Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Drawski Młyn, cz. działki n r781/5


Drawsko, dnia 30 czerwca 2020 roku
N.6845.10,21,22, 23.2020.MD
N.6845.25.2018.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, dzierżawę i najem obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: Drawsko, wieś Drawski Młyn cz. działki nr 1299/27; Kamiennik, działka nr 594/2 oraz działki nr 161, nr 162, nr 163 Drawsko, wieś Drawski Młyn cz. działki nr 780/2, 781/5; Drawsko, wieś Drawsko, cz. działki nr 199/1. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa: Drawski Młyn, Kamiennik, Drawsko.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
Drawsko, dnia 30 czerwca 2020 roku
N.6845.10.2020.MD
W Y K A Z

dot. nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Drawsko, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część działki nr 781/5 – w części o  pow. do 0,0511 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00022142/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie, położona w obrębie ewidencyjnym Drawsko, wieś Drawski Młyn.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Drawsko, we wsi Drawski Młyn. Cel zawarcia umów – ogród przydomowy.
3.      Okres  zawarcia umów dzierżawy: do 01-09-2020 do 31-08-2023 roku.
4.      Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Stawka w 2020 wynosić będzie  0,18 zł/m2 – rocznie, nie mniej niż 70 zł/rok. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia – na podstawie wystawionej przez Wydzierżawiającego faktury Vat.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Drawski Młyn i publikuje na stronie internetowej – www.gminadrawsko.pl, www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
                                                                
 

 


Wyświetleń strony: 242
Data wytworzenia: 02-07-2020, 11:49:08 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 02-07-2020, 11:51:06 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego