Wykaz nieruchomosci do oddania w uzyczenie - działak nr 79/2 w Chełście


Drawsko, dnia 31 lipca 2020 roku
 
N.6845.11,12.2019.MD
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie Kwiejce (działki nr 45/1 część o powierzchni 0,2500 ha) i w obrębie Chełst Zachód (działka nr 79/2 część o powierzchni 180 m2). Wykazy opublikowane zostaną  na stronie internetowej Gm. Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl i gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa Kwiejce i Chełst.
 
 
   Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
Drawsko, dnia 31 lipca 2020 roku
 
N.6845.12.2019.MD
W Y K A Z

dot. nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Drawsko, przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie
1.      Przedmiotem oddania w użyczenie jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 79/2 położonej w obrębie Chełst Zachód, o powierzchni 180 m 2, ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00023937/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział ksiąg wieczystych w Czarnkowie.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Chełst Zachód, Gmina Drawsko, w sąsiedztwie boiska Orlik i szkoły podstawowej. Całkowita powierzchnia działki wynosi 12600 m2, w użyczenie zostanie oddana część przedmiotowej działki o powierzchni 180 m2.
3.      Cel zawarcia umowy – urządzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową wiaty drewnianej. Tryb zawarcia umowy – bezprzetargowy.
4.      Okres  zawarcia umowy użyczenia: do  31-12-2027 roku.
Wójt Gminy Drawsko
                                                                                Bartosz Niezborała
 


Wyświetleń strony: 562
Data wytworzenia: 03-08-2020, 12:51:11 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 03-08-2020, 12:52:59 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego