Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem


Ogłoszenie z dnia 2013-04-24

Drawsko: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem

Data zamieszczenia 24.04.2013.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24.04.2013 r.  pod nr  163234- 2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko, tel.

067 25 69 128,fax. 067 25 69 135

Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.gminadrawsko.pl.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA  II: PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem

II.1.2)Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem

Niniejsza inwestycja obejmuje.

I. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 38,10 x 23,10 m o nawierzchni poliuretanowej typu EPDM na warstwie elastycznej z granulatu gumowego SBR o polach gry:

-piłka nożna i piłka ręczna

- koszykówka

- siatkówka

- tenis

II. Rozbiórkę starego ogrodzenia.

III. Wykonanie ogrodzenia terenu boiska wraz z piłkochwytami.

IV. Wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej 8 cm.

V. Zieleń niska

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWOiR, dokumentacja geotechniczna, przedmiar robót i zapisy niniejszej SIWZ.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212224-2, 45342000-6, 45233222-1, 45233200-1, 45111291-4, 45112330-7, 45112710-5, 45112720-8.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.1.7) Czy Zamawiający zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów: Nie.

II.1.8) Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy ramowej: Nie

II.1.9) Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.  

          67 ust. 1 pkt 6 i 7: Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie do dnia 31.07.2013 r.

 

              SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości 

5.000,00 zł (słownie: pięćtysięcyzłotych 00/100).

Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Drawsko, Bank Spółdzielczy w Wieleniu Nr 41896000030000212120000040

Wadium wnoszone w innych formach przewidzianych w ustawie wnosi się w kasie Urzędu Gminy, pokój nr 14, I piętro w godzinach 8,00 – 15,00

Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nazwę zadania, którego przetarg dotyczy- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem

Zamawiający sprawdza wpłynięcie wadium na konto bankowe lub do kasy przed upływem terminu składania ofert. Do tego czasu wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie zamawiającego, a w innej formie – w kasie Urzędu Gminy.

Oferent, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

W sprawach związanych z wadium i jego zwrotem zastosowanie mają przepisy art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III.2.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

 

III.2.2 Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ) . Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych  o  nawierzchni poliuretanowej o wartości co najmniej  300  000,00 złotych brutto każda;

Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

III.2.3 Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

III.2.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ) oraz winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:

- osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,

zobowiązany jest wskazać tą część zamówienia w ofercie.

Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

III.2.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ)

Wykonawca  może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

III.3.1 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.2 W zakresie wykazania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.2.1 (zał. nr 2 do SIWZ),  należy przedłożyć:

a)    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie wskazać zadania spełniające warunek wiedzy i doświadczenia załącznik nr 7 do SIWZ

- Dowodami, o których mowa w pkt 12.1 lit.a są poświadczenia. Jeżeli z uzasadnieniach przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, dowodami mogą być inne dokumenty

b)     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. Nr 6 do SIWZ;

c)     oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

Wykonawca  może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.3 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 3 do SIWZ;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarcze, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 2.

 

III.3.4  Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających , że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom zamawiającego

III.3.5 Inne dokumenty:

- formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ;

- dowód wpłaty wadium (w przypadku formy pieniężnej – potwierdzenie przelewu środków na konto Zamawiającego, w przypadku pozostałych form wniesienia – wadium oryginał dokumentu należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy Drawsko pok. 14, I piętro, zaś do oferty dołączyć kopię dokumentu. Jeżeli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał dowodu wniesienia wadium należy umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium” i załączyć do oferty;

- zaakceptowany wzór umowy – zał. Nr 4 do SIWZ;

- Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (wypełnić odpowiednią część). Grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

 

Wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w złożonych przez oferenta kserokopiach wymaganych dokumentów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania oryginałów, lub notarialnie potwierdzonych kopii tych dokumentów.

 

III.3.6  Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą ubiegać się o wspólne udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub mocodawcę.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione  w punkcie III.3.3 winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie, natomiast dokumenty wymienione w pkt. III.3.2 – wspólnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie lub każdy z nich na odrębnym dokumencie.

 

 

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń czy pełnomocnictw lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

III.3.7 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1) Ocena spełnienia warunku udziału w postępowania dokonana będzie na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego

 2) Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 III.3.8 Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne; nie

III.3.9   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

SEKCJAIV: PROCEDURA
IV.1)TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminadrawsko.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko, tel. 067 25 69 128,fax. 067 25 69 135

 

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się Wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli Zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2013 godzina 0945, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Drawsko –  (pok. Nr 10- sekretariat).

      IV.3.5) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp.121, 64-733 Drawsko, pokój nr 8 parter, w dniu  14.05.2013 r. godz.10:00.

     

IV. 3.6) ZMIANA UMOWY

     Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana jest korzysta dla Zamawiającego albo gdy wystąpiły okoliczności, których strony przy dołożeniu należytej staranności na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia.

Przewiduje się możliwość zmiany umowy także w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od stron umowy zajdzie opóźnienie w terminie wykonania określonego etapu realizacji przedmiotu zamówienia lub w przypadku, gdy zostanie dokonana zmiana umowy zawartej przez Zamawiającego z Nadnotecką Grupą Rybacką, która będzie miała wpływ na realizację umowy z Wykonawcą.

W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących możliwość zmiany umowy i dowiedzenia się o tym przez daną stronę, zawiadomi ona pisemnie o tych okolicznościach drugą stronę podając przyczynę chęci dokonania zmiany umowy.

 

IV.3.7) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.8) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

IV.3.9 Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia -  nie

  

Wójt Gminy Drawsko
Marek TchórzkaWyświetleń strony: 1849
Data wytworzenia: 24-04-2013, 14:45:50 przez Administrator
Opublikowano: 24-04-2013, 14:53:30 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego