Powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia w trakcie realizacji umowy. 5. Zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, 6. Poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych, dostaw lub zmiana technologii, 8. Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub/i techniczno–budowlanych, konieczność opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych. 9. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT – cena oferty netto nie może być wyższe niż zadeklarowana w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. 10. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - cena oferty netto nie może być wyższe niż zadeklarowana w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT. 11. Zmiana specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego. a/ Wykonawca z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę specjalistów w następujących przypadkach: • śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych specjalisty, • nie wywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, • jeśli zmiana specjalisty jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja). b/ Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. c/ W przypadku zmiany specjalisty – nowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. d/ Wykonawca zobowiązany jest zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 12. W pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt. 2 pkt. 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, ust. 1A, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-30, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Drawsko
Marek TchórzkaWyświetleń strony: 902
Data wytworzenia: 14-08-2017, 13:58:51 przez Administrator
Opublikowano: 14-08-2017, 14:08:42 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego